Úlohy a ciele

O nás Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Ako celosvetovo pôsobiaci kultúrny inštitút Spolkovej republiky Nemecko sa zasadzujeme o  porozumenie medzi Nemeckom, Európou a svetom. Základom je rámcová dohoda so Spolkovým ministerstvom zahraničných vecí. Celosvetovo poskytujeme informácie o kultúrnej a sociálnej rozmanitosti Nemecka a Európy. Našu globálnu sieť tvorí 158 Goetheho inštitútov v 98 krajinách spolu s mnohými partnerskými inštitúciami. Našu prácu inštitucionálne podporuje Spolkové ministerstvo zahraničných vecí. Ako registrovaná nezisková organizácia konáme na vlastnú zodpovednosť, nie sme napojení na žiadnu politickú stranu a sme právne nezávislí. Približne tretinu nášho rozpočtu si zabezpečujeme sami prostredníctvom príjmov z jazykových kurzov a skúšok. Okrem toho nás podporuje Európska únia, ďalšie ministerstvá, ako aj nadácie a spoločnosti v Nemecku a v zahraničí.

Prispievame k zakotveniu nemeckého jazyka vo vzdelávacích systémoch hostiteľských krajín. Viac ako 100 000 škôl na celom svete podporujeme pri poskytovaní kvalitného vyučovania nemčiny. Učiteľom a učiteľkám nemčiny poskytujeme ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie. Ponúkame aj jazykové kurzy od všeobecných kurzov nemčiny až po prípravné kurzy jazyka a semináre zamerané na sociálne a kultúrne povedomie. Súčasťou našej ponuky sú online kurzy a programy pre individuálnu výučbu. Každý rok absolvuje viac ako pol milióna ľudí na celom svete skúšku z nemčiny v jednom z Goetheho inštitútov alebo u niektorého z našich partnerov. Širokou ponukou vzdelávacích a informačných služieb podporujeme najmä mobilitu študentov a odborníkov.  

Veríme v potenciál medzinárodnej kultúrnej výmeny. Ročne zorganizujeme približne 20 000 kultúrnych podujatí v spolupráci so štátnymi a mimovládnymi inštitúciami a občianskymi iniciatívami v hostiteľských krajinách. Poskytujeme vzdelávanie, poradenstvo a siete pre kreatívnych profesionálov a podporujeme rozvoj udržateľných štruktúr v kultúrnom a kreatívnom priemysle, napríklad prostredníctvom ďalších vzdelávacích opatrení pre podnikateľov v oblasti kultúry alebo internacionalizácie kreatívnych podnikov. Prostredníctvom našich rezidenčných programov, spoluprác a koprodukcií podporujeme globálne prepojenie kultúrnych pracovníkov. Aktérom občianskej spoločnosti poskytujeme bezpečný priestor pre otvorenú výmenu názorov. Ani v ťažkých časoch sa nevzdávame demokratického dialógu. Naša práca sa riadi hodnotami demokratického, liberálneho a ústavného spoločenského poriadku.

Prostredníctvom našej digitálnej informačnej a vzdelávacej ponuky vo viac ako 60 jazykoch ako aj siete 95 knižníc ponúkame priestor pre vzdelávanie, stretávanie a participáciu. Využívame inovatívne technológie a príležitosti digitalizácie, pričom sa zamýšľame nad ich vplyvom na ľudí a spoločnosť. Prostredníctvom rôznych formátov, akými sú študjiné cesty pre multiplikátorov, výmena poznatkov  odborníkov, výmenné programy pre mládež a medzinárodné festivaly, umožňujeme celosvetové stretnutia.

GOETHEHO INŠTITÚT V BRATISLAVE

Vstup do budovy Goetheho inštitútu Vstup do budovy Goetheho inštitútu; © Miro Nôta | © Miro Nôta Goetheho inštitút v Bratislave si do budúcich rokov stanovil nasledovné ciele:

  • podpora integrácie mladej slovenskej kultúrnej scény do európskych sietí,
  • podpora dialógu a výmeny skúseností s nemeckými a inými európskymi umelcami a tvorcami, pričom ťažisko spočíva v súčasnej kultúre a umení,
  • udržať a podľa možností posilniť postavenie nemeckého jazyka na Slovensku - predovšetkým v kontexte otvorenia hraníc po rozšírení EU, a
  • sprístupňovať informácie o Nemecku a o živote v Nemecku v minulosti a v súčasnosti.
Všetky tieto ciele predpokladajú úzku spoluprácu so slovenskými partnerskými organizáciami, v ktorej vidíme základ našej práce.