„Jak uczyć języka niemieckiego?“
Deutsch lehren lernen

Deutsch lehren lernen © Goethe-Institut

Jak uczyć języka niemieckiego?

Cykl „Jak uczyć języka niemieckiego?“ (Deutsch lehren lernen – DLL) skupia się na zajęciach z języka. Nowy cykl szkoleń Goethe-Institut został opracowany z myślą o nauczycielach języka niemieckiego jako obcego i jako drugiego języka. Zadaniem DLL jest praktyczne szkolenie nauczycieli niemieckiego na całym świecie na wszystkich stopniach edukacji szkolnej i prowadzących zajęcia dla dorosłych.

Deutsch lehren lernen

Innowacyjna koncepcja DLL została opracowana pod kątem codziennych doświadczeń oraz wymagań stawianych nauczycielom w klasie. W ramach DLL tradycyjne elementy zajęć dydaktycznych, takie jak nauczanie gramatyki i słownictwa, fonetyki, literatury, stanowią element całościowego podejścia zorientowanego na rozwijanie kompetencji i praktykę. 
 
Nagrania z zajęć i projekty praktyczne (Praxiserkundungsprojekte – PEPs) umożliwiają nauczycielom refleksję nad zdobytymi już przez nich kompetencjami, ich odnowienie oraz zastosowanie nowo nabytych umiejętności podczas zajęć.
 
Ponadto szkolenie DLL odbywane wspólnie z innymi nauczycielami daje możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń z zajęć ze zmotywowanymi kolegami.
 
Poszczególne moduły dostępne są w formie klasycznych podręczników z płytą DVD (wydane przez wydawnictwo Klett-Langenscheidt), ale mogą być także edytowane online na platformie internetowej Goethe-Institut (moodle). Dzięki temu DLL pozwala nauczycielom dowolnie kształtować swoje szkolenie.
Cykl DLL skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego jako obcego prowadzących zajęcia na wszystkich stopniach edukacji szkolnej lub zajęcia dla dorosłych – niezależnie od tego, w jakim regionie świata się znajdują. Nauczyciele języka niemieckiego jako drugiego języka także mogą skorzystać z odpowiednio opracowanych modułów DLL.
 
Także nauczyciele, którzy nie ukończyli germanistyki czy studiów w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego, mogą poszerzyć swoje kompetencje za pomocą modułów DLL. Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy znać język niemiecki na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 
Moduły te przyniosą najwięcej korzyści nauczycielom, którzy już uczą, posiadają doświadczenia w nauczaniu lub odbyli praktyki czy hospitacje na zajęciach języka niemieckiego.
arówno centrala Goethe-Institut, jak i Instytuty poza granicami Niemiec oferują internetowe kursy z tutorem i internetowe kursy połączone z warsztatami stacjonarnymi. Na zakończenie kursu wystawiane jest przez Goethe-Institut zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenia o ukończeniu modułów DLL mogą być uznane przez instytucje szkoleniowe w Niemczech i za granicą.
 
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców uznaje certyfikat wystawiany po szkoleniu „Weiterbildungszertifikat Deutsch unterrichten – Grundlagen für die Praxis“ (Nauczanie języka niemieckiego – Podstawy praktyki) mający wartość 28 ECTS przy kwalifikacji do prowadzenia kursów integracyjnych w Niemczech. Certyfikat wystawiany po szkoleniu „Weiterbildungszertifikat Deutsch unterrichten – Grundlagen für die Praxis“ (28 ECTS) uznawany jest przez Uniwersytet im. Friedricha Schillera w Jenie w ramach kierunku studiów licencjackich „Niemiecki jako język obcy“.
 
Moduły DLL 1-6 są uznawane w ramach wewnętrznych szkoleń Goethe-Institut „Grünes Diplom“ dla nauczycieli w Instytutach poza granicami Niemiec.

Więcej informacji na temat DLL

 

DLL-Trailer Standbild © Goethe-Institut; DLL
© Goethe-Institut; DLL