Ochrana dát

Goethe-Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring, 18, 80333 Mníchov (ďalej len „Goethe-Institut“ alebo „My“), je ako prevádzkovateľ webovej stránky www.goethe.de (ďalej len „webová stránka“), prevádzkovateľom osobných údajov používateľov („Vy“) tejto webovej stránky v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a nemeckých zákonov o ochrane údajov, najmä Spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG).

OBSAH

 1. Používanie webovej stránky na informačné účely
 2. Zhromažďovanie a použitie údajov na účely plnenia zmluvy
 3. Registrácia a účet na goethe.de
  a) Údaje o Vašej osobe a obsahu, ktorý ste vytvorili
  b) Personalizovaný marketing
  c) Zverejnenie údajov
  d) Výmena údajov medzi naším systémom riadenia jazykových kurzov a Vašim účtom na goethe.de
  e) Výmaz
 4. Google reCAPTCHA a mapy Google
  a) Google reCAPTCHA
  b) mapy Google
 5. Zber údajov a ich použitie na účely priameho marketingu
  a) Poštová reklama
  b) E-mailový bulletin / newsletter
 6. Súbory cookie
 7. Analýza webu
  a) Mapp
  b) Google(Universal) Analytics
  c) Google AdWords a Google Conversion Tracking
  d) Google Google Analytics Remarketing 
  e) Facebook Pixel
  f) Bing Ads
  g) LINKEDIN INSIGHTS   
 8. Sociálne siete
  a) Používanie sociálnych doplnkov (plug-inov) a miniaplikácií služieb Facebook-u, Twitter-u, Google+, Instagram-u a VKontakte prostredníctvom riešenia Shariff
  b) Používanie miniaplikácií Spotify a Soundcloud
  c) Vkladanie a zobrazovanie obsahu sociálnych médií
  d) Video doplnky pre YouTube a Vimeo
  e) Naša online prítomnosť na sociálnych médiách   
  f) Monitoring sociálnych médií
 9. Prenos údajov tretím stranám
  a) Prenos údajov Goetheho inštitútom
  b) Prenos údajov do centrálneho archívu skúšok
 10. Bezpečnosť údajov
 11. Vaše práva a spôsob, ako nás kontaktovať
 12. Právo na vznesenie námietky

Goethe-Institut berie ochranu Vašich údajov veľmi vážne. Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať transparentným spôsobom o tom, ktoré osobné údaje (ďalej len „Vaše údaje“) o Vás zhromažďujeme, spracúvame a používame, keď navštívite našu online prítomnosť a/alebo používate webovú lokalitu/stránku Goethe-Institut.  
 

1. POUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY NA INFORMAČNÉ ÚČELY

Našu webovú stránku môžete navštíviť a využiť niektoré z našich internetových ponúk bez uvedenia akýchkoľvek osobných údajov. Pri každom prístupe na webovú stránku webový server iba automaticky ukladá prístupové údaje v protokolových súboroch servera, tzv. logfiles, ktoré Váš prehliadač automaticky poskytuje, ako je napríklad názov požadovaného súboru, naposledy navštívená webová stránka, dátum a čas prístupu, použitý prehliadač, objem prenesených údajov, IP adresa, žiadajúci poskytovateľ atď. V rámci spracovania v našom mene nám poskytovateľ tretej strany poskytuje služby v súvislosti s hostingom a prezentáciou webovej stránky. Tento poskytovateľ služieb sa nachádza v členskom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 
Za účelom kratšej doby načítania našej online prítomnosti používame tiež tzv. sieť na doručovanie obsahu (ďalej len „CDN“), v ktorej je webová stránka dodávaná prostredníctvom webového servera poskytovateľa CDN, ktorý pre nás pracuje ako súčasť spracovania objednávky. Prístupové údaje sa zhromažďujú zodpovedajúcim spôsobom aj na webových serveroch poskytovateľa.
 
Všetky prístupové údaje sa ukladajú po dobu 7 dní. Tieto údaje sa vyhodnocujú výlučne s cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie webovej stránky a pre analýzu chýb. Použitie poskytovateľa CDN, ako aj tu opísaný postup, slúžia na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov na správnej prezentácii našej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR.    

 2. ZBER A POUŽITIE ÚDAJOV NA ÚČELY PLNENIA ZMLUVY

Zhromažďujeme osobné údaje, ak nám pri kontakte s nami tieto informácie poskytnete (napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailu), pri registrácii užívateľského účtu („goethe.de účet“) alebo v priebehu rezervácie, napríklad pri rezervácii kurzu alebo skúšky. Ktoré údaje sa zhromažďujú podrobne a ktoré informácie sú povinné a ktoré dobrovoľné, možno vidieť z príslušných vstupných formulárov.
 
Vami poskytnuté údaje zhromažďujeme a spracúvame v týchto prípadoch na naplnenie príslušnej zmluvy, napríklad na uskutočnenie zaraďovacieho testu, týkajúceho sa Vašich jazykových kurzov alebo jazykového kurzu, vrátane následnej skúšky a spracovanie Vašich otázok v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ ste výslovne súhlasili so spracovaním osobitných kategórií údajov v súlade s čl. 9, ods. 2, písm. a) GDPR, Vaše zdravotné údaje (napr. alergie) zhromažďujeme výlučne na účely, ktoré Vám boli oznámené pri udeľovaní súhlasu z Vašej strany.
 
Po zániku príslušnej zmluvy alebo vymazaní Vášho používateľského účtu budú Vaše údaje pre ďalšie používanie zablokované a po uplynutí povinných období uchovávania v súlade s daňovým a obchodným právom vymazané. V prípade, že sa na jednotlivé údaje nevzťahujú povinnosti týkajúce sa uchovávania podľa daňového alebo obchodného práva, budú tieto údaje vymazané ihneď po zániku príslušnej zmluvy. Niečo iné platí len, ak ste výslovne súhlasili s ďalším použitím Vašich údajov alebo ak si vyhradzujeme právo používať Vaše údaje nad tento rámec, ktorý povoľuje zákon a o ktorom Vás informujeme nižšie.
 
Údaje z Vášho účtu v súvislosti s našou vzdelávacou platformou sa okrem toho automaticky odstránia po troch rokoch nepoužívania.

