Ein Kellner steht an der Bar in einem Restaurant und trocknet Gläser ab. © Goethe-Institut

အလုပ်စဆင်းရာတွင်အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများ

သင်သည် ဂျာမနီတွင် ရေရှည် (သို့) အမြဲတမ်းအလုပ်နေရာတစ်ခုရရှိထားသည်ဆိုပါက ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါသည်။ ဤသို့ဆိုလျှင် သင်၏အလုပ်ရှင်အတွက် စာရွက်စာတမ်းအချို့လိုအပ်ပါသည်။ ဦးစွာပထမ သင်ထံတွင်ကျန်းမာရေးအာမခံရှိကြောင်း အထောက်အထားတစ်ခုလိုအပ်ပါသည်။ ယင်းသက်သေခံလက်မှတ်ကို သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီထံမှ ရယူနိုင်ပါသည်။ ဂျာမနီတွင် လူတိုင်း ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိရပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလို ရဲစခန်းမှပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာလည်း လိုတတ်ပါသည်။ ထိုထောက်ခံစာကို အသင်နေထိုင်ရာရပ်ကွက်ရှိ ရပ်ကွက်ရုံးတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။

အာမခံများနှင့်အခွန်များ

ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အနေနှင့် ပင်စင်အာမခံနှင့်အလုပ်လက်မဲ့အာမခံတို့လည်းရှိရပါမည်။ သို့သော် ထို့အတွက် သင် ဘာမျှလုပ်ရန်မလိုပါ။ ထိုအာမခံများသည်အလိုအလျောက် ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှင်က သင်၏ကျန်းမာရေးအာမခံ၊ ပင်စင်အာမခံနှင့်အလုပ်လက်မဲ့အာမခံတို့အတွက် ငွေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပေးချေပေးပါသည်။ ကျန်ရှိသည့်ငွေကိုမူ သင်ကပေးချေရပါမည်။ ယင်းငွေအတွက် သင်၏လုပ်ခ/လစာမှ အလိုအလျောက်ပုံမှန်နုတ်သွားပါသည်။ သင်သည် အခွန်ကုတ်နံပါတ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ဝင်ငွေခွန်ကတ်တို့လည်း လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအရာများကိုအခွန်ရုံးတွင်ရယူနိုင်ပါသည်။ အခွန်များအတွက်ကိုယ်တိုင်ငွေလွှဲပေးရန်မလိုပါ။ အခွန်ရုံးက သင်၏လုပ်ခ/လစာမှ တိုက်ရိုက်နုတ်ယူသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာချုပ်

အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာချုပ်
ဝန်ထမ်းတိုင်း အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာချုပ်ရရှိပါသည်။ သင်နှင့်သင်၏အလုပ်ရှင်တို့က ထိုစာချုပ်ပေါ်တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးရပါသည်။ အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာချုပ်ကိုသေချာစွာဖတ်ရှုပြီးမှလက်မှတ်ထိုးပါ။ သင်ကောင်းမွန်စွာနားမလည်သည်များရှိပါကမေးမြန်းပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက် Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (အရွယ်ရောက်ပြီးသောနိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလာသူများအတွက်အကြံပေးဌာန MBE) နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အသက် (၂၇) နှစ်အထိလူငယ်များအတွက် Jugendmigrationsdienste (နိုင်ငံရွှေ့ပြောင်းလာသူများအတွက်လူငယ်အကြံပေးဌာန JMD) မှ သတင်းအချက်အလက်များရယူနိုင်ပါသည်။ အလုပ်ခန့်အပ်မှုစာချုပ်တွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချက်များအားလုံးကိုဖော်ပြထားပါသည်။ သင်နှင့်သင်၏အလုပ်ရှင်တို့သည် ယင်းစည်းကမ်းချက်များကို လိုက်နာရပါမည်။ အလုပ်ခန့်အပ်စာချုပ်ပေါ်တွင် ဥပမာအားဖြင့် သင်သည်တစ်လလျှင် လစာမည်မျှရမည်နည်း၊ အလုပ်နားရက်မည်မျှရမည်နည်း၊ အကယ်၍သင်ဖျားနာပါက မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း စသည့်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ သာမန်အားဖြင့်အလုပ်သစ်တွင် အစမ်းခန့်ကာလထားရှိပါသည်။ အစမ်းခန့်ကာလ၏ကြာမြင့်ချိန်သည် အမျိုးမျိုးကွဲပြားတတ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သာကြာတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ (၆) လအထိကြာမြင့်တတ်ပါသည်။ အစမ်းခန့်ကာလအတွင်းတွင် သင်၏အလုပ်ရှင်က သင့်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါသည်။ အလုပ်ရှင်က သင်ကို အစမ်းခန့်ကာလအပြီးတွင် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ဆက်လုပ်ရမည်၊ မလုပ်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အစမ်းခန့်ကာလပြီးဆုံးပြီးနောက် ထိုကုမ္ပဏီတွင် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်လိုသည်၊ မလုပ်လိုသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရပါသည်။ အစမ်းခန့်ကာလတွင် အလုပ်ရှင်မှအလုပ်ဖြုတ်လိုပါက (သို့)  သင်ကအလုပ်ထွက်လိုပါက ပုံမှန်အားဖြင့် (၂) ပတ် (သို့မဟုတ်) (၃) ပတ်ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါသည်။ ထို့နောက် အတည်တကျအလုပ်လုပ်ပါက အလုပ်ဖြုတ်လို (သို့) ထွက်လိုပါက (၃) လ ကြိုတင်အကြောင်းကြားရပါသည်။ 
 

