Dịch vụ của chúng tôi

Mượn tài liệu - Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC)

Việc sử dụng tài liệu và thiết bị khác tại thư viện đều miễn phí và cho tất cả mọi người.

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử là một dịch vụ số của thư viện viện Goethe Hà Nội dành cho Việt Nam, tạo điều kiện cho bạn mượn các tài liệu được số hóa.

DỊCH THUẬT - MỘT PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI VĂN HÓA

Chương trình khuyến khích dịch hỗ trợ việc xuất bản sách của các tác giả Đức sang ngôn ngữ khác.

Dịch vụ cho cán bộ thư viện

Các chương trình, các thông tin chuyên môn và và các cơ hội hợp tác giao lưu cho nhân viên thư viện.

Thư viện của chúng tôi

Thư viện viện Goethe Hà Nội 1 Ảnh: Francis Roux © Viện Goethe

Thư viện mới của viện Goethe
Sáng hơn, rộng hơn, tốt hơn

Chúng tôi đã hoàn thành công tác cải tạo thư viện của chúng tôi vào đúng thời điểm chuyển giao 2015-2016: thư viện của chúng tôi được mở rộng thêm...

Sách mới Ảnh: Tran Viet Phuong © Goethe-Institut Hanoi

Tài liệu mới

Thông tin về tài liệu mới trong thư viện viện Goethe Hà Nội.