Prenos údajov na účely plnenia zmluvy

V rámci rezervácie kurzov a skúšok budú Vaše osobné údaje spracované v našom centrálnom systéme správy jazykových kurzov, ku ktorému majú ostatné Goethe-Instituty v zásade prístup, s výnimkou prípadov, že prístup miestne zákony nepovoľujú. Deje sa tak za účelom spracovania zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR, ako aj na ochranu našich prevažne oprávnených záujmov na validných informáciách a presných záznamoch o údajoch pri rezervácii kurzu v súlade s článkom 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Pokiaľ sa v tejto súvislosti spracúvajú osobné údaje v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dohodli sme s príslušnými Goethe-Institutmi ako vhodnú záruku štandardné klauzuly EÚ o ochrane údajov v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR na ochranu údajov.

Za účelom naplnenia zmluvy odovzdáme Vaše údaje spoločnosti poverenej dodávkou, pokiaľ je to potrebné pre doručenie objednaného tovaru alebo poskytnutie objednaných služieb. V závislosti od toho, ktorého poskytovateľa platobných služieb si vyberiete v procese objednávky, odovzdáme za účelom spracovanie platieb údaje o platbe získané na tento účel banke, ktorá bola poverená vykonaním platby, a prípadne poskytovateľovi platobných služieb, ktorý bol poverený nami alebo vybranej platobnej službe. V niektorých prípadoch vybraní poskytovatelia platobných služieb zhromažďujú tieto údaje aj sami, ak si u nich založíte účet. V tomto prípade sa musíte počas procesu objednávania prihlásiť k poskytovateľovi platobných služieb prostredníctvom Vašich prístupových údajov. V tejto súvislosti sa uplatňuje vyhlásenie o ochrane údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb. Pri rezerváciách v našom online obchode sa zadané údaje o platbe dostanú priamo k vybranému poskytovateľovi platobných služieb. K týmto údajom nemáme žiadny prístup.

Pokiaľ poskytovateľ platobných služieb spracúva Vaše osobné údaje na účely spracovania platieb, napr. na spracovanie platieb kreditnou kartou ako prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 (7) GDPR, poskytneme Vám informácie, ktoré poskytovateľ platobných služieb musí poskytnúť v súlade s čl. 13, 14 GDPR.
Tieto informácie nájdete tu a tu.

V rámci plnenia našich vzájomných zmlúv, napríklad pri poskytovaní jazykových kurzov, čiastočne poskytujeme Vaše údaje poskytovateľom služieb, ktorí ich spracúvajú v našom mene a v rámci zmluvy medzi Goethe-Institutom a príslušným poskytovateľom služieb na spracovanie objednávky. Takýmto poskytovateľom služieb môže byť napríklad poskytovateľ softvéru, ktorý Goethe-Institut používa na plnenie zmluvy.  

3. REGISTRÁCIA A ÚČET NA GOETHE.DE

Ak chcete uverejňovať komentáre alebo príspevky, vymieňať si informácie s ostatnými používateľmi, zúčastňovať sa on-line kurzov, používať vzdelávacie platformy, nakupovať produkty z online obchodu, požičiavať si digitálne médiá a rezervovať kurzy alebo skúšky alebo využívať naše online služby pre referenčné knižnice (rešerš alebo rezervovanie kníh, predĺženie, atď.), je potrebná registrácia a vytvorenie účtu na „goethe.de“. Pri registrácii spracujeme Vaše prihlasovacie údaje (e-mailovú adresu a heslo), vďaka ktorým získate prístup k personalizovaným ponukám Goethe-Institutu, k súhlasom, ktoré ste udelili, ako aj k Vašej krajine a preferovanému jazyku.   

a) Údaje o Vašej osobe a obsahu, ktorý ste vytvorili
Pri vytváraní účtu na goethe.de sú povinné iba tie údaje, ktoré požadujeme na realizáciu našich ponúk alebo akýkoľvek zmluvný vzťah s Vami.
 
Vami poskytnuté údaje v rámci plnenia zmluvy zhromažďujeme a spracúvame v zmysle tejto používateľskej zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR
 • na overenie Vašej žiadosti o založenie účtu na goethe.de
 • na poskytovanie bezplatných služieb, ktoré používate (blogy, fóra, funkcia komentárov, prezentácia, komunity, chaty, atď.)
 • na splnenie našich záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré sme s Vami uzavreli (poskytovanie online kurzov, vzdelávacej platformy a digitálnych médií ako súčasť výpožičky, dodávka produktov z internetového obchodu, ako aj účasť na kurzoch a absolvovaní skúšok, zmluvy o knižničných výpožičkách),
Môžete dobrovoľne poskytnúť ďalšie informácie o svojej osobe, ako aj zadávať obsah (tzv. Obsah generovaný používateľom), napríklad fotografiu, texty vo forme blogu alebo príspevkov do fóra, diskusné príspevky, atď. Ktoré údaje sa zhromažďujú podrobne a ktoré informácie sú povinné a ktoré sú dobrovoľné, je uvedené v príslušných vstupných formulároch. Spracúvame dobrovoľne poskytnuté údaje, s cieľom chrániť prevládajúce spoločné záujmy o rozmanitú výmenu v rámci našej platformy v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. 

b) Personalizovaný marketing
Na marketingové účely používame údaje, ktoré poskytnete na svojom používateľskom účte aj na personalizovaný dizajn našich webových stránok a internetových ponúk, napr. osobnú domovskú stránku a oblasť profilu, kde predstavujeme ponuky, ktoré sú pre Vás vhodné. Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov sledujúcich optimálny marketing našich ponúk v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. Súhlas na ukladanie súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.     

c) Zverejnenie údajov
Niektoré údaje, ktoré ukladáte prostredníctvom účtu na goethe.de, sú viditeľné pre ostatných používateľov. Patria sem napríklad Vaše meno resp. užívateľské meno, Vaše príspevky vrátane dátumu a času vytvorenia, Vaše členstvo v skupinách, Vaši priatelia, zoznamy učebnej látky, Vaše súbory, Váš online status, Vaše hodnotenia, trvanie Vášho členstva, Vaše pohlavie a Vaše záznamy v knihe návštev. Zverejnenie údajov sa vyžaduje v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. b) GDPR, aby sme Vám mohli poskytnúť zmluvne dohodnuté funkcie našej platformy.
  
d) Výmena údajov medzi naším systémom správy jazykových kurzov a Vaším účtom na goethe.de
Aby náš systém správy kurzov a skúšok dokázal načítať informácie a výsledky, ktoré sa nachádzajú na Vašom účte na goethe.de, prebieha výmena údajov (tzv. párovanie) medzi naším softvérom na správu kurzov a skúšok a Vaším účtom na goethe.de. V súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR to slúži na ochranu nášho oprávneného záujmu - v súvislosti s vyvážením záujmov - na prepojení záznamov údajov s cieľom umožniť Vám jednotnú správu kmeňových údajov a prehľad kurzov a skúšok, ktoré ste si zarezervovali, a to aj na našich webových stránkach.   

e) Výmaz
Ak svoju registráciu nepotvrdíte do 7 dní, Váš účet na goethe.de bude vymazaný spolu s údajmi, ktoré ste uviedli pri registrácii. Ak potvrdíte registráciu, bude založený užívateľský účet v súlade s týmto vysvetlením. Uvedené sa nevzťahuje na účty vedené na goethe.de, ktoré boli vytvorené ako súčasť rezervácie v internetovom obchode. Tieto účty zostanú v platnosti natrvalo, pokiaľ nepožiadate o ich výmaz. Svoj účet na goethe.de a údaje, ktoré ste tam zanechali, môžete kedykoľvek vymazať a to buď odoslaním správy na kontakt uvedený nižšie alebo pomocou funkcie na používateľskom účte poskytnutej na tento účel.   


