Dịch vụ của chúng tôi

Mượn tài liệu - Danh mục tài liệu trực tuyến (OPAC)

Việc sử dụng tài liệu và thiết bị khác tại thư viện đều miễn phí và cho tất cả mọi người.

Thư viện điện tử

Thư viện điện tử là một dịch vụ số của thư viện viện Goethe Hà Nội dành cho Việt Nam, tạo điều kiện cho bạn mượn các tài liệu được số hóa.

Tài trợ của Viện Goethe

Chương trình khuyến khích dịch hỗ trợ việc xuất bản sách của các tác giả Đức sang ngôn ngữ khác.

Dịch vụ cho cán bộ thư viện

Các chương trình, các thông tin chuyên môn và và các cơ hội hợp tác giao lưu cho nhân viên thư viện.

Thư viện của chúng tôi