Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
Rozhovory o prekladeFoto: Olia Gozha © Unsplash

Rozhovory o preklade

Podpora kvalitného prekladu patrí medzi kľúčové úlohy Goetheho inštitútu. Michal Hvorecký sa počas korony rozhodol zviditeľniť prekladateľky a prekladateľov z nemeckého do slovenského jazyka. Vzniklo pätnásť rozhovorov s pozoruhodnými osobnosťami o remesle a prekladateľskej praxi.
 

Marián Hatala # Preklad chráni menšiny

Marián Hatala je slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a pedagóg. Po maturite tri roky študoval germanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako knihovník, učiteľ a šéfredaktor časopisu Mosty. Od roku 2003 žije v slobodnom povolaní. Je členom rakúskej spisovateľskej organizácie Grazer Autorenversammlung. 
 

Zuzana Demjánová # Elias Canetti: Masa a moc

Masa a moc sú kľúčové pojmy našej epochy. Bol nimi fascinovaný aj Elias Canetti, ktorý ich skúma ako fenomény, pre ktoré možno nájsť v dejinách ľudstva množstvo príkladov. Písaniu knihy venoval vyše dvadsať rokov života. Canettiho tvrdenia sú často intuitívne, filozofuje, psychologizuje, interpretuje mýty a rituály, ale pozornosť venuje aj bežnému životu a vlastným skúsenostiam. Napriek jeho výletom do dejín a ku kultúrno-antropologickým prameňom je Masa a moc predovšetkým veľkým dielom a básnickou víziou ľudského univerza.
 

Adam Bžoch # Veľmi slušný rebel

Adam Bžoch je literárny vedec, germanista, nederlandista a prekladateľ z nemeckojazyčnej a nizozemskej literatúry. V rokoch 1984 – 1989 študoval germanistiku a nederlandistiku na univerzite v Lipsku. V roku 1996 ukončil vedeckú ašpirantúru v Ústave svetovej literatúry SAV, kde pôsobí ako vedecký pracovník a od roku 2006 je riaditeľ. Pedagogicky pôsobí od roku 1996, momentálne učí na Katedre nemeckého jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte v Trnave. Preložil vyše 80 kníh, z nemčiny diela Sigmunda Freuda, Waltera Benjamina, Herty Müller, Ernsta Jüngera, Hansa-Ulricha Treichela, Rolanda Schimmelpfenniga, Falka Richtera a mnohých ďalších. Je aj autorom viacerých vedeckých monografií, štúdií a esejí.

Milina Svítková # Veriť svojmu snu

Milina Svítková vyštudovala prekladateľstvo a tlmočníctvo v odbore nemecký a chorvátsky jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení doktorandského štúdia slavistiky so zameraním na chorvátsky jazyk a frazeológiu žila a pracovala niekoľko rokov vo Viedni. V súčasnosti sa aktívne venuje prekladu z nemeckého a chorvátskeho jazyka, pričom sa zameriava najmä na umeleckú literatúru. Na jar 2021 jej vyšli preklady románu Odkiaľ si od Sašu Stanišića (Odeon) a Falšovaná pravda – o vplyve konšpiračných teórií na naše myslenie od dvojice autoriek Katharina Nocun a Pia Lamberty (N Press).

Ľudovít Petraško # Preklad otvára okná do sveta

Ľudovít Petraško sa narodil roku 1949. Počas stalinizmu mu zatkli otca, čo výrazne ovplyvnilo jeho život. Vyrástol v Prešove, vyštudoval nemecký i slovenský jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte v Prešove a dva roky strávil na univerzite v Rostocku. Akademickú kariéru mu režim znemožnil, a tak pracoval v múzeu, vo vydavateľstve aj v knižnici. Patril k lídrom Nežnej revolúcie v Prešove, po roku 1990 učil na tamojšej germanistike. Prekladá z nemčiny a angličtiny knihy rôznych žánrov. Vydal aj zbierky poviedok a romány, napísal viaceré rozhlasové hry aj adaptácie klasiky. Zostavil a preložil výber nemeckojazyčných kriminálnych noviel Výstrel z kazateľnice (Franz Grillparzer, Annette von Droste-Hülshoffová, C. F. Meyer, Theodor Fontane). Žije a pracuje v Prešove.