4. Google Recaptcha a mapy Google

 
a) Google reCAPTCHA
Na účely ochrany pred zneužitím našich webových formulárov, ako aj proti spamu, používame na tejto webovej stránke pri niektorých formulároch službu Google reCAPTCHA. Overením manuálneho vstupu táto služba zabráni automatizovanému softvéru (tzv. bots) vykonávať nezákonné činnosti na webovej stránke. V súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR, slúži tento postup na ochranu našich oprávnených záujmov pri ochrane našich webových stránok pred zneužitím a na bezporuchovú prezentáciu našej online prítomnosti.
Google reCAPTCHA je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, ktorá je registrovaná a ktorá podlieha írskemu právu, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de). Pokiaľ sa informácie prenášajú a ukladajú na servery spoločnosti Google v USA, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EU-US Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k nahliadnutiu tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou stanovila Komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromných údajov v zmysle certifikátu Privacy Shield. Ako súčasť metód overovania spoločnosť Google reCAPTCHA používa kód, ktorý je vnorený do webovej stránky, tzv. JavaScript, ktorý umožňuje analýzu Vášho používania webových stránok, ako sú napríklad súbory cookie. Automaticky zhromaždené informácie o tom, ako používate túto webovú stránku, vrátane Vašej adresy IP, sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Spoločnosť Google reCAPTCHA vyhodnocuje aj ďalšie cookie súbory, uložené prostredníctvom služby Google vo Vašom prehliadači.

Osobné údaje zo vstupných polí príslušného formulára nie sú načítavané ani uložené. Ďalšie informácie o pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke www.google.com/policies/privacy/.

Spoločnosti Google môžete zamedziť, aby zhromažďovala a spracúvala údaje, ktoré súvisia  s Vaším používaním webovej stránky (vrátane Vašej adresy IP), vygenerované skriptom JavaScript alebo súborom cookie tak, že v nastaveniach prehliadača zrušíte JavaScript alebo v nastaveniach súborov cookie. Upozorňujeme, že pri používaní to môže obmedziť funkčnosť našej webovej ponuky.   

b) Mapy Google
Na vizuálne zobrazenie geografických informácií používame na našich webových stránkach integráciu s aplikáciou Mapy Google. Ukladanie súborov cookie z Google Maps a používanie tohto nástroja na analýzu sa uskutočňuje po príslušnom súhlase a spracovanie sa uskutočňuje výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.

Ukladaniu súborov cookie môžete zamedziť príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača; upozorňujeme vás však, že v takom prípade možno nebudete môcť plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
 
Mapy Google je ponuka od spoločnosti Google Ireland Limited, ktorá je registrovaná a ktorá podlieha írskemu právu, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de).

Pokiaľ sa informácie prenášajú a ukladajú na servery spoločnosti Google v USA, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EU-US Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k nahliadnutiu tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou stanovila Komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromných údajov v zmysle Privacy Shield. Pri prístupe na webovú stránku, na ktorej sú integrované Mapy Google, webový server spoločnosti Google automaticky ukladá aj prístupové údaje v protokolových súboroch servera, ktoré Váš prehliadač automaticky poskytuje, ako je názov požadovaného súboru, naposledy navštívená webová stránka, dátum a čas prístupu, použitý prehliadač, množstvo prenesených údajov, IP adresa, žiadajúci poskytovateľ atď. Pri používaní aplikácie Mapy Google spoločnosť Google spracúva aj údaje o používaní funkcií Mapy Google návštevníkmi webových stránok.
 
Ďalšie informácie o pravidlách spoločnosti Google pre ochranu osobných údajov a možnostiach nastavenia nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy.  

5. ZBER A POUŽITIE ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU

 
a) Poštové reklamné kampane
Vyhradzujeme si právo používať Vaše meno a priezvisko a Vašu poštovú adresu pre vlastné reklamné účely, napr. na zasielanie zaujímavých ponúk a informácií o našich produktoch poštou. Slúži to na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov pri oslovovaní klientov v oblasti reklamy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Proti uchovávaniu a použitiu Vašich údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na adresu datenschutz@goethe.de.   

b) E-mailový bulletin / newsletter
Ak sa prihlásite na odber niektorého z našich informačných bulletinov, použijeme na pravidelné zasielanie e-mailových správ údaje požadované na tento účel alebo údaje, ktoré ste nám poskytli samostatne. Zasielanie e-mailových bulletinov sa uskutočňuje na základe Vášho samostatného výslovného súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. a) GDPR. Z bezpečnostných dôvodov používame postup dvojitého prihlásenia: Bulletin Vám pošleme e-mailom iba v prípade, ak ste už predtým potvrdili svoju registráciu na zasielanie bulletinu. Za týmto účelom Vám pošleme e-mail s potvrdením o odbere prostredníctvom odkazu, ktorý je v ňom uvedený. Tým sa zabezpečí, že sa na odber bulletinu prihlásite iba Vy, ako vlastník poskytnutej e-mailovej adresy.

Informačný bulletin môže byť prípadne zaslaný prostredníctvom externého poskytovateľa služieb, ktorému na tento účel poskytneme Vašu e-mailovú adresu.
V takýchto prípadoch sa spracovanie uskutočňuje v našom mene. Proti tomuto použitiu svojej e-mailovej adresy môžete kedykoľvek namietať zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt alebo prostredníctvom odkazu poskytnutého na tento účel v reklamnom e-maile bez toho, aby Vám vznikli ďalšie náklady, okrem nákladov na prenos v zmysle základného sadzobníka.

Ak má poskytovateľ služieb sídlo v USA, vždy dbáme na to, aby bol certifikovaný v súlade so zákonom EÚ-USA o ochrane súkromia (EU-US Privacy Shield). Aktuálny certifikát je k nahliadnutiu tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou stanovila Komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromia (v zmysle EU-US Privacy Shield).

