Najczęściej zadawane pytania

W tym miejscu odpowiadamy na ogólne i często zadawane pytania dotyczące egzaminów Goethe-Institut.

Odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące certyfikatów Goethe-Institut na poziomach od A1 do C2 można uzyskać nieodpłatnie podczas konsultacji bezpośrednio w jednym z naszych Centrów Egzaminacyjnych (placówki Goethe-Institut, Goethe-Zentrum, Licencjonowane Centra Egzaminacyjne).

Do egzaminów Goethe-Institut mogą przystępować wszyscy zainteresowani niezależnie od posiadania obywatelstwa niemieckiego. Egzaminy te mają na celu potwierdzenie umiejętności językowych w zakresie niemieckiego jako języka obcego (Deutsch als Fremdsprache) i niemieckiego jako języka drugiego (Deutsch als Zweitsprache).
Sugerujemy, aby osoby chcące przystąpić do egzaminów Goethe-Institut, osiągnęły zalecany minimalny wiek.
Można opuszczać pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin, na odpowiednio długi czas (wizyta w toalecie). Fakt ten zostanie zapisany w „Protokole przeprowadzenia egzaminu”.
Wykaz certyfikatów Goethe-Institut od A1 do C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego znajduje się na stronach
Poziomy egzaminów i kursów językowych Goethe-Institut
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)
Zaświadczenia, które potwierdzają jedynie udział w kursie językowym, teście poziomującym, egzaminie itp. są niewystarczające.

Jedynie świadectwa potwierdzające zdanie któregoś z egzaminów Goethe-Zertifikat A1 do C2 wzgl. Kleines Deutsches Sprachdiplom lub Großes Deutsches Sprachdiplom są uznawane na całym świecie jako potwierdzenie znajomości języka niemieckiego jako obcego na danym poziomie.
Egzaminy Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom i Großes Deutsches Sprachdiplom są uznawane jako potwierdzenie znajomości języka osób chcących podjąć studia w jednej z niemieckich szkół wyższych (uniwersytecie) i zwalniają z konieczności zdawania egzaminu TestDaF lub innych egzaminów w kontekście uniwersyteckim (DSH).

O wymaganiach językowych wybranej uczelni lub w odniesieniu do konkretnego kierunku czy toku studiów informacji udzieli wybrana szkoła wyższa (uniwersytet). Można także zasięgnąć informacji na stronie www.sprachnachweis.de.
Podczas wszystkich egzaminów Goethe-Institut przy ocenie prac pisemnych obowiązuje pisownia obowiązująca od sierpnia 2006 r. Punktem odniesienia w tej kwestii są słowniki „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (od wyd. 24 z 2006 r.) oraz „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (od 2006 r.).

Aktualnie obowiązujące zasady pisowni znajdują się na stronach:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Uczenie się jest procesem indywidualnym. Ile czasu potrzeba, żeby osiągnąć dany poziom językowy, zależy od różnych, także indywidualnych czynników: od zaangażowania, ilości czasu poświęcanego na naukę i korzystanie z dodatkowych możliwości ćwiczenia języka.

Jeśli dana osoba uczyła się już jednego lub kilku języków, to nauka niemieckiego zazwyczaj będzie przebiegała szybciej. Dużą rolę odgrywa fakt, czy nauka odbywa się w kursie językowym za granicą, czy w Niemczech, gdzie można używać języka niemieckiego i słyszeć go także poza zajęciami.

Dla procesu nauki ważna jest także intensywność zajęć (kurs intensywny lub wieczorowy itp.). Prosimy zwrócić się z prośbą o indywidualną konsultację do wybranego Centrum Egzaminacyjnego.
Do każdego egzaminu znajdą Państwo informacje i materiał do samodzielnych ćwiczeń w formie:
  • materiały treningowe online
  • materiały do pobrania
  • materiały dostępne na zamówienie
  • Regulamin Egzaminu oraz Zasady Przeprowadzania Egzaminu
Niektóre materiały można otrzymać także w Biurze Kursów najbliższego Goethe-Institut.
Do niektórych egzaminów dostępne są materiały umożliwiające przygotowanie się do egzaminu korespondencyjnie lub przez udział w kursie online
Niemiecki na odległość
Egzamin w całości można powtarzać dowolną ilość razy. Szczegółowe uregulowania odnośnie możliwości powtarzania poszczególnych części egzaminu zawarte są w Zasadach Przeprowadzania Egzaminu dla danego poziomu.
Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 30 points (50% of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
The exam is deemed to have been passed if at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been completed.