Andrej Zahorák # Viacjazyčný život

Prekladateľ, pedagóg, translatológ, literárny vedec. Tajomník Katedry translatológie na FF UKF v Nitre. Vyštudoval prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra. Vyučuje prekladové a tlmočnícke disciplíny z ruského a nemeckého jazyka a metodiku prekladu a tlmočenia. Autor monografie Intercultural Aspect in Translation and Reception of Precedent Phenomena (Peter Lang, 2019), za ktorú získal Cenu rektora a Cenu dekanky. Aktívne prekladá (Sebastian Fitzek, Peter Wohlleben) a spolupracuje s vydavateľstvami Tatran, Ikar či Fortuna Libri. Žije v Trenčíne.

 

Juraj Dvorský # Menej je viac

Juraj Dvorský sa narodil roku 1972. Vyštudoval ruštinu a nemčinu na UMB v Banskej Bystrici. Od roku 2003 pôsobí ako odborný asistent na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zameriava sa na dejiny nemeckej literatúry dvadsiateho storočia a umelecký preklad. Absolvoval viacero pobytov na nemeckých univerzitách. Z nemčiny preložil dva romány Thomasa Bernharda (Starí majstri a Skrachovanec) a Vymeriavanie sveta od Daniela Kehlmanna. Časopisecky mu vyšli aj ďalšie preklady diel autorov ako Uwe Timm, Gerhard Roth či Peter Weber.

Andrej Zmeček # Preklad rozvíja kultúru

Andrej Zmeček je prekladateľ, dramaturg, tvorca kultúrnych politík a podnikateľ. Pôsobil v Mediálnom inštitúte, bol riaditeľom Rady pre reklamu aj vedúcim sekcie umenia na Ministerstve kultúry (2002 až 2005). Z nemčiny prekladá najmä pre rozhlas a divadlo. Preložil drámy Hansa Magnusa Enzensbergera, Georga Büchnera  (Posol hessenského vidieka, SND, 2016), viacero esejí o hudbe a spolu s Almou Münzovou posledné dielo Viléma Flussera “Písmo. Má písanie budúcnosť?” Venuje sa aj prekladom divadelných hier rakúskej autorky Elfriede Jelinek: Zimná cesta  (Artforum, 2011), Obchodníkove kontrakty  (Divadelný ústav, 2014) či Na kráľovskej ceste. Žije v Bratislave.

Jozef Tancer # Prekladať znamená pochopiť

Jozef Tancer je germanista a historik. Vedúci Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa výskumu cestopisnej literatúry, dejinám periodickej tlače a viacjazyčnosti, najmä so zameraním na Uhorsko a Slovensko v dvadsiatom storočí. Autor viacerých knižných monografii ako „Neviditeľné mesto“ či „Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave“. Knihu v spolupráci s Annou Gruskovou rozvinul na dokumentárny film Smutné jazyky. Píše v slovenčine aj nemčine.

Paulína Šedíková Čuhová # Preklad ako poslanie

Paulína Šedíková Čuhová je vysokoškolská pedagogička, prekladateľka, germanistka. Prednáša na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Venuje sa po nemecky písanej literatúre – vedecky i prekladovo – so zreteľom na migrantskú prózu. Organizátorka a moderátorka literárnych večerov. Prekladá diela autoriek a autorov ako Olga Grjasnowa, Pascal Mercier, Angelika Schrobsdorff, Juli Zeh alebo Christian F. Žije s rodinou v Banskej Bystrici.
 

Miloslav Szabó # Medzi Nemeckom a Slovenskom

Mgr. Miloslav Szabó, PhD. je slovenský historik, prekladateľ a germanista. Zaoberá sa najmä dejinami antisemitizmu, rasizmu a katolicizmu. Je autorom viacerých monografií (Boh v ofsajde, Rasa a vôľa) a množstva odborných štúdií. Pôsobil na univerzitách a vo výskumných ústavoch v Berlíne, Viedni a Prahe a v Historickom ústave SAV. V súčasnosti je pracovníkom Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FF UK v Bratislave. Preložil eseje Thomasa Manna či Kritiku cynického rozumu od Petra Sloterdijka. Momentálne prekladá Klimatické vojny od Haralda Welzera. Minulý rok vzbudila značný ohlas jeho kniha Potraty. Dejiny slovenských kultúrnych vojen od Hlinku po Kuffu.
 