Pre rozposielanie emailového newslettra pri používaní poskytovateľa rozposielacej služby „Mailchimp“ platí nasledovné:
Rozposielanie newslettra sa vykonáva prostredníctvom poskytovateľa rozposielacej služby
„MailChimp“, čo je platforma na rozposielanie newslettrov amerického poskytovateľa Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Ustanovenia poskytovateľa rozposielacej služby o ochrane údajov si môžete pozrieť tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Poskytovateľ rozposielacej služby sa používa na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f. GDPR a zmluvy o spracovaní zákazky podľa článku 28 ods. 3 S. 1 GDPR.

Poskytovateľ rozposielacej služby môže používať údaje príjemcov v pseudonymovej podobe, tzn. bez možnosti priradenia k používateľovi, na účely optimalizácie alebo vylepšenia vlastnej služby, napr. na technickú optimalizáciu rozposielania a na zobrazovanie newslettra alebo na štatistické účely. Poskytovateľ rozposielacej služby však údaje príjemcov nášho newslettra nepoužíva na to, aby im písal sám alebo aby ich odovzdával ďalej tretím osobám.

Newslettre obsahujú tzv.„webový beacon“, tzn. súbor o veľkosti pixelu, ktorý sa vyvolá pri otvorení newslettra naším serverom, resp. pokiaľ používame služby poskytovateľa rozposielacej služby tak jeho serverom. V rámci tohto vyvolania sa najprv získajú technické informácie ako sú informácie o prehliadači a vašom systéme a takisto vaša IP adresa a čas vyvolania.

Tieto informácie sa používajú na technické vylepšenie služby na základe technických údajov alebo cieľových skupín a ich správania počas čítania na základe miest vyvolania (ktoré sa dajú určiť pomocou IP adresy) alebo časov prístupu. Medzi štatistické získania patrí aj stanovenie, či boli newslettre otvorené, kedy boli otvorené a na aké odkazy sa kliklo.

Tieto informácie sa z technických dôvodov dajú dokonca priradiť jednotlivým príjemcom newslettrov. Sledovanie jednotlivých používateľov je však v rozpore s našimi snahami a takisto so snahami poskytovateľa rozposielacej služby, ak sa používa. Vyhodnotenia nám omnoho viac slúžia na rozpoznanie zvyklostí našich používateľov pri čítaní vo všeobecnosti, teda anonymne, aby sme im mohli prispôsobiť obsah alebo rozposielať rozdielny obsah podľa záujmov našich používateľov. Samostatné odvolanie merania úspechu žiaľ nie je možné, v tomto prípade sa musí vypovedať celé odoberanie newslettra.

Rozposielanie newslettra a s tým spojené meranie úspechu sa vykonávajú na základe súhlasu príjemcov podľa článku . 6 ods. 1 písm. a, článku 7 GDPR v spojení s § 7 ods. 2 č. 3 zákona o nekalej súťaži (UWG) alebo ak súhlas nie je potrebný,na základe nášho oprávneného záujmu na priamom marketingu podľa článku . 6 ods. 1 písm f. GDPR v spojení s § 7 ods. 3 UWG. V prípade obchodných vzťahov, v ktorých je newsletter súčasťou zmluvného plnenia, je právnym základom článok 6 ods. 1 písm. b GDPR.

Protokolovanie postupu prihlasovania sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 psím. f GDPR. Náš oprávnený záujem sa riadi používaním užívateľsky príjemného a bezpečného systému newslettrov, ktorý slúži našim obchodným záujmom a takisto aj spĺňa očakávania používateľov a okrem toho nám ho povoľuje dôkaz o povoleniach.     

6. SÚBORY COOKIE

S cieľom zvýšiť príťažlivosť návštevy našej webovej stránky a umožniť používanie určitých funkcií používame na rôznych stránkach tzv. súbory cookie. Súbory cookie slúžia na to, aby bola naša ponuka praktickejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Sú to malé textové súbory, ktoré sú uložené na Vašom koncovom zariadení.
 
Niektoré zo súborov cookie, ktoré sme použili, sa po ukončení relácie prehliadača, t.j. po zatvorení prehliadača (session cookies) mažú. Iné súbory cookie zostávajú na Vašom koncovom zariadení a umožňujú nám rozpoznať Váš prehliadač pri Vašej následnej návšteve a v prípade potreby Vám umožnia automatické prihlásenie (trvalé súbory cookie). Ak napríklad pri prihlásení na server goethe.de aktivujete voľbu „Zostať prihlásený“, bude nastavený súbor cookie, ktorý nám pri Vašej ďalšej návšteve webovej lokality goethe.de v priebehu určitej časovej lehoty, umožní Vás rozpoznať.
 
Dobu trvania trvalých súborov cookie je možné zobraziť prostredníctvom Vášho prehliadača. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a individuálne rozhodnúť o ich prijatí, alebo prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne vylúčiť. Každý prehliadač sa líši v spôsobe spravovania nastavení súborov cookie. Toto je opísané v ponuke pomocníka každého prehliadača, ktorá vysvetľuje, ako sa dajú zmeniť nastavenia súborov cookie.
 
Ak súbory cookie nebudú akceptované/povolené, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonávanie elektronického komunikačného procesu alebo na poskytovanie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcia nákupného košíka), sa ukladajú na základe našich oprávnených záujmov na technicky bezchybnom a optimalizovanom poskytovaní našich služieb podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak bol vyžiadaný príslušný súhlas (napr. Súhlas na ukladanie súborov cookie), spracovanie sa vykonáva výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Zaznamenávaniu údajov na základe uložených súborov cookie a o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) môžete zamedziť tak, že deaktivujete nastavenia súkromia pre príslušné kategórie a služby.

Ak sa pýta na vaše povolenie na pre nastavenie súborov cookie, nastavíme platformu pre spravovanie súhlasu od Usercentrics, aby sa zdokumentoval váš súhlas s uložením určitých súborov cookie na vašom koncovom zariadení alebo na použitie určitých technológií v súlade s ochranou osobných údajov. Poskytovateľom tejto technológie je Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, webová stránka: https://usercentrics.com/de/ (ďalej len ako „Usercentrics“).

Po vstupe na našu webovú stránku sa do Usercentrics prenesú nasledujúce osobné údaje: váš súhlas, resp. odvolanie vášho súhlasu
Vaša IP adresa, informácie o vašom prehliadači, informácie o vašom koncovom zariadení, čas vašej návštevy webovej stránky

Usercentrics sa používa na získanie zákonom predpísaných súhlasov pre používanie určitých technológií. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. c GDPR. Nastavenia pre súbory cookie môžete kedykoľvek meniť kliknutím na „Nastavenia súborov cookie“ dola na našich webových stránkach.   

