Fake News
Lovci falešných zpráv

Hra Die Fake Hunter
© Büchereizentrale Schleswig-Holstein

Simulační hrou Die FakeHunter (Lovci falešných zpráv) se Šlesvicko-holštýnská knihovní centrála a šlesvicko-holštýnská organizace na ochranu dětí a mládeže Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein snaží najít nové způsoby, jak zvýšit povědomí mladých lidí o dezinformacích.

Od: Kathrin Reckling-Freitag

Média se pro nás lidi stala už pevnou součástí všedního dne. Ovlivňují mimo jiné také to, jak vnímáme svět kolem sebe. Technické možnosti konzumace médií a produkce médií jsou stále rozmanitější, jednodušší a výkonnější. Také proto je dnes například možné zmanipulovat videonahrávku osob tak, že tyto osoby říkají námi předem definovaná slova. Jako „fake news“ označujeme falešné zprávy a manipulativně šířené klamné informace, které se na základě různých charakteristických znaků zčásti virálně šíří převážně na internetu, zejména na sociálních sítích a prostřednictvím jiných sociálních médií. Takové fake news lze pouhým okem jen stěží rozeznat od originálu.

Proto je důležité, abychom si při sledování médií vždy udržovali kritický přístup. Informace, které se nám zdají nepravděpodobné, se musíme učit dále zkoumat. V kontextu našeho užívání médií musíme získat schopnost využívat větší počet zdrojů a odlišovat podstatné od nepodstatného.

Dezinformace, které jsou vědomě šířeny na internetu, způsobují u dětí a mládeže obzvlášť velké znejistění. Děti a mladí lidé totiž nemají ještě dostatečně vyvinuté povědomí o problému, aby dokázali rozpoznat nepravdivé informace a manipulaci na internetu. „Mnoho mladých lidí má strach pohybovat se svobodně po internetu. Zdá se, že falešné zprávy podstatným způsobem ovlivňují světové veřejné mínění a volby. Simulační hrou Die FakeHunter (Lovci falešných zpráv) přibližují zúčastněné knihovny žákyním a žákům hravým způsobem svět seriózních, spolehlivě ověřených poznatků a zprostředkovávají tím kritické a kompetentní zacházení s falešnými zprávami na internetu,“ pronesl Heinz-Jürgen Lorenzen, bývalý ředitel Šlesvicko-holštýnské knihovní centrály, na zahajovací akci při spuštění této simulační hry na konci roku 2018.

Simulační hrou Die FakeHunter chtějí knihovny ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko podpořit školy při zprostředkovávání kompetencí v oblasti médií, rešerší a informací. Žákyním a žákům jsou od 8. třídy přibližovány metody, s pomocí kterých lze rozpoznat úmyslně šířené nepravdivé zprávy. Žáci a žákyně si v týmech hrají na detektivy a přezkoumávají online zprávy fiktivního zpravodajského portálu s pomocí ověřovacích nástrojů a spolehlivých zdrojů z internetu, databází nebo knihoven a na základě toho buď potvrzují pravdivost těchto zpráv, nebo je odhalují jako podvod.

NÁPAD: SIMULAČNÍ HRA JAKO NOVINÁŘSKÁ DETEKTIVKA

Děti a mladí lidé jsou prostřednictvím simulační hry zapojeni do příběhu. Stávají se pracovníky detektivní kanceláře, která prověřuje zprávy a provádí rešerše. Co nejpřesněji zkoumají nový portál SuperNews-SH, který svými bombastickými zprávami ohrožuje seriózní novinová vydavatelství. Vytvoří se týmy, které pak s pomocí připravených ověřovacích nástrojů, jako je vyhledávání obrázků, rešerše v internetových i tištěných lexikonech případně databázích (například Munzinger, Brockhaus) a naučných knihách z knihovny, zkoumají jednotlivé články, nacházejí fake news a dokládají jejich nepravdivost.

Hlavní součástí portálu SuperNews-SH jsou zprávy, které jsou napsané speciálně pro tento projekt a které obsahují nepravdivé informace. Zpravodajský portál byl vytvořen exkluzivně pro tuto simulační hru, aby vzniklo prostředí pro provádění rešerší, které by bylo chráněné a bez reklam. Díky tomu je možné dodržovat zásady ochrany mládeže, a přesto nabízet nepravdivé zprávy, aniž by se mladí lidé při provádění rešerší ocitli na stránkách, které jsou pro ně z hlediska ochrany mládeže nežádoucí.