Goethe-Zertifikat A2
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch
Goethe-Zertifikat C1
The exam is deemed to have been passed when at least 60 points (60 % of the maximum point score) have been earned and if all sections of the exam have been complet-ed. Of these points, at least 45 points must have been earned in the written exam and at least 15 points in the oral exam. Otherwise, the entire exam will be deemed to have been failed.

Goethe-Zertifikat B1
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
A module is deemed to have been passed if at least 60 points or 60% are attained.

You can know more about the Goethe certificates by clicking on the examination title.


 
Wystawione przez Goethe-Institut świadectwa potwierdzające zdanie któregoś z egzaminów Goethe-Zertifikat od A1 do C2 są ważne przez czas nieokreślony.

Jednak wiele instytucji i wielu pracodawców wymaga zaświadczenia, które nie jest starsze niż dwa lata.

Świadectwa o zdaniu egzaminów Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) i Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) zachowują swoją ważność po wprowadzeniu nowego egzaminu Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, tzn. po zmianie oferty egzaminów Goethe-Institut na poziomie C2 z dn. 01.01.2012 r.
Co do zasady nie wydaje się duplikatu świadectwa.

Jednak Centrum Egzaminacyjne, w którym zdawany był egzamin, może wystawić odpłatnie zaświadczenie zastępcze, jeżeli od egzaminu nie upłynęło więcej niż 10 lat.
Przy zmianie nazwiska (np. w związku z wyjściem za mąż, adopcją, rozwodem itp.) nie wystawia się nowego świadectwa lub zastępczego zaświadczenia.

Zmianę nazwiska można potwierdzić odpowiednim dokumentem urzędowym (akt urodzenia, ślubu itp.) wzgl. jego uwierzytelnioną kopią.

Nazwisko wzgl. jego pisownia są rejestrowane przez Centrum Egzaminacyjne na podstawie dokumentu ze zdjęciem podczas przyjmowania zgłoszenia do udziału w egzaminie. Świadectwo poświadczające zdanie egzaminu wystawiane jest w oparciu o te dane.
Kopię świadectwa np. w związku z podjęciem studiów można uwierzytelnić w każdym urzędzie (sąd, ministerstwo, szkoła, bank itp.). Pracodawcy z reguły wymagają uwierzytelnienia przez uprawnioną do tego kancelarię prawną.
Oficjalne tłumaczenie można zlecić tłumaczowi przysięgłemu lub biuru tłumaczeń.
Udział w egzaminie nie jest związany ani z wcześniejszym uczestnictwem w konkretnym kursie przygotowawczym lub językowym, ani z posiadaniem certyfikatu na niższym poziomie.

Zalecamy jednak uczestnictwo w kursie przygotowawczym oferowanym przez Centrum Egzaminacyjne, podczas którego uczestnicy przyswajają sobie niezbędne umiejętności językowe oraz sprawności sprawiające, że uczestnictwo w egzaminie będzie tak proste, jak to tylko możliwe.

Prosimy zwrócić się w tym celu z zapytaniem do wybranego Centrum Egzaminacyjnego.
If you took your exam at a Goethe-Institut and have not received any other information, you can view your exam results at Mein Goethe.de.


Help with registration on My Goethe.de:
© Goethe-Institut


Help with retrieving exam results:
© Goethe-Institut

If you have any questions, please contact your Goethe-Institut directly.

If you took your exam with an examination partner working with the Goethe-Institut, please contact your examination centre directly.