Goethe-Institut Vietnam
Copyright: Goethe-Institut Hanoi/Hoang Duc Thinh

Nhiệm vụ và mục đích

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá.

Báo chí

Chúng tôi cung cấp thông tin cho bạn về các dự án và chương trình của Viện Goethe Việt Nam.

Cơ hội việc làm

Thông báo tuyển dụng và thực tập tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Các đối tác và các nhà tài trợ

Bạn có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi với tư cách là đối tác hay nhà tài trợ.