Stupne A1-C2
Kurzy a skúšky nemeckého jazyka

  Základné použitie jazyka
  A1
Rozumie a vie používať známe každodenné výrazy a celkom jednoduché vety, ktoré sú zamerané na uspokojenie konkrétnych potrieb. Dokáže predstaviť seba a druhých ľudí a klásť im otázky, napr. kde bývajú, akých ľudí poznajú alebo aké veci majú – aj odpovedať na otázky tohto typu. Dokáže sa jednoducho dorozumieť, ak partner rozpráva pomaly a zrozumiteľne a je ochotný pomôcť.
  A2
Rozumie vetám a často používaným výrazom, ktoré súvisia s bezprostredným okolím (napr. informácie o človeku a jeho rodine, nákupy, práca, bližie okolie). Dokáže sa dorozumieť v jednoduchých rutinných situáciach, v ktorých ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Dokáže jednoduchými prostriedkami opísať vlastný pôvod a vzdelanie, priame okolie a veci súvisiace s bezprostrednými potrebami.
  Samostatné používanie jazyka
  B1
Rozumie hlavným bodom, ak sa používa jasná štandardná reč a keď ide o známe veci týkajúce sa práce, školy, voľného času a pod. Dokáže zvládnuť väčšinu situácií, ktoré zažijete pri cestách v nemecky hovoriacich krajinách. Dokáže sa jednoducho a v súvislostiach vyjadrovať o známych témach a oblastiach záujmu a hovoriť o zážitkoch a udalostiach, popísať svoje sny, túžby a ciele a krátko vysvetliť alebo zdôvodniť svoje plány a názory.
  B2
Rozumie základnému obsahu komplexných textov o konkrétnych a abstraktných témach, vo vlastnej branži rozumie aj odbornej diskusii a dokáže sa spontánne a plynulo dohovoriť, takže je bez väčšej námahy na oboch stranách možný normálny rozhovor s rodeným hovorcom. Vie sa jasne a detailne vyjadrovať k širokému spektru tém, vysvetliť svoj postoj k aktuálnej téme a uviesť klady a zápory rozličných možností.
  Kompetentné používanie jazyka
  C1
Rozumie celej škále náročných dlhších textov a chápe aj implicitné významy. Dokáže sa spontánne a plynule vyjadrovať bez toho, aby musel častejšie zjavne hľadať slová. Dokáže jazyk účinne a flexibilne používať v spoločenskom a pracovnom živote príp. štúdiu, vyjadrovať sa jasne, štruktúrovane a podrobne ku komplexným témam a pritom primerane používať rozličné prostriedky spájania textu.
  C2
Bez námahy rozumie prakticky všetkému, čo číta alebo počuje. Informácie z rôznych písomných a počutých zdrojov dokáže zosumarizovať a popritom zdôvodniť a vysvetliť javy v súvislostiach. Vyjadruje sa spontánne, veľmi plynule a presne a dokáže aj pri komplexnejších témach vyjadriť drobné významové odtiene.