Informacje
i wyniki egzaminów

Egzaminy prowadzone są w Goethe-Institut w Warszawie, w Goethe-Institut w Krakowie oraz w centrach egzaminacyjnych w całej Polsce, w różnych terminach przez cały rok i na wszystkich poziomach.
 

Certyfikat znajomości języka niemieckiego
  • otwiera perspektywy otrzymania ciekawej pracy
  • podnosi wartość CV w oczach pracodawcy jako potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji
  • pozwala osiągać lepsze wyniki w nauce języka, gdy przyświeca jej konkretny cel
Dlaczego warto zdobyć certyfikat Goethe-Institut?
  • Ponieważ odpowiada on kryteriom Europejskiego Sytemu Opisu Kształcenia Językowego (poziom A1 – C2),
  • wpisuje się w międzynarodowe standardy,
  • zapewnia gwarancję jakości będąc członkiem ALTE „Association of Language Testers in Europe”.
Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem i zasadami przeprowadzania egzaminów. Przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty egzaminacyjnej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu egzaminów i zasad przeprowadzania egzaminów w ich aktualnym brzmieniu.
 
1. Warunki uczestnictwa w egzaminie

1.1. Warunkiem uczestnictwa w egzaminie jest przekazanie do Goethe-Institut w Warszawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty za egzamin do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany egzamin.
1.2. Opłatę egzaminacyjną   można uiścić przelewem lub kartą płatniczą w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie.
1.3. Każda osoba,  która spełniła warunki zgłoszenia (punkt 1.1), otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie zapisu na egzamin na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
1.4. Zaświadczenia lekarskie o trwałej niepełnosprawności lub upośledzeniu (osób przystępujących do egzaminów Goethe-Institut) mogą być składane do dnia, w którym upływa termin przyjmowania zgłoszeń na wybrany egzamin. 

2. Informacje ogólne

2.1. Uczestnicy egzaminu zobowiązani są stawić się na egzamin punktualnie. Spóźnieni kandydaci nie zostaną wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
2.2. W każdej części egzaminu kandydaci umożliwiają sprawdzenie tożsamości okazując ważny dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem.
2.3. Na egzamin kandydaci stawiają się z właściwymi przyborami do pisania (długopis, pióro wieczne, flamaster lub pisak żelowy w kolorze czarnym lub niebieskim).
2.4. W czasie trwania egzaminu niedozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych, innych urządzeń elektronicznych, słowników oraz innych pomocy. Wyjątek stanowią sprzęty elektroniczne potrzebne osobom niepełnosprawnym. 

3. Rezygnacja

3.1. Rezygnacja z egzaminu możliwa jest do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po przystąpieniu do jednej z części egzaminu, rezygnacja nie jest możliwa. 

4. Wyniki egzaminu i odbiór certyfikatu

4.1. Wyniki egzaminu można sprawdzić online po ok. dwóch tygodniach od daty egzaminu.
4.2. Certyfikat z wynikami egzaminu można odebrać osobiście w recepcji Goethe-Institut lub może on zostać wysłany do uczestnika egzaminu listem poleconym na wskazany na formularzu zgłoszeniowym adres w przeciągu 2 tygodni od daty zakończenia egzaminu, w zależności od wybranej w formularzu zgłoszeniowym opcji.

5. Powtarzanie egzaminu

5.1. Egzaminy niemodułowe (GZ A1, GZ A2, GZ C1) można powtarzać tylko w całości, dowolną ilość razy. W przypadku egzaminów niemodułowych niezdanie jednej części egzaminu (pisemnej lub ustnej) oznacza niezdanie całego egzaminu.
5.2. W przypadku egzaminów modułowych (GZ B1, GZ B2, GZ C2) niezdane moduły można powtarzać dowolną ilość razy.

6. Wgląd w prace egzaminacyjne

6.1. Uczestnicy egzaminu (niepełnoletni w obecności prawnego opiekuna) mają prawo wglądu w swoją pracę.
6.2. Wymagane jest wcześniejsze ustalenie terminu obejrzenia pracy z Biurem Egzaminów.
6.3. Prace egzaminacyjne nie mogą być kopiowane, niedozwolone jest również sporządzanie notatek. 
 
7. Odwołania

7.1. Odwołania od wyników egzaminów należy składać w terminie do dwóch tygodni od daty ogłoszenia wyników egzaminów w formie pisemnej pod adresem kierownictwa Centrum Egzaminacyjnego, w którym zdający zdawał egzamin. Goethe-Institut może odrzucić wnioski pozbawione uzasadnienia lub umotywowane niewystarczająco. Samo wskazanie na zbyt małą liczbę punktów jest niewystarczającym uzasadnieniem.
7.2. Odwołanie rozpatruje koordynator ds. egzaminów w danym Centrum Egzaminacyjnym. W przypadkach budzących wątpliwości zwraca się on do Centrali Goethe-Institut, która podejmuje decyzję. Ta decyzja jest ostateczna i niezaskarżalna. Dochodzenie roszczeń na drodze prawnej jest wykluczone.
7.3. Odwołania odnośnie sposobu przeprowadzenia egzaminu należy kierować bezpośrednio po złożeniu egzaminu pod adresem kierownictwa centrum egzaminacyjnego, w którym zdający przystępował do egzaminu. Koordynator ds. egzaminów po uzyskaniu stanowiska wszystkich zainteresowanych wydaje decyzję i sporządza notatkę do akt. W przypadkach budzących wątpliwość decyzję wydaje centrala Goethe-Institut. 
 
 
Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności
Każdy, kto przystąpił do egzaminu w Goethe-Institut, może sprawdzić wyniki po upływie ok. dwóch tygodni na swoim koncie w portalu Mein Goethe.de w sekcji Egzaminy. Jak to zrobić, pokazuje nasz tutorial.

Poziomy kursów i egzaminów Goethe-Institut

  POZIOM PODSTAWOWY
  A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
  A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
  POZIOM SAMODZIELNOŚCI
  B1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
  B2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.
  POZIOM BIEGŁOŚCI
  C1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu
  C2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.