7. ANALÝZA WEBU

  a) Mapp
Využívame služby spoločnosti Mapp Digital c/o GmbH za účelom  zhromažďovania štatistických údajov o používaní našej webovej stránky, na jej vylepšenie, na analýzu používania našej webovej stránky a na tvorbu zostáv o aktivitách na tejto webovej stránke. Na tento účel môžu byť použité súbory cookie. V rámci tohto monitorovania sa vytvárajú pseudonymizované užívateľské profily. Tieto profily nebudú zlúčené s osobnými údajmi o nositeľovi pseudonymu bez výslovného súhlasu, ktorý musí byť udelený samostatne. Po pominutí účelu a po ukončení používania aplikácie Mapp sa údaje zhromaždené v tejto súvislosti vymažú.

Ukladanie súborov cookie Mapp na sledovanie na webe a používanie týchto nástrojov analýzy sa vykonáva podľa príslušného povolenia a k spracúvaniu dochádza výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.

Die Mapp Digital c/o  GmbH je dcérska spoločnosť spoločnosti Mapp Digital US, LLC (3655 Nobel Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, USA, ďlej len „Mapp“). Ak sa prenášajú informácie na server Mapp v USA a tam sa ukladajú, musíme zabezpečiť primeranú úroveň ochrany pri prenose vašich údajov do tretej krajiny, ktorá sa dohodne formou štandardných klauzúl s Mapp, ktoré na tento účel povoľuje Európska komisia. Kópiu tejto dohody môžete od nás dostať na vyžiadanie. Na tento účel sa obráťte na nižšie uvedené kontaktné údaje.   

b) Google(Universal) Analytics
Na analýzu webovej stránky používa táto webová stránka Google (Universal), službu na webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited (Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland; ďalej len „Google“). Spracúvanie osobných údajov používateľa pomocou Google Analytics nám umožňuje analýzu správania našich používateľov pri surfovaní. Vďaka vyhodnocovaniu získaných údajov dokážeme zostaviť informácie, stupeň použitia a funkcionalitu webovej stránky. Pomáha nám to neustále zlepšovať vlastnú webovú stránku, jej obsah a priateľskosť používania.

Ukladanie súborov cookie Google Analytics a používanie týchto nástrojov analýzy sa vykonáva podľa príslušného povolenia a k spracúvaniu dochádza výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.

Služba Google (Universal) Analytics používa metódy, ktoré umožňujú analýzu Vášho používania webových stránok, ako sú napríklad súbory cookie. Automaticky zhromaždené informácie o tom, ako používate túto webovú stránku sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú. Aktiváciou anonymizácie IP na tejto webovej stránke sa IP adresa pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných členských štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa celá adresa IP prenesie na server Google v USA a tam sa skráti. Anonymizovaná IP adresa poskytnutá Vaším prehliadačom v kontexte služby Google Analytics sa v zásade nebude spájať s inými údajmi Google. Po zastavení účelu a ukončení používania služby Google Analytics budú nami zhromaždené údaje v tomto kontexte vymazané.
 
Google Ireland Limited je spoločnosť, ktorá je registrovaná a ktorá podlieha írskemu právu, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (www.google.de).
Pokiaľ sa informácie prenášajú a ukladajú na servery spoločnosti Google v USA, americká spoločnosť Google LLC je držiteľom certifikátu EU-US Privacy Shield. Aktuálny certifikát je k nahliadnutiu tu. Na základe tejto dohody medzi USA a Európskou komisiou stanovila Komisia primeranú úroveň ochrany údajov pre spoločnosti, ktoré získali osvedčenie o ochrane súkromných údajov v zmysle Privacy Shield.   

c) Google AdWords und Google Conversion Tracking
Táto webová stránka používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.
V rámci Google AdWords používame takzvané konverzné stopovanie. Keď kliknete na inzerát, ktorý zapol Google, nastaví sa súbor cookie pre konverzné stopovanie. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webstránky a súbor cookie ešte nevypršal, Google a my vieme rozpoznať, že používateľ klikol na inzerát a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie sa nedajú sledovať cez webové stránky zákazníkov AdWords. Informácie prinesené pomocou konverzných súborov cookie slúžia na vytvorenie štatistík o konverzii pre zákazníkov AdWord, ktorí sa rozhodli pre konverzné stopovanie. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich inzerát a boli presmerovaní na stránku vybavenú značkou konverzného stopovania. Nedostanú však žiadne informácie, s ktorými by sa dali používatelia osobne identifikovať. Ak si neprajete zúčastňovať sa stopovania, môžete namietnuť voči tomuto používaniu tak, že jednoducho deaktivujete súbor cookie od Google Conversion Tracking v používateľských nastaveniach svojho internetového prehliadača. Tak nebudete zaznamenávaní v štatistikách konverzného stopovania.

Ukladanie konverzných súborov cookie a používanie tohto stopovacieho nástroja sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR, pokiaľ sa uskutočnil príslušný súhlas; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.    

d) Google Analytics Remarketing
Táto webová stránka používa funkcie Google Analytics Remarketing v kombinácii s funkciami naprieč zariadeniami od Google AdWords a Google DoubleClick. poskytovateľom je spoločnosť Google Ireland Limited (ďalej len „Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Táto funkcia umožňuje prepojiť reklamné cieľové skupiny vytvorené s Google Analytics Remarketing s funkciami naprieč zariadeniami od Google AdWords a Google DoubleClick. Týmto spôsobom sa dajú zobrazovať personalizované reklamné správy ušité na vaše záujmy, ktoré boli pre vás upravené v závislosti od vášho prechádzajúceho správania počas používania a surfovania na koncovom zariadení (napr. na mobile) a takisto na inom z vašich koncových zariadení (napr. tablet alebo PC).

