Študijné poradenstvo

študijné poradenstvo © Miro Nìta

Vedeli ste, že pred sto rokmi bola polovica všetkých študujúcich v zahraničí zapisaná na nemeckých vysokých školách? Odvtedy sa Nemecko stalo príťažlivým pre všetkých, ktorí hľadajú prvotriedne vzdelanie.

Je mnoho dobrých dôvodov na štúdium v Nemecku:

  • Prvú nemeckú univerzitu založili v Heidelbergu v roku 1386. Dnes ponúka viac ako 300 nemeckých vysokých škôl prvotreidne vzdelanie. 
  • Nemčina je najrozšírenejším jazykom v Európe, ako materčinou ňou hovorí asi 100 miliónov ľudí. Sila nemeckého hospodárstva a jeho rastúca angažovanosť na celej planéte vytvárajú z nemčiny jazyk, ktorého význam vzrastá na svetovom trhu. 
  • Životné náklady študentov možno redukovať prostredníctvom rôznych podporných programov. 
  • Širokú ponuku voľnočasových aktivít vysokých škôl dopĺňajú rôzne možnosti mimo areálu vysokej školy. Šport, kultúra alebo mnohé ďalšie ponuky trávenia voľného času.
Medzinárodné štúdijné programy
Mnoho vysokých škôl v Nemecku ponúka štúdijné programy, po ukončení, ktorých získavajú absolventi medzinárodne uznávané diplomy.Tieto programy zahrňujú všetky stupne štúdia: bakalárske, magisterské a doktorandské. Všetky kurzy spľňajú vysoký akademický štandard, sú dobre zorganizované, prebiehajú v angličtine a doplnené sú nemeckými jazykovými kurzami. 


 

Študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v Nemecku

DAAD - ponuka štipendií a grantov 2021-2022

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD)

Lektori Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) na Slovensku

Ekonomická univerzita
Ústav jazykov
pán Christian Ahlrep
Dolnozemská 1/b
852 35 Bratislava
christianahlrep@gmail.com

Univerzita Mateja Bela
Ekonomická fakulta
pán Thomas Edeling
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
thomasedeling@freenet.de

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta-Katedra germanistiky a nordistiky
pani Dr. Sabine Eickenrodt
Gondova 2
818 01 Bratislava
sabine.eickenrodt@googlemail.com

Univerzita Konštantína Filozofa
FHV – Katedra germanistiky
pán Daniel Krause
Štefánikova 67
949 74 Nitra
dkrause@ukf.sk

Prešovská univerzita
FF – Katedra germanistiky
pani Meike van Hoorn
Ul. 17. novembra 1
080 78  Prešov
daad.uni.presov@googlemail.com