Nhiệm vụ và mục đích

Ngôn ngữ. Văn hoá. Nước Đức.

Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới.

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức. Bằng các chương trình văn hoá và giáo dục của mình, chúng tôi muốn hỗ trợ đối thoại liên văn hoá và tạo điều kiện cho tham gia văn hoá phát triển. Những chương trình này thúc đẩy việc xây dựng các cấu trúc của hệ thống xã hội dân sự và khuyến khích lưu động toàn cầu.

Nhờ mạng lưới của chúng tôi bao gồm các Viện Goethe, các Trung tâm Goethe, các tổ chức văn hoá, các phòng đọc cũng như các trung tâm học tâp và thi cử ngôn ngữ, từ hơn sáu mươi năm nay, chúng tôi luôn là địa chỉ đầu tiên của nước Đức đối với nhiều người. Những quan hệ đối tác lâu dài với các tổ chức và cá nhân hàng đầu tại hơn 90 quốc gia tạo niềm tin bền vững với nước Đức. Chúng tôi là đối tác cho tất cả các cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến nước Đức và nền văn hoá Đức. Chúng tôi hợp tác trên tinh thần tự quyết và không phụ thuộc vào chính sách đảng phái.

Viện Goethe tại Việt nam

Viện Goethe Hà Nội được thành lập năm 1997, lúc đó là phân viện trẻ nhất ở châu Á. Mục đích quan trọng của Viện là hỗ trợ việc giao lưu văn hóa giữa Việt Nam, Đức và châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.Hàng năm, Viện Goethe Hà Nội tổ chức các khóa học tiếng Đức cho người lớn. Bên cạnh đó, Viện còn có các buổi thực hành và seminar dành cho giáo viên tiếng Đức.

Trung tâm thông tin (Thư viện) cung cấp những tài liệu cập nhật về đời sống văn hóa xã hội Đức. Tất cả những ai quan tâm đến đất nước và văn hóa Đức, muốn học hoặc dạy tiếng Đức, đều có thể tra cứu hoặc mượn tài liệu của chúng tôi.