Ak ste poskytli príslušný súhlas, Google na tento účel prepojí váš postup webového a aplikačného prehliadača s vaším kontom Google. Týmto spôsobom sa na každom koncovom zariadení, do ktorého sa prihlásite so svojím kontom Google, môžu zapínať rovnaké personalizované reklamné správy. Na podporu týchto funkcií zaznamenáva Google Analytics ID používateľa autentifikované spoločnosťou Google, ktoré sa prechodne prepájajú s našimi údajmi z Google Analytics, aby sa zadefinovali a vytvorili cieľové skupiny pre zobrazovanie reklamy naprieč zariadeniami.
Spojovanie získaných údajov s vaším kontom Google sa vykonáva výlučne na základe vášho súhlasu, ktorý môžete odovzdať na Google alebo ho môžete odvolať (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR). Pri postupoch získavania údajov, ktoré neboli združené vo vašom konte Google (napr. pretože nemáte konto Google alebo ste namietali voči zlúčeniu), spočíva zaznamenávanie a spracúvanie údajov na vašom súhlase pre ukladanie súborov cookie na našej webovej stránke (článok 6 ods. 1 písm. a GDPR); súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.  

e) Facebook Pixel 
Táto webová stránka používa na meranie konverzie pixel akcie návštevníka od Facebook, ktorý prevádzkuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ireland (ďalej len „Facebook“).
Dá sa tak sledovať správanie návštevníka stránky potom, čo bol po kliknutí na reklamné zobrazenie na Facebooku presmerovaný na webovú stránku poskytovateľa. Tým sa dá vyhodnocovať účinnosť reklamných zobrazení Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu a dajú sa tak optimalizovať budúce reklamné opatrenia.

Získané údaje sú pre nás ako pre prevádzkovateľa tejto webovej stránky anonymné, nemôžeme robiť žiadne závery o totožnosti používateľa. Údaje ale ukladá a spracúva Facebook tak, aby bolo možné spojenie s príslušným používateľským profilom a Facebook môže údaje použiť na svoje vlastné reklamné účely podľa smernice Facebooku o používaní údajov. Facebook tak môže umožniť zapínanie reklamných zobrazení na stránkach na Facebooku aj mimo Facebooku. Toto používanie údajov nemôžme my ako prevádzkovateľ stránky nijako ovplyvniť.
Právny základ pre spracovanie údajov

Používanie Facebook Pixel sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR, pokiaľ sa uskutočnil príslušný súhlas; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.  
 
f) Bing Ads 
Na webovej stránke používame technológie od Bing Ads (bingads.microsoft.com), ktoré poskytuje a prevádzkuje spoločnosť Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (ďalej len „Microsoft“). Spoločnosť Microsoft pri tom umiestni na vaše koncové zariadenie súbor cookie, pokiaľ sa na našu webovú stránku dostanete cez reklamu od Microsoft Bing. Spoločnosť Microsoft a my vieme týmto spôsobom rozpoznať, že niekto klikol na inzerát, bol presmerovaný na našu webovú stránku a dosiahol predtým určenú cieľovú stránku („konverznú stránku“). Dozvedáme sa pri tom len celkový počet používateľov, ktorí klikli na reklamu Bing a boli potom presmerovaní na konverznú stránku. Microsoft získava, spracúva a používa informácie o súbore cookie, z ktorých sa použitím pseudonymov vytvárajú používateľské profily. Tieto používateľské profily slúžia na analýzu správania návštevníkov a používajú sa na obsah reklamných zobrazení. Nespracúvajú sa žiadne osobné informácie o totožnosti používateľa.

Používanie BingAds sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR, pokiaľ sa uskutočnil príslušný súhlas; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.  
 
g) LINKEDIN INSIGHTS
Pre naše webové stránky používame značku LinkedIn Insight. Pomocou tejto technológie môžeme vytvárať správy o výkone našich reklamných zobrazení a takisto informácie o interakcii webovej stránky. Vaše údaje spracúvame pre hodnotenie kampaní a zhromažďovanie informácií o návštevníkoch webovej stránky, ktorí sa k nám mohli dostať cez naše kampane na LinkedIn.
Používanie LINKEDIN INSIGHTS sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR, pokiaľ sa uskutočnil príslušný súhlas; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.    

8. SOCIÁLNE SIETE

 
a) Používanie sociálnych doplnkov (plug-ins) a miniaplikácií (widgets) služieb Facebook, Twitter, Instagram a VKontakte prostredníctvom riešenia Shariff
Na našej webovej stránke sa používajú sociálne tlačidlá a miniaplikácie zo sociálnych sietí.
 
Aby sa zvýšila ochrana Vašich údajov pri návšteve našej webovej stránky, nie sú tieto tlačidlá a miniaplikácie do stránky integrované neobmedzene, ale iba pomocou odkazu HTML. Táto integrácia zaisťuje, že keď sa dostanete na stránku našej webovej lokality, ktorá obsahuje takéto tlačidlá, nie je ešte nadviazané spojenie so servermi poskytovateľa príslušnej sociálnej siete.
 
Ak kliknete na jedno z tlačidiel, otvorí sa nové okno Vášho prehliadača a otvorí sa stránka príslušného poskytovateľa služieb, kde môžete napríklad stlačiť tlačidlo Páči sa alebo Zdieľať/Like a Share (v prípade potreby po zadaní prihlasovacích údajov).
 
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi na ich stránkach, ako aj na kontakt a Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia, možno nájsť v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľov:

https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://vk.com/privacy/eu  
   
b) Používanie miniaplikácií Spotify a Soundcloud
Na účely interaktivity nášho obsahu používa naša webová lokalita miniaplikácie zo sietí Spotify a Soundcloud. 

Keď navštívite stránku na našej webovej lokalite, ktorá obsahuje takúto miniaplikáciu, Váš prehliadač sa pripojí priamo k serverom Spotify alebo Soundcloud. Obsah miniaplikácie prenáša príslušný poskytovateľ priamo do Vášho prehliadača a integruje sa do stránky. Integráciou miniaplikácií získajú poskytovatelia informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte profil alebo momentálne nie ste prihlásení. Tieto informácie (vrátane Vašej IP adresy) prenáša Váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa, kde sa ukladajú.
 
Ak ste prihlásení do jednej zo služieb, môžu poskytovatelia priamo priradiť návštevu našej webovej stránky k Vášmu profilu v príslušnej sociálnej sieti. Pri interakcii s miniaplikáciami, napríklad pri prehrávaní obsahu, sa príslušné informácie prenášajú priamo na server poskytovateľov a ukladajú sa tam.
 
Informácie môžu byť okrem toho zverejnené na sociálnej sieti, kde sa môžu zobraziť pre Vaše kontakty.

Používanie Spotify a Soundcloud sa vykonáva podľa príslušného povolenia a výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.
 
Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi, ako aj možnosť kontaktovania a Vaše práva v tejto súvislosti ako aj možnosti nastavení na ochranu Vášho súkromia, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľov.