PRŮBĚH

Simulační hra, kterou knihovny realizují, probíhá ve třech fázích po dobu tří až čtyř týdnů. Během této doby má vyučující a jeho žáci a žákyně přístup ke zpravodajskému portálu. Mimo tuto dobu není portál volně přístupný. Přístup ke zpravodajskému portálu získává samostatně každá jednotlivá třída přímo od knihovny. Přístup pro knihovny umožňuje Šlesvicko-holštýnská knihovní centrála proškoleným knihovnám.
 
1. SETKÁNÍ – START
 • představení simulační hry
 • děj simulační hry
 • vyškolení žáků a žákyň na detektivy pátrající po nepravdivých zprávách
Mládež je zapojena do příběhu simulační hry. Vyprávění příběhu („storytelling“) jako metoda přispívá k lepšímu ztotožnění žáků a žákyň s hlavními postavami a s úkolem. Žáci a žákyně se tak mohou cítit „jako součást detektivní kanceláře“ a začlenit své jednání do širších souvislostí.
 
Žáci a žákyně jsou pak dotazováni, jaké jsou jejich vlastní zkušenosti s nepravdivými zprávami. Díky komunikaci o tom, co sami zažili, se spojují se svou vlastní prožitou realitou. Mohou se k tématu vyjádřit v malých týmech a nakonec i v plénu před celou třídou. Tímto způsobem se dostanou ke slovu i plašší žáci a žákyně. Ti obvykle nemívají chuť mluvit o svých zážitcích před celou třídou, ale v malém týmu už spolu dokáží mluvit otevřeněji.
 
Následně jsou shromážděny zkušenosti celé třídy, jsou představeny jednotlivé zážitky a diskutuje se o nich. Tomu, co žáci a žákyně zažili, se dostává uznání a může už vznikat první propojení s následným děním. Tímto způsobem se nově naučené ihned propojuje s již získanými zkušenostmi a může vzniknout „vědomostní mapa“. Nové vědomosti se dají snadněji zařadit a ukotvit, pokud se napojují na to, co je už známé.
 
Po zahřívací fázi jsou žákyně a žáci vyškoleni na detektivy pátrající po falešných zprávách, stávají se z nich „lovci falešných zpráv“. V průběhu simulační hry jsou zprostředkovávána tato témata a tento obsah:
 • přehled o světě tisku a médií
 • zacházení s internetem, bezpečnost při obstarávání informací
 • mediální kritika
 • definice fake news
 • ověřovací nástroje ke zjištění nepravdivých zpráv
 • zacházení s nepravdivými zprávami v naší společnosti
 • vliv nepravdivých zpráv a jejich rizika pro soužití všech lidí 
 • rešerše v online databázích, lexikonech, naučných knihách a na internetu
Základem školení, které žáci a žákyně absolvují, je osvojení pěti ověřovacích nástrojů ke zjištění nepravdivých zpráv. Tyto nástroje umožňují jednoduchým způsobem přezkoumat informace na internetu. Při vývoji byl kladen důraz na to, aby ověřovací nástroje byly dobře pochopitelné a pro žákyně a žáky snadno použitelné. Proto byl počet omezen na pět nástrojů, které se v podstatě dají spočítat na prstech jedné ruky (viz obrázek na této straně).

Pět ověřovacích nástrojů ke zjištění
 1. nepravdivých zpráv:
 2. Ověřit autora + impresum.
 3. Ověřit časovou osu + datum.
 4. Ověřit obrázky.
 5. Je to názor nebo satira nebo špatný vtip?

