Často kladené otázky

Na tomto mieste Vás informujeme o všeobecných a často kladených otázkach týkajúcich sa skúšok Goetheho inštitútu.

Ak máte viac otázok o skúškach Goethe-Zertifikat A1 až C2, informujte sa prosím bezplatne a nezáväzne prostredníctvom osobného poradenstva priamo v našich skúškových centrách (Goetheho inštitúty, Goethe-Zentrá alebo kooperační partneri pre skúšky).

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii všetkým záujemcom a možno ich vykonať nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom. Sú koncipované ako doklad o jazykových vedomostiach z nemčiny ako cudzieho jazyka a nemčiny ako druhého jazyka.
Pri účasti na kurzoch sa vždy odporúča minimálny vek pre absolvovanie skúšky.
Na obmedzený čas môžete miestnosť opustiť (toaleta). Bude to zaznamenané v „Protokole o priebehu skúšky“.
Klasifikáciu certifikátov Goethe-Zertifikat A1 až C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (GER) nájdete na

Úrovne skúšok a jazykových kurzov Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (GER)
Potvrdenia, ktoré osvedčujú len účasť na jazykovom kurze, vstupnom teste, na skúške alebo podobné záležitosti, nepostačujú.

Len úspešne vykonané skúšky Goethe-Zertifikat A1 až C2, prípadne absolvovanie skúšok Kleines alebo Großes Deutsches Sprachdiplom platia ako uznávaný dôkaz o zodpovedajúcich vedomostiach v nemčine ako cudzom jazyku.  
Skúšky Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom a Großes Deutsches Sprachdiplom sú uznané ako dôkaz jazykových vedomostí pre umožnenie štúdia na vysokej škole (univerzite) v Nemecku. Ich absolvovanie zbavuje uchádzača potreby doložiť doklad o skúške TestDaF alebo inej skúške vzťahujúcej sa na štúdium na vysokej škole (DSH).

O jazykových požiadavkách na prijatie na štúdium na vysokej škole, na študijné zameranie príp. študijný odbor podľa Vášho výberu sa prosím informujte na konkrétnej vysokej škole (univerzite), na ktorej chcete študovať a cielene si hľadajte informácie na www.sprachnachweis.de.
Pri všetkých skúškach Goetheho inštitútu je pre hodnotenie písomných výkonov na skúške záväzný pravopis vo forme, ako je upravený od augusta 2006. Základ tvoria „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 24. vydania 2006) a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006).

Aktuálne platné pravidlá nájdete na internete na:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Učenie sa je individuálny proces. Koľko času osobne potrebujete, aby ste dosiahli úroveň jedného stupňa, závisí od rôznych, aj individuálnych faktorov: od osobného angažovania sa, od času, ktorý učeniu venujete a využívania doplnkovej ponuky cvičení.

Ak ste sa už učili jeden alebo viac jazykov, budete sa nemčinu učiť rýchlejšie. Veľkú úlohu zohráva, či sa zúčastňujete jazykového kurzu vo Vašej vlasti alebo v Nemecku, kde aj mimo vyučovania počujete nemčinu a môžete po nemecky hovoriť.

Pre proces výučby je rovnako dôležitá aj intenzita výučby (intenzívny alebo večerný kurz a pod.). Obráťte sa prosím v tomto prípade na skúškové centrum podľa Vášho výberu a nechajte si osobne poradiť.
Pri jednotlivých skúškach nájdete cvičebný a informačný materiál
  • Materiály na precvičovie online
  • Materiály na stiahnutie
  • Materiály na objednanie
  • Skúškový poriadok a vykonávacie ustanovenia
Niektoré materiály získate v Kancelárii jazykových kurzov v mieste pôsobenia Goetheho inštitútu.
Pre niektoré skúšky je k dispozícii materiál na diaľkové štúdium a online-kurzy.
Učiť sa diaľkovo po nemecky
Skúšku ako celok možno opakovať ľubovoľne často.
Podrobnosti aj vzhľadom na možné čiastočné opakovanie skúšky sa riadia vykonávacími ustanoveniami k danej skúške.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
Skúšku absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 30 bodov (50 % z maximálneho počtu bodov) a úspešne absolvujete všetky časti skúšky. 

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
Skúšku absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 60 bodov (60 % z maximálneho počtu bodov) a úspešne absolvujete všetky časti skúšky.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
Skúšku absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 60 bodov (60 % z maximálneho počtu bodov) a úspešne absolvujete všetky časti skúšky. Z toho musíte dosiahnuť výsledok aspoň 45 bodov z písomnej skúšky a najmenej 15 bodov z ústnej skúšky. V prípade, ak dosiahnete menej bodov, skúšku neabsolvujete.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2 (modulárny)
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
Modul úspešne absolvujete, ak dosiahnete výsledok aspoň 60 bodov, prípadne 60%.

Ďalšie informácie k certifikátom Goetheho inštitútu nájdete kliknutím na konkrétnu skúšku.
 
Vysvedčenia Goetheho inštitútu o skúškach Goethe-Zertifikat A1 až C2 sú platné bez obmedzenia.

Mnohé inštitúcie a zamestnávatelia však požadujú vysvedčenie, ktoré nie je staršie ako dva roky.

Vysvedčenia ako Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) a Großes Deusches Sprachdiplom (GDS) zostávajú po zavedení nového certifikátu Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom a po zmene ponuky skúšok na úrovni C2 od 01.01.2012 v platnosti.
Duplikát sa zásadne nevystavuje.

Ak od vykonania skúšky neprebehlo viac ako 10 rokov, môže skúškové centrum, na ktorom sa skúška konala, vystaviť náhradné potvrdenie, avšak až po úhrade poplatku.  
ri zmene mena (napríklad pri sobáši, adopcii, rozvode alebo pod.) sa nevystavuje nové vysvedčenie ani nevydáva náhradné potvrdenie.

Zmenu mena možno doložiť príslušnou úradnou listinou (rodný list, sobášny list alebo podobné dokumenty) prípadne prostredníctvom overených kópií.

Meno resp. spôsob písania mena sa v skúškovom centre zaznamenáva pri prihlasovaní sa na skúšku na základe osobného dokladu s fotografiou. Vysvedčenie o úspešne absolvovanej skúške sa vystavuje na základe týchto údajov.
Vaše vysvedčenie, ktoré potrebujete napríklad na účely štúdia, si môžete nechať overiť na každom verejnom úrade (súd, ministerstvo, škola, banka alebo pod.).
Zamestnávatelia požadujú obyčajne osvedčenie z notárskej kancelárie, ktorá je na vykonávanie tohto úkonu oprávnená.
Oficiálny preklad si môžete nechať urobiť u úradného prekladateľa alebo v prekladateľskej agentúre.
Účasť na skúške sa neviaže na konkrétny jazykový alebo prípravný kurz, ani na získanie certifikátu na nižšej jazykovej úrovni.

Odporúčame Vám však účasť na prípravnom kurze skúškového centra. Osvojíte si v ňom potrebné jazykové a na skúšku zamerané zručnosti, ktoré Vám uľahčia vykonanie skúšky.

Obráťte sa prosím v tomto prípade na skúškové centrum podľa Vášho výberu a nechajte si osobne poradiť.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.