Klára Prešnajderová # Rozhovor o preklade a dizajne

Klára Prešnajderová je germanistka, prekladateľka, kurátorka a teoretička dizajnu. Štúdium na Katedre germanistiky FF UK v Bratislave ukončila doktorátom. Z nemčiny preložila viacero kníh pre deti a mládež. Pôsobí ako odborná pracovníčka pre výskum a vývoj v Slovenskom centre dizajnu. Kurátorka výstav Bauhaus po slovensky v Dessau (2015), Farebná šeď o produktovom dizajne z ČSSR a NDR (2016) a Nebáť sa moderny! o Škole umeleckých remesiel v Bratislave (2018). V roku 2020 vydala publikáciu Škola ako laboratórium moderného života. K reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900 – 1945), na ktorej spolupracovali viacerí odborníci z Nemecka a Rakúska.
 

Peter Zajac # Legenda slovenskej germanistiky

Peter Zajac patrí už polstoročia k výrazným osobnostiam slovenskej kultúry a spoločnosti. Vyštudoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1967 – 68 germanistiku v Tübingene. Neskôr pôsobil ako redaktor a vysokoškolský učiteľ, od roku 1981 vedecký pracovník SAV, kde bol po roku 1990 riaditeľom Ústavu slovenskej literatúry. 15 rokov pôsobil ako profesor slavistiky na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Okrem vedeckej práce sa spolu Jánom Štrasserom intenzívne venoval aj umeleckému prekladu, najmä poézie nemeckých a rakúskych autorov (J. Günther, J. W. Goethe, B. Brecht, G. Eich, G. Benn). Spoločne preložili aj viacero divadelných hier (Heiner Müller, Thomas Bernhard, Henrich von Kleist) a vydali antológiu expresionizmu Krik a ticho storočia (1999).

Linda Magáthová # Klasika v novom preklade

Werther, mladý vzdelaný človek s dušou básnika, prichádza na vidiek a tam stretáva Lottu. Napriek tomu, že je Lotta zasnúbená, nachádza v nej spriaznenú dušu. Werther sa čoraz viac prepadá do lásky, ktorá nie je uskutočniteľná, do prudkej a neprekonateľnej vášne. Listy, ktoré píše, sú sugestívnou výpoveďou o jeho citovom živote a majú potenciál hlboko rezonovať aj vo vedomí dnešného človeka, viac ako dve storočia od prvého vydania. Wertherov entuziazmus, prenikavá inteligencia a bohatý vnútorný život z neho robí nezabudnuteľnú postavu svetovej literatúry. Utrpenie mladého Werthera sa stalo kultovou knihou, ktorá vo svete vyvolala dovtedy nevídaný ohlas a dnes sa považuje za vrcholné dielo nemeckého romantizmu.

Patrícia Elexová # Nietzsche a krešťanstvo

Karl Jaspers, jeden z najvplyvnejších mysliteľov 20. storočia, pokladal dielo Friedricha Nietzscheho za najvýznamnejšiu filozofickú udalosť, aká sa v Nemecku odohrala. Prednášku "Nietzsche a kresťanstvo" z roku 1938 prepracoval autor roku 1946 pre knižné vydanie. Jaspers tematizuje jednu z najkontroverznejšie prijímaných zložiek Nietzscheho myslenia – kritiku kresťanstva. Jaspersove závery nadobúdajú aktuálnosť v súčasnej dobe hlbokých otrasov základných pilierov európskej kultúry. Patrícia Elexová sa venuje prekladaniu filozofických textov z nemčiny (Jaspers, Kant, Schopenhauer, Steiner, Hegel, Weischedel). Príležitostne prekladá aj rozprávky od Goetheho, Küblera či Cornelie Funke.