အသေးစားအလုပ်များ

ဂျာမနီတွင် အသေးစားအလုပ်များ (သို့) တစ်လလျှင် ယူရိုငွေ (၄၅၀) အထိရှာနိုင်သောအလုပ်များရှိပါသည်။ အသေးစား အလုပ်ဆိုသည်မှာ တစ်လလျှင်အများဆုံးယူရိုငွေ (၄၅ဝ) အထိသာ ရနိုင်သောအလုပ်မျိုးဖြစ်သည်။ အသေးစားအလုပ်ဖြင့်လည်း ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်ပင်စင်အာမခံတို့အလိုအလျောက်ရရှိပါသည်။ ယင်းစရိတ်များအားလုံးကိုအလုပ်ရှင်ကကျခံရပြီး သင်ကပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ သို့သော် အသေးစားအလုပ်များတွင် အလုပ်လက်မဲ့အာမခံမရှိပါ။


Eine Kellnerin in einem Restaurant stellt Stühle auf die Tische. © Goethe-Institut

ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ခြင်း

သင်သည်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ပါသလား၊ တစ်နည်းအားဖြင့် အသင်သည်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလား။ ဤသို့ဆိုလျှင်လည်း သင်သည်ကျန်းမာရေးအာမခံထားရှိရပါမည်။ သို့သော် ကျန်းမာရေးအာမခံအတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပင်စင်အာမခံတစ်ခုထားရှိထားပါက ကောင်းပါသည်။ လက်မှုအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်သူများ (သို့မဟုတ်) ဝမ်းဆွဲလက်သည်စသည့်အချို့သောအလုပ်များတွင် ပင်စင်အာမခံ မဖြစ်မနေထားရပါသည်။ အခွန်ရုံးတွင် သင်ကအခွန်နံပါတ် လျှောက်ထားရပါမည်။ အခွန်ရုံးက သင်၏နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေအပေါ် မူတည်၍ သင်အခွန်မည်မျှပေးဆောင်ရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပါသည်။ အခွန်ငွေကို သင်၏ဘဏ်အကောင့်မှလွှဲပေးရပါမည်။ အကယ်၍သင်သည်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီထောင်လိုပါက ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်လိုပါသည်။ ယင်းလိုင်စင်ကို ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ရုံးတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ မြို့တော်ခန်းမတွင်သင်နေထိုင်ရာမြို့ (သို့) မြို့နယ်ရှိ ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ရုံး၏တည်နေရာကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ သင်သည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် (သို့) စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်လိုပါကလည်း ကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်လိုအပ်ပါသည်။

Eine Frau sitzt an einem Tisch in ihrer Wohnung und arbeitet am Laptop. © Goethe-Institut

လက်ဟန်သင်္ကေတပြဗီဒီယို

အမေးများသောမေးခွန်းများ

အခြားမေးလိုသည်များရှိပါသေးသလား။ ဤသို့ဆိုလျှင် “ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်“ကို ဖြည့်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ရေးသား အကြာင်းကြားနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏မေးခွန်းများကို အမည်မဖော်ပြဘဲ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဆီသို့ ဆက်လက်ပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။

“ဆက်သွယ်ရန်ဖောင်“ဆီသို့