Dalsze informacje

Powrót do Goethe-Zertifikat C2: GDS

Twoja kolej! Moduły

Egzamin Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom składa się z modułów Czytanie, Słuchanie, Pisanie i Mówienie (ustny egzamin indywidualny).
Egzamin przeprowadzany i oceniany jest tak samo na całym świecie.
 
Zadania związane z lekturą w module pisanie przygotowywane są we współpracy z Uniwersytetem Ludwiga Maximiliana w Monachium.
 
Moduły można zdawać pojedynczo lub łączyć je ze sobą. Pojedyncze świadectwa uzyskane z czterech modułów odpowiadają całemu certyfikatowi.
Moduły Czytanie, Słuchanie, Mówienie i Pisanie oceniane są w danym ośrodku egzaminacyjnym. 
 

Czytanie

Zdający czytają teksty popularnonaukowe, komentarze, reportaże i ogłoszenia oraz rozwiązują związane z nimi zadania. Z łatwością rozumieją teksty, nawet abstrakcyjne i złożone pod kątem merytorycznym i językowym, wychwytując jednocześnie ukryte znaczenia.

Czas trwania: 80 minut

Pisanie

Zdający parafrazują elementy krótkiego referatu i na podstawie ogólnego lub nawiązującego do lektury tematu redagują spójny tekst w formie listu do redakcji lub recenzji książki, zachowując odpowiedni styl. Do wyboru są dwa ogólne tematy i po jednym temacie do obu książek z listy lektur. Z czterech tematów do wyboru zdający opracowują jeden.

Czas trwania: 80 minut

Słuchanie

Zdający słuchają relacji i reportaży medialnych, nieformalnych rozmów oraz wywiadów z ekspertami w naturalnym tempie mówienia i rozwiązują związane z nimi zadania.

Czas trwania: ok. 35 minut

Mówienie

Zdający przedstawiają bardziej złożony temat, np. mówią o globalizacji, i odpowiadają na ewentualne pytania podając zróżnicowane argumenty. W dyskusji obejmującej argumenty za i przeciw zdający omawiają inny temat, prezentują swoją własną opinię i reagują na kontrargumenty rozmówcy, starając się przekonać go o słuszności swojego zdania.

Czas trwania: ok. 15 minut

Wymagania

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych.
 
Do egzaminów Goethe-Institut mogą podchodzić wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wiek czy posiadanie niemieckiego obywatelstwa.
  • Zaleca się, aby do egzaminu Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom podchodziły osoby w wieku powyżej 18 lat.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom potwierdza umiejętności językowe na szóstym (najwyższym) poziomie C2 skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
  • Aby osiągnąć ten poziom, potrzebnych jest – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności – co najmniej 1000 godzin lekcyjnych po 45 minut.