Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart
Skúška Zápis a cena
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
200,00€*
Modul 80,00€*

210,00€**
Modul 85,00€**
04.04.2023-písomná skúška
06.04.2023-ústna skúška
27.06.2023-písomná skúška
30.06.2023-ústna skúška
06.03.-13.03.2023

29.05.-04.06.2023
Goethe-Zertifikat C1 175,00€*
185,00€**
08.02.2023-písomná skúška
10.02.2023-ústna skúška
04.04.2023-písomná skúška
06.04.2023-ústna skúška
17.05.2023-písomná skúška
19.05.2023-ústna skúška
27.06.2023-písomná skúška
29.06.2023-ústna skúška
09.01.-16.01.2023

06.03.-13.03.2023

21.04.-01.05.2023

29.05.-04.06.2023
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
dospelí
165,00€*
Modul 70,00€*
175,00€**
Modul 80,00€**
mládež
120,00€*
Modul 50,00€*
130,00€**
Modul 60,00€**
08.02.2023-písomná skúška
10.02.2023-ústna skúška
03.04.2023-písomná skúška
05.04.2023-ústna skúška
17.05.2023-písomná skúška
19.05.2023-ústna skúška
26.06.2023-písomná skúška
28.06.2023-ústna skúška
09.01.-16.01.2023

06.03.-13.03.2023

21.04.-01.05.2023

29.05.-04.06.2023
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
dospelí
140,00€*
Modul 50,00€*
150,00€**
Modul 55,00€**
mládež
88,00€*
Modul 40,00€*
93,00€**
Modul 45,00€**
03.04.2023-písomná skúška
05.04.2023-ústna skúška
26.06.2023-písomná skúška
28.06.2023-ústna skúška
04.12.2023-písomná skúška
06.12.2023-ústna skúška
06.03.-13.03.2023

29.05.-04.06.2023

06.11.-13.11.2023
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch 2 (pre mládež)
dospelí
95,00€*
105,00€**
mládež
65,00€*
70,00€**
06.04.2023-celá skúška
29.06.2023-celá skúška
07.12.2023-celá skúška
06.03.-13.03.2023
29.05.-04.06.2023
06.11.-13.11.2023
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(pre mládež)
dospelí
85,00€*
95,00€**
mládež
55,00€*
60,00€**
06.04.2023-celá skúška
29.06.2023-celá skúška
07.12.2023-celá skúška
06.03.-13.03.2023
29.05.-04.06.2023
06.11.-13.11.2023
  *cena interní
**cena externí
Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Odteraz si môžete kúpiť svoju skúšku z nemeckého jazyka aj online. Na skúšku sa dá prihlásiť iba v prihlasovacom termíne, ktorý je zverejnený ku každej skúške v prehľade termínov. Funguje to takto: kliknúť na želanú skúšku, najprv rezervovať, potom sa treba zaregistrovať, po obdržaní potvrdenia o zaradení na skúšku, skúšku uhradiť.

Poplatok za skúšku môžete uhradiť bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Pri prevode prosím uveďte do variabilného symbolu Vaše číslo účastníka ktoré nájdete na potvrdení o zápise skúšky a Vaše meno do poznámky.

Naše bankové dáta sú:
Goethe-Institut
IBAN: SK95 1111 0000 0010 1556 2019
BIC: UNCRSKBX
IČO: 31783198

Poplatok za skúšku musí byť pripísaný na náš účet najneskôr 3 dni pred uskutočnením skúšky. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.
Prihláška
Účastníci skúšky sú povinní zoznámiť sa so skúšobným poriadkom. Prihláškou na skúšku a zaplatením poplatku za skúšku potvrdzuje účastník, že sa zoznámil s vykonávajúcimi predpismi v aktuálnom znení a že ich akceptuje.
Skúšobný poriadok  a vykonávajúce predpisy nájdete pri konkrétnom popise danej skúšky. 
 
Podmienky účasti na skúške
2.1 Účasť na skúške je nezávislá na návšteve jazykového kurzu na Goetheho inštitúte .
2.2 Zúčastniť sa skúšky je možné, iba ak bola podaná prihláška na skúšku na Goetheho inštitút v Bratislave v danom termíne, tzn. do posledného dňa zápisu a bol aj k tomuto dňu uhradený poplatok za skúšku.
2.3 Poplatok za skúšku je možné uhradiť bankovým prevodom. Pri bankovom prevode je rozhodujúci deň pripísania poplatku na účet Goetheho inštitútu.
2.4 Potvrdenie o prihlásení a úhrade bude  zaslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú na prihláške alebo vydané osobne pri prihlásení sa.
2.5 Lekárske potvrdenie o zvláštnych potrebách účastníka skúšky je nutné doručiť na Goetheho inštitút do posledného dňa termínu zápisu  na skúšku.
2.6 Informácie o začiatku písomnej skúšky obdrží účastník s potvrdením o prihlásení, presný čas ústnej skúšky bude vyvesený v deň konania písomnej skúšky. 
 
Všeobecné informácie
3.1 Účastníci sa musia dostaviť ku skúške včas. V prípade oneskorenia sa, nebudú vpustení do skúšobnej miestnosti.
3.2 Účastníci sa musia  preukázať identifikačným preukazom (úradným dokumentom s aktuálnou fotografiou).
3.3 Počas skúšky je zakázané používať mobilný telefón, elektronické prístroje, slovníky či iné pomôcky. Výnimky upravujú vykonávacie predpisy pre účastníka so zvláštnymi potrebami. 
 
Odstúpenie od skúšky
4.1 Odstúpiť od skúšky je možné najneskôr 7 dní pred termínom písomnej skúšky. Pri odstúpení v tejto lehote bude poplatok za skúšku vrátený po odpočítaní správneho poplatku vo výške 50%. Odstúpenie po tejto lehote je možné iba zo zdravotných dôvodov a je nutné predložit lekárske potvrdenie.
4.2 Odstúpenie po začatí skúšky nie je možné. 
 
Informácie o výsledkoch skúšky / certifikát
5.1 Certifikát s výsledkom skúšky obdrží účastník do 5 týdňov po zložení skúšky.
5.2 V prípade neúspešne zloženej skúšky dostane do 5 týždňov po skúške informáciu o výsledkoch skúšky. 
 
Možnosť nahliadnuť do skúškového materiálu
6.1 Účastníci (zákonný zástupca) môžu nahliadnuť do častí skúšky, v ktorých neuspeli.
6.2 V takomto prípade je nutné dohodnúť si špeciálny termín v jazykovej kancelárii. 
 
Opakovanie skúšky
7.1 Ak účastník neuspeje v niektorej z časti skúšky – písomnej alebo ústnej časti –, je celá skúška považovaná za neúspešnú.
7.2 Celú skúšku je možné  opakovať bez obmedzenia.
7.3 Opakovanie iba jednej časti skúšky, ak sa nejedná o modulovú skúšku, nie je možné. V modulovej skúške existuje možnosť jednotlivé moduly opakovať bez obmedzenia. Toto upravuje skúškový poriadok.
  
Námietky
8.1 Námietku voči výsledku skúšky je možné podať dva týždne po oznámení výsledku skúšky a to písomne vedeniu Goetheho inštitútu v Bratislave.
8.2 Námietku voči priebehu skúšky je nutné podať okamžite po skúške vedeniu Goetheho inštitútu v Bratislave.
Ďalšie detaily upravujú body 8a. a 8b. skúšobného poriadku.