Trieda hore nohami Učenie sa jazykov prostredníctvom video posolstva

Obrátené vyučovanie s vysvetľujúcimi videami
Obrátené vyučovanie s vysvetľujúcimi videami | Foto (výsek): © Andrey Popov - Fotolia.com

Ako znie nemecké „Ü“? Ako sa tvorí trpná veta? To sa dozvedia študenti nemčiny v odborných knihách – alebo vo vysvetľujúcich videách od učiteľov.
 

Marcus von Amsberg je učiteľom na škole v jednej z mestských častí v Hamburgu, na ktorej sa spolu učia deti a mládež s rôznymi schopnosťami. V jeho triede sedia nielen žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ale aj gymnazisti. Aby im bola umožnená individuálna príprava nových tematických oblastí, pracuje Marcus von Amsberg s učiacimi videami, v ktorých dodatočne vysvetľuje svoje vlastnoručne vytvorené materiály. Videá zahŕňajú tematické oblasti ako vetné členy, slovné druhy alebo vetné časy a sú vytvorené vo forme prezentácie, pričom nevyhnutné vysvetlenia sú k dispozícii ako komentáre.
 „Príčastie minulé pozostáva z predpony, v odbornom jazyku nazývanej aj prefix, zo slovesného kmeňa a koncovky“, hovorí Amsberg na začiatku videa o príčastí minulom, predtým ako uvedie jednotlivé formy a ukáže príklady. Najdôležitejšie odborné termíny zapíše rôznymi farbami ako na bielej tabuli. Zvyčajne si žiaci video pozrú doma v rámci prípravy na hodinu v škole. Na vyučovaní zostane tak viac času na učenie. „Flipped Learning“ alebo „Flipped Classroom“ – teda vyučovanie hore nohami alebo trieda hore nohami, tak nazývajú túto metódu, tí čo ju praktizujú ako Marcus von Amsberg.
 

S učiacimi videami, ktoré si možno bezplatne a bez reklamy pozrieť na ivi-education.de a Youtube  pracujú nielen jeho vlastní žiaci. Denne dostáva Marcus von Amsberg spätnú väzbu od učiteľov nemčiny, ktorí narazili na jeho materiály: „Moji kolegovia ma niekedy kritizujú, že na mojich videách hovorím veľmi pomaly a zreteľne a pomenúvam všetko, čo je možné vidieť na prezentácii. Slabší žiaci a tí pre ktorých nemčina nie je materským jazykom sú ale vďační, pretože mojim vysvetleniam rozumejú a vo videu majú súčasne aj rečový príklad“, zdôrazňuje učiteľ nemčiny.

Každý podľa svojho tempa

Tiež Birgit Jensen, profesorka germanistiky na East Carolina University používa vlastnoručne vytvorené vysvetľujúce videá, aby študentom nemčinu čo najviac priblížila: „Počas vyučovania sa často krát stane, že časť žiakov sa nudí, zatiaľ čo ostatní nerozumejú učivu, pretože sú pomalší alebo im chýbajú základy. Videá ponúkajú študentom možnosť, osvojiť si základné vedomosti, zopakovať si výklad a definície bez časového obmedzia, alebo preskočiť časti, ktorých obsah je im už známy.

Birgit Jensen používa videá vo vyučovaní cudzieho jazyka tiež pre vysvetľovania gramatiky v materinskom jazyku, ktorú študenti potrebujú ako základ na osvojenie si nemčiny: „Veľa študentov nevie, čo je prídavné meno alebo vedľajšia veta v angličtine a tak sa pri vysvetľovaní nemeckých gramatických pravidiel nemôžem na ne automaticky odvolať. Ak dám tieto vysvetlenia k dispozícii prostredníctvom videa, zostane mi na seminári viac času autenticky komunikovať s účastníkmi po nemecky.“

Šetrenie drahocenného vyučovacieho času

Učebná metóda Trieda hore nohami/Vyučovania hore nohami sa najskôr začala používať v USA a už tri roky si získava čoraz väčšiu popularitu v Nemecku. Na rozdiel od klasického inštruktážneho vyučovania, sprostredkovanie učiva sa uskutočňuje prostredníctvom domácich úloh a tak možno obmedzený vyučovací čas využiť na používanie a precvičovanie učiva.

Videami si môžu študenti učivo sami osvojovať a prípadné problémy s porozumením môžu byť vysvetlené neskôr vo vyučovaní. „Predovšetkým, ak ide o individuálne otázky a riešenia problémov, sú študenti odkázaní na podporu učiteľa“, vysvetľuje gymnaziálny učiteľ Felix Fähnrich. Spolu so svojim kolegom Carstenom Theinom používa princíp Triedy hore nohami prevažne v matematike. V súčasnosti pracuje tiež s vydavateľstvom učebníc a svoje skúsenosti pravidelne odovzdáva ďalej na prednáškach a workshopoch. Potom môžu aj vďaka príslušným aplikáciám aj menej technicky zdatní učitelia vytvárať vysvetľovacie videá.

Krátke a precízne učebné obsahy sú dôležité

Vysvetľovacie videá by mali byť kvalitatívne na vysokej úrovni, zhodujú sa experti,  a prinášať učivo v krátkosti, štruktúrovane a presne do bodky. V ideálnom prípade by nemali byť dlhšie ako šesť minút. „Ak niekto filmuje prezentáciu a sústavne sa v nej opakuje, ide tým študentom na nervy. V dobrých videách je každá veta premyslená“, hovorí Marcus von Amsberg. Birgit Jensenová kladie vo svojich videách dôraz na humor: „Na to, aby si moji študenti vysvetlenia vôbec pozreli, ich musím motivovať. Tak napríklad vo videu o predložkových frázach na uvoľnenie použijem skladbu od Beatles She came in through the bathroom window, pričom je samozrejmé dodržanie autorských práv. “

Tvorba dobrých videí je časovo veľmi náročná. Ale ako kvalitné vyučovacie materiály je možné ich opätovne použiť. Taktiež sú k dispozícii online všetkým študentom a kolegom, ktorí prejavia záujem. „V USA vznikol týmto spôsobom v spolupráci s Khan Academy obrovský, bezplatný a pre všetkých prístupný učebný systém“, nadchýna sa Felix Fähnrich. Keďže tieto materiály v angličtine sú pre nemecky hovoriacich žiakov použiteľné len čiastočne, chce podporiť prepojenie kolegov aj v domácom prostredí – okrem iného aj na portáli umgedrehterunterricht.de, na ktorom učitelia môžu zverejniť svoje materiály a vymeniť si svoje skúsenosti.