ONLINE FÁZE
 • Samostatné učení a vyhledávání informací na vlastních přístrojích (nebo na tabletech knihovny)
 • Budoucí „lovci falešných zpráv“ zkoumají zpravodajský portál SuperNews-SH s pomocí naučených ověřovacích nástrojů ke zjištění nepravdivých zpráv
 • Výsledky se shromažďují pro pozdější vyhodnocení
Používání nově nabytých vědomostí a samostatné učení na základě vlastního objevování je v online fázi klíčové. Žákyně a žáci samostatně provádějí rešerše na zpravodajském portálu vytvořeném speciálně pro tento účel a používají při tom pět ověřovacích nástrojů ke zjištění nepravdivých zpráv. Žáci a žákyně si musejí sami zorganizovat jednotlivá týmová setkání a rozdělit si mezi sebou jednotlivé pracovní úkoly. Získávají tím i další sociální kompetence, které jsou důležité pro práci v týmu a pro provádění rešerší. Do pracovních listů mohou pak žáci a žákyně zaznamenat své výsledky a reflektovat své zkušenosti.

Je důležité brát v úvahu, že ne všechny zprávy na zpravodajském portálu jsou nepravdivé. Nacházejí se tam jak nepravdivé, tak i pravdivé zprávy. Hlavním smyslem této fáze je však osvojení cíleného používání ověřovacích nástrojů ke zjištění nepravdivých zpráv. V tomto ohledu není relevantní počet odhalených nepravd. Ten je sice zajímavý a viděno sportovně propůjčuje hře také soutěžní charakter, ale důležitý je počet vůbec prověřených zpráv a používání pokud možno všech ověřovacích nástrojů.

2. SETKÁNÍ – ZÁVĚR
 • výměna zkušeností
 • vyhodnocení výsledků z online fáze
 • jmenování „lovcem falešných zpráv“ a udělení diplomů
Druhé setkání ve 3. fázi simulační hry je zaměřeno na zaznamenání výsledků a jejich vyhodnocení. Jednotlivé týmy představují výsledky nalezené v online fázi a vzájemně je porovnávají. Výměna zkušeností a debata o potížích, se kterými se týmy setkaly při používání ověřovacích nástrojů ke zjištění nepravdivých zpráv, prohlubuje nově nabyté kompetence v zacházení s těmito nástroji.
 
Neméně důležité také je, aby zkušenostem žákyň a žáků byla věnována náležitá pozornost a aby tyto zkušenosti byly vnímány s uznáním. Při této simulační hře by mělo být totiž dosaženo také změny v chování a postojích žáků a žákyň. Měli by začít nově přemýšlet o svém zacházení s falešnými zprávami a získat povědomí o vlivu dezinformací na naši společnost. Na závěr jsou žáci a žákyně jmenováni „lovci falešných zpráv“ a jsou jim rozdány diplomy.

Různé varianty provedení hry umožňují knihovnám přizpůsobit simulační hru vlastním potřebám. Ve variantě A lze realizovat všechny tři fáze za sebou během jednoho dopoledne v knihovně. To pak odpovídá spíše projektovému dni, který lze uspořádat například v týdnu před prázdninami nebo v rámci projektového týdne školy. „Výcvik“ lovců falešných zpráv při prvním setkání probíhá ještě bez zpravodajského portálu. Pro praktický nácvik se využívá pěti vzorových zpráv, umístěných na informační internetové stránce www.diefakehunter.de. Ve variantě B lze velmi zkrácenou formou omezit simulační hru čistě na nácvik provádění rešerší. To jednak umožňuje realizaci této simulační hry i knihovnám, které nemají přístup ke zpravodajskému portálu, jednak lze zkrácenou formu za určitých okolností lépe přizpůsobit časovým možnostem škol.

VZDĚLÁVACÍ CÍLE SIMULAČNÍ HRY

Žáci a žákyně
 • se seznámí s rozdíly mezi spolehlivými a nespolehlivými informacemi a zdroji a naučí se je rozeznávat. Obeznámí se s databázemi (například Munzinger, Brockhaus) a dalšími možnostmi vyhledávání informací (online i offline) a naučí se tyto databáze používat
 • se seznámí s ověřovacími nástroji ke zjištění nepravdivých zpráv, naučí se tyto nástroje používat podle simulační hry a převádět je i do jiných, reálných situací. Rozvíjí se tím jejich povědomí o problému, o tom, jaká rizika jsou spojena s neomezeným šířením informací na internetu
 • si vypracují nové postupy pro vlastní budoucí chování a vyhledávání informací na internetu. Na konci simulační hry dostanou diplom dokládající jejich znalosti coby „lovců falešných zpráv“
Knihovnice a knihovníci
 • se podrobně obeznámí s tématy, jako jsou dezinformace, informační a mediální kritika, kompetence v práci s informacemi a v provádění rešerší
 • se seznámí s koncepty školení jak pro žáky, tak i pro vyučující a budou umět tyto koncepty převést na nabídky ve svých knihovnách a tam je spolu s vyučujícími realizovat
 • se seznámí se simulační hrou a tu pak budou umět ve svých knihovnách přímo v daném místě propagovat a realizovat