Spotify AB: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/
SoundCloud Limited: https://soundcloud.com/pages/privacy  

c) Vkladanie a zobrazovanie obsahu sociálnych médií ako Twitter, Instagram,  Facebook a iné
Na našej webovej stránke, najmä v rámci článkov Goethe-Institut, sa obsah (príspevky, komentáre a / alebo kanály) zo služieb Twitter, Instagram a Facebook zobrazuje pomocou sociálnych doplnkov (plug-inov).
 
Pomocou sociálnych doplnkov možno okrem toho zobraziť obsah z iných sociálnych sietí (napr. Spotify a Soundcloud). Prostredníctvom sociálnych doplnkov je možné nadviazať priame spojenie so servermi príslušnej siete, na základe čoho sa dáta prenášajú poskytovateľovi. Môže ísť o predovšetkým nasledujúce údaje:
 • Navštívená webová stránka/lokalita
 • Informácie o prehliadači
 • Informácie o operačnom systéme
 • IP adresa
Používanie obsahu sa vykonáva podľa príslušného povolenia a výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať.    

d) video doplnky YouTube a Vimeo
Za účelom interaktívneho dizajnu nášho obsahu je na tejto webovej lokalite obsah tretích strán integrovaný prostredníctvom služieb YouTube a Vimeo.
 
YouTube prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, ktorá je registrovaná a ktorá podlieha írskemu právu, so sídlom v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. ("Google").
 
Vimeo prevádzkuje spoločnosť Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

S cieľom zvýšiť ochranu Vašich údajov pri návšteve našej webovej lokality sú doplnky integrované do lokality takým spôsobom, že ich môžete aktivovať iba formou súhlasu. Táto integrácia zaisťuje, že pri otvorení stránky našej webovej lokality, ktorá obsahuje takéto doplnky, zatiaľ nie je nadviazané spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete. Váš prehliadač vytvorí priame pripojenie k serverom príslušnej sociálnej siete iba vtedy, keď aktivujete doplnky.
 
Obsah príslušného doplnku potom príslušný poskytovateľ prenesie priamo do Vášho prehliadača, kde sa integruje do stránky. Integráciou doplnkov poskytovatelia dostanú informáciu, že Váš prehliadač vyvolal príslušnú stránku našej webovej lokality, aj keď nemáte profil u príslušného poskytovateľa alebo nie ste práve prihlásení. Túto informáciu (vrátane Vašej IP adresy) prenáša Váš prehliadač priamo na server príslušného poskytovateľa (prípadne v USA), kde sa ukladá.
 
Pri interakcii s doplnkami, napríklad kliknutím na tlačidlo „Páči sa mi“, zodpovedajúce informácie sa takisto prenesú priamo na server poskytovateľov a tam sa ukladajú.

V prípade video súborov zo služby YouTube, ktoré sú vložené na našich stránkach, je aktivované rozšírené nastavenie ochrany osobných údajov. To znamená, že od návštevníkov webových stránok v službe YouTube sa nezhromažďujú a neuchovávajú žiadne informácie, pokiaľ si video neprehrajú.
 
Videá od spoločnosti Vimeo, ktoré sú vložené na našich stránkach, majú nástroj na sledovanie Google Analytics automaticky integrovaný. Nemáme žiadny vplyv na výsledky analýzy a nemáme možnosť k ich nahliadnutiu. Vložením videí Vimeo sú okrem toho webové signály nastavené pre návštevníkov webových stránok, potom ako ich aktivujú. 
 
Používanie sa vykonáva podľa príslušného súhlasu a výlučne na základe článku 6 ods. 1 písm. a GDPR; súhlas sa dá kedykoľvek odvolať. Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov poskytovateľmi a Vaše práva a možnosti nastavenia na ochranu Vášho súkromia nájdete v pravidlách pre ochranu osobných údajov poskytovateľov:

YouTube / Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 
Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 
e) Naša online prítomnosť na sociálnych médiách
Naša prítomnosť na sociálnych sieťach a platformách slúži na účely lepšej a aktívnejšej komunikácie s našimi zákazníkmi a zainteresovanými stranami. Poskytujeme tam informácie o našich produktoch.
 
Keď navštívite našu online prítomnosť na sociálnych médiách, môžu sa Vaše údaje automaticky zhromažďovať a ukladať na účely prieskumu trhu a reklamy. Z týchto údajov sa pomocou pseudonymov vytvárajú profily používania. Možno ich použiť napríklad na umiestňovanie reklám do a mimo platforiem, ktoré pravdepodobne zodpovedajú Vašim záujmom. Na tento účel sa zvyčajne používajú súbory cookie na Vašom koncovom zariadení. Tieto súbory cookie ukladajú informácie o správaní sa návštevníkov a o záujmoch používateľov. Pokiaľ vyššie uvedené platformy sociálnych médií majú svoje sídlo v USA, platí nasledovné: Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre USA.

Pokiaľ vyššie uvedené platformy sociálnych médií majú svoje sídlo v USA, platí nasledovné: Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranosti pre USA. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na ochranu súkromia EU-US Privacy Shield. Aktuálny certifikát príslušnej spoločnosti je k nahliadnutiu tu https://www.privacyshield.gov/list.

Podrobné informácie o spracovaní a použití údajov poskytovateľmi na ich webových stránkach, ako aj o možnosti kontaktu a Vašich právach a možnostiach nastavenia na ochranu Vášho súkromia, najmä možnosti explicitného nesúhlasu (opt-out), nájdete v pravidlách poskytovateľov pre ochranu osobných údajov, s odkazom nachádzajúcim sa nižšie. Ak v tejto súvislosti stále potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/     
Možnosť odvolania / explicitného nesúhlasu (opt-out):
Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  

f) Monitoring sociálnych médií
Goetheho inštitút vykonáva za účelom zlepšovania kvality a ďalšieho rozvoja ponuky obsahu, optimalizácie marketingových činností a na rozpoznanie možných rizík (napr. politické krízy, resp. komunikačné krízy týkajúce sa Goetheho inštitútu alebo dôsledky prírodných udalostí) vyhodnocovanie služieb sociálnych médií príspevkov zverejnených mimo domény goethe.de, resp. údajov o výkonnosti sociálnych médií. Používa sa na to nástroj Social-Media-Listening- und Analyticstool Talkwalker S.à r.l., 16, Avenue Monterey L-2163 Luxemburg.

Zaznamenávajú a analyzujú sa akcie, ktoré ste vykonali v službách sociálnych médií, a informácie, ktoré ste uviedli cez príslušné profily, vrátane fór, blogov a online stránok so správami. Spracúvajú sa iba verejne prístupné informácie, medzi ktoré môžu patriť aj jednotlivé citáty alebo osobné údaje, ako napr. vaše používateľské meno. Vyhodnocovanie slúži na zabezpečenie našich oprávnených záujmov v rámci prevládajúceho zváženia záujmov podľa čl. 6 ods. 1 S. 1 písm. f  GDPR na optimalizácii našich ponúka a informácie a včasných oznámení o možných politických a prírodných rizikách.

