Podpora prekladov

Chceme slovenskej verejnosti uľahčiť prístup k súčasnej nemeckojazyčnej literatúre, literatúre faktu a knihám pre deti a mládež.

Grantový program Goetheho inštitútu podporuje zahraničné vydavateľstvá pri prekladoch nemeckojazyčných kníh z oblasti beletrie, literatúry pre deti a mládež a literatúry faktu. Doteraz sme finančne podporili vydanie viac ako 6 000 titulov v 45 jazykoch.

Pravidlá a podmienky poskytovania podpory

Podporujeme vydavateľov so sídlom na Slovensku, ktorí chcú prekladať knihy z nemeckého jazyka. Program sa zameriava na aktuálnu beletriu, komiksy, literatúru pre deti a mládež, ako aj knihy literatúry faktu na aktuálne spoločensky dôležité témy. 

K vašej žiadosti sa vyjadrí Goethe-Institut vo vašej krajine. Ak schváli financovanie vášho projektu, zašle svoje odporúčanie do centrály Goethe-Institutu v Mníchove.

Preklady, ktoré budú podporené, vyberá šesťčlenná porota, v ktorej sú zastúpení dvaja literárni kritici, zástupca vydavateľstva (každý rok iné) z oddelenia Práva a licencie, ako aj traja zamestnanci Goethe-Institutu z oddelenia Literatúry a financovania prekladov.

V priebehu roka je možné podať žiadosť celkovo v štyroch termínoch. Výberová komisia potom štyrikrát ročne rokuje o všetkých prijatých žiadostiach.
 1. Termín podávania žiadostí: od 1. februára do 1. marca, zasadnutie poroty koncom apríla/začiatkom mája
 2. Termín podávania žiadostí: od 1. mája do 1. júna, zasadnutie poroty koncom júla
 3. Termín podávania žiadostí: od 15. augusta do 15. septembra, zasadnutie poroty začiatkom novembra
 4. Termín podávania žiadostí: od 1. novembra do 1. decembra, zasadnutie poroty začiatkom februára nasledujúceho roka.

 1. Vydavateľstvá ako žiadatelia: Žiadosť môžu podať výlučne zahraničné (nenemecké) vydavateľstvá.
 2. Publikované diela: Podporené môžu byť preklady diel nemeckých autoriek a autorov, ktoré boli publikované v tlačenej forme vo vydavateľstve v nemecky hovoriacej krajine.
 3. Preklady z originálu: Preklad musí byť urobený z nemeckého originálu.
 4. Termín vydania prekladu: Zohľadňujú sa len také projekty, ktoré sa v termíne uzatvorenia zmluvy o podpore nenachádzajú v štádiu tlače.
 5. Príspevok k nákladom na preklad: V prípade priznania podpory uhradí Goethe-Institut zahraničnému vydavateľstvu po vydaní titulu v cudzom jazyku časť nákladov na preklad. Úhrada nákladov na preklad v plnej výške ako aj financovanie licenčných, tlačových alebo redakčných nákladov nie je možné.
 6. Uvedenie Goethe-Institutu a odtlačok loga: Zahraničné vydavateľstvo je povinné uviesť v tiráži, že vydanie knihy podporil Goethe-Institut a je povinné uviesť jeho logo. V prípade, že tak neurobí, nebude podpora vyplatená.
 7. Honorár prekladateľa: V prípade priznania podpory môže byť pri stanovení jeho výšky zohľadnený len honorár, ktorý bude prekladateľovi vyplatený najneskôr v termíne vydania prekladu.
 8. Preklad ako elektronická kniha v digitálnej knižnici: Preklady, ktoré budú vydané aj ako e-knihy, by Goethe-Institut rád sprístupnil prostredníctvom svojej digitálnej knižnice svojim užívateľom. Zahraničné vydavateľstvo sa zaväzuje, že preklad poskytne Goethe-Institutu vo formáte e-pub.

Krok 1: Registrácia na aplikačnom portáli
Prihlášku podajte prostredníctvom aplikačného portálu Goethe-Institutu. Prihlášku je možné podať v nemčine alebo angličtine. Pred podaním prvej žiadosti si musí vydavateľ podávajúci žiadosť vytvoriť konto. Pri vytváraní účtu zvoľte účet pre organizácie/firmy, a nie účet pre jednotlivcov. Vyplňte prosím všetky povinné polia označené *.

Na registráciu je potrebná platná e-mailová adresa a heslo. Po prvom prihlásení automaticky dostanete aktivačný e-mail.

Krok 2: Podanie žiadosti
O podmienkach získania grantu sa vopred informujte na tejto webovej stránke alebo sa obráťte na našich kontaktných partnerov. Ak chcete zadať žiadosť, musíte mať používateľské konto. To isté konto môžete používať na vytváranie a podávanie všetkých žiadostí o poskytnutie grantu. Vyplňte príslušné polia a priložte požadované dokumenty!

Na aplikačnom portáli sa uložia vaše údaje, ktoré môžete kedykoľvek pred odoslaním žiadosti doplniť.

Požadované dokumenty:
 • Licenčná zmluva s držiteľom práv (ak nejde o verejne prístupné dielo)
 • Zmluva s prekladateľkou alebo prekladateľom
 • PDF nemeckej knihy alebo textu

Krok 3: Rozhodnutie o žiadosti
Po zasadnutí poroty vás o výsledku rokovania bude informovať centrála Goethe-Institutu, prípadne lokálne pôsobiaci Goethe-Institut. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa aktuálnych žiadostí v čase medzi odoslaním žiadosti a doručením stanoviska Goethe-Institutu uveďte číslo žiadosti, ktoré ste dostali po odoslaní žiadosti.

Ak bude vaša žiadosť schválená, bude vám oznámená výška pridelených finančných prostriedkov a zaslaná zmluva. V tejto zmluve bude dohodnutý termín, do ktorého musí byť preklad uverejnený, aby sa zachoval nárok na poskytnutie grantu. V čase uzavretia zmluvy o poskytnutí podpory nesmie byť projekt ešte v štádiu tlače! O týchto a ďalších podmienkach sa informujte na tejto webovej stránke.

Tu nájdete logo Goethe-Institutu, ktoré má byť vytlačené vo finančne podporených prekladoch:
 

 

Portály k novinkám a prekladom

Sledujte nás