Učitelé a učitelky
 • se podrobně obeznámí s tématy, jako jsou dezinformace, informační a mediální kritika, kompetence v práci s informacemi a v provádění rešerší, a rozšíří tím své dosavadní znalosti
 • se naučí vnímat knihovny jako své spojence, kteří společně se školami zprostředkovávají žákům a žákyním kompetence v oblasti informací, médií a rešerší
 • se seznámí s novými nabídkami knihoven a naučí se je využívat


PRAKTICKÁ POMOC PRO PRÁCI V DANÉ LOKALITĚ

Knihovny jako partneři při vzdělávání jsou dnes už pevně zakotveny v životě obcí. Spirální kurikulum knihovní pedagogiky stanovuje pro jednotlivé ročníky různý obsah. Aktuální otázky a požadavky digitalizace přinášejí stále nová témata, která by knihovny měly žákům a žákyním přibližovat.

Praktické pracovní pomůcky Šlesvicko-holštýnské knihovní centrály poskytují knihovnám:
 • věcné informace k příslušnému tématu
 • didakticky a metodicky připravené koncepty
 • plánovací rastry a kontrolní seznamy pro pořádané akce
 • pracovní a informační listy pro žáky a žákyně
 • podrobné informace
 • doprovodné další vzdělávání pro pracovníky knihoven
Vzdělávací práce knihoven je zcela konkrétně podporována předem připravenými koncepty a materiály. Všechny potřebné datové soubory a předlohy se nacházejí v jednom datovém balíčku, který si lze stáhnout na internetové adrese www.bz-sh.de. Praktické pracovní pomůcky jsou volně k dispozici jako otevřený vzdělávací zdroj (open educational resources, OER) v licenci CC BY NC a knihovny si je v případě zájmu mohou z uvedené adresy volně stáhnout, kopírovat a přizpůsobit svým potřebám.

Volně přístupná informační stránka s pěti zprávami k testování se nachází na internetové adrese www.diefakehunter.de. S využitím těchto pěti zpráv a materiálů z datového balíčku určeného ke stažení lze už připravit fundované procvičování rešerší.

Zpravodajský portál potřebný pro online fázi však na internetu není veřejně k dispozici. Knihovny dostanou po zaškolení přístup k plné verzi, ve které si pak žákyně a žáci mohou v online fázi vybírat z většího množství zpráv.

Výhledy

Ze simulační hry Die FakeHunter, která vznikla z malého nápadu při příjemném posezení u jídla, se mezitím stal velký projekt, který svedl dohromady nejen různé instituce, jako je šlesvicko-holštýnská organizace na ochranu dětí a mládeže Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein a Šlesvicko-holštýnská knihovní centrála. Do projektu se mezitím zapojilo už 35 měst ve Šlesvicku-Holštýnsku a zájem o něj stále stoupá.

Simulační hra Die FakeHunter se setkala s mimořádně velkým ohlasem i mimo spolkovou zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Například na Knihovnickém kongresu v Lipsku v roce 2019 získala tato simulační hra druhou cenu v soutěži o nejlepší příklady z praxe, kterou jí udělila společná komise pro informační kompetence, složená ze zástupců Sdružení německých knihovníků (VDB) a Německého svazu knihoven (dbv).

Simulační hru Die FakeHunter by chtělo využívat mnoho knihoven v celém Německu i v sousedních zemích. Díky otevřené licenci (CC BY NC) je to možné. V současné době prověřují zúčastněné instituce možnost uspořádání hromadného otevřeného online kurzu FakeHunter k zaškolení zainteresovaných knihoven i z oblastí mimo Šlesvicko-Holštýnsko.j