Osobné údaje sa spracúvajú hlavne v agregovanej podobe a na sledovanie vyššie uvedených účelov. Osobné údaje jednotlivých dotknutých osôb sa nespracúvajú úmyselne, počas procesu spracovania sa v čo najväčšej možnej miere anonymizujú a údaje sa samozrejme nepoužijú na vytváranie jednotlivých profilov používateľov a používateliek. Je však možné, že jednotlivé citáty sa zaznamenajú a interne sa použijú na opis určitej marketingovej aktivity Goetheho inštitútu.     

9. PRENOS ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

 
a) Prenos údajov do Goethe-Institutu
Po založení Vášho účtu na goethe.de budú mať správcovia príslušného Goethe-Institutu v zahraničí prístup k údajom uloženým na Vašom účte. Spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje v tomto kontexte, slúži na jednej strane pre účely administratívneho spracovania užívateľských dát, napr. oprava / blokovanie / vymazanie alebo pridelenie rolí a oprávnení v systéme. Právnym základom pre plnenie zmluvy je článok 6 ods. 1, veta 1 písm. f) GDPR. Ďalej to v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR slúži na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov mať aktuálne informácie a správne údajové záznamy v našom systéme. Na druhej strane môžu byť užívateľské údaje (v anonymnej forme) použité na vylepšenie našej webovej lokality. V súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR to slúži na ochranu našich prevažujúcich oprávnených záujmov pri optimalizácii našej ponuky.
 
Pokiaľ sa osobné údaje prenášajú do Goethe-Institutu v tretej krajine a Európska komisia nevydala žiadne rozhodnutie o primeranosti v súlade s článkom 45, ods. 1, GDPR, vykonáva sa prenos údajov na základe štandardných doložiek o ochrane údajov vydaných Európskou komisiou ako primerané záruky v súlade s článkom 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Kópie štandardných doložiek EÚ o ochrane súkromných údajov nájdete na webovej lokalite Európskej komisie na adrese
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_de.

Ak ste vylúčení zo skúšky Goethe-Institutu z dôvodu špecifikovaného v skúšobnom poriadku (PDF, 365 kB) a Goethe-Institut Vás potom vylúči z absolvovania skúšky ako súčasti portfólia skúšok Goethe-Institutu na celom svete, budú na účely presadzovania tohto opatrenia (kontrola dodržiavania predpísaného skúšobného bloku) Vaše údaje odovzdané skúšobným centrám Goethe-Institutu (pozri oddiel 2 skúšobného poriadku) na celom svete a rakúskym skúšobným centrám, ktoré udeľujú Rakúsky jazykový diplom (ÖSD) a budú na tento účel spracúvané v týchto centrách. Deje sa tak na základe plnenia spoločnej zmluvy o vykonaní skúšky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Pokiaľ sa osobné údaje spracúvajú v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, vyplýva to aj z potreby prenosu na účely plnenia tejto zmluvy.    

b) Prenos údajov do centrálneho archívu skúšok
Na účely kontroly pravosti a vydania náhradných osvedčení sa údaje týkajúce sa vykonaných skúšok ukladajú a používajú v centrálnom archíve skúšok (najviac 10 rokov). Uskutočňuje sa to na základe splnenia zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 

10. BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Našu webovú lokalitu a ďalšie systémy zabezpečujeme technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, prístupu, úprave alebo distribúcii Vašich údajov neoprávnenými osobami, napríklad pri zakladaní účtu na goethe.de alebo pri následnom prihlásení prostredníctvom šifrovania SSL.

11. VAŠE PRÁVA A AKO NÁS KONTAKTOVAŤ

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:
 • v súlade s ustanoveniami čl. 15 GDPR, právo, v rozsahu, ktorý je v nich uvedený, požadovať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame;
 • v súlade s ustanoveniami čl. 16 GDPR, právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré sú u nás uložené;
 • v súlade s ustanoveniami čl. 17 GDPR, právo požadovať vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, pokiaľ nie je potrebné ďalšie spracovanie;
  • na zabezpečenie výkonu práva na slobodu prejavu a informácií;
  • na splnenie zákonnej povinnosti;
  • z dôvodov verejného záujmu, alebo
  • z dôvodu presadzovania, uplatňovania alebo obhajobu právnych nárokov;
 
 • v súlade s ustanoveniami čl. 18 GDPR, právo požadovať obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, za predpokladu, že
  • rozporujete správnosť údajov;
  • spracovanie je protizákonné, ale ho odmietnete vymazať;
  • údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na presadzovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
  • ste podali námietku proti spracovaniu v súlade s čl. 21 GDPR; 
 • v súlade s článkom 20 GDPR právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo požiadať o prenos inému prevádzkovateľovi;
 • v súlade s článkom 77 GDPR právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého miesta pobytu alebo miesta výkonu práce alebo sídla našej spoločnosti.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zhromažďovania, spracúvania alebo použitia Vašich osobných údajov, informácií, opráv, obmedzení spracovania alebo vymazania údajov, ako aj zrušenia akýchkoľvek udelených súhlasov alebo námietok proti konkrétnemu použitiu údajov, ako aj práva na prenosnosť údajov, kontaktujte prosím zodpovednú osobu pre ochranu údajov v našej spoločnosti:

Zodpovedná osoba pre ochranu údajov
(Die Datenschutzbeauftragte)
Goethe-Institut e.V.
Oskar-von-Miller-Ring 18
80333 München
datenschutz@goethe.de
 

12. PRÁVO NA VZNESENIE NÁMIETKY

Pokiaľ spracúvame údaje umožňujúce identifikáciu osôb, ako je uvedené vyššie, s cieľom chrániť naše prevažujúce oprávnené záujmy, môžete proti tomuto spracovaniu namietať s účinnosťou do budúcnosti. Ak ide o spracovanie na účely priameho marketingu, môžete toto právo uplatniť kedykoľvek, ako je uvedené vyššie. Pokiaľ ide o spracovanie na iné účely, máte právo namietať, iba ak existujú dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej osobitej situácie.
 
Po uplatnení Vášho práva na vznesenie námietky nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať, pokiaľ nedokážeme predložiť presvedčivé dôvody na spracovanie, ktoré si zasluhujú ochranu a ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na presadzovanie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.
 
To neplatí, ak je spracovanie určené na účely priameho marketingu. V tom prípade nebudeme Vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať.