Termíny a prihlasovanie

Goethe-Institut Deutschprüfungen Anmeldung Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Skúška Zápis a cena
Goethe-Zertifikat C2
Großes Deutsches Sprachdiplom
190,00€*
Modul 75,00€*

200,00€**
Modul 80,00€**
31.08.2021-písomná skúška
02.09.2021-ústna skúška
20.10.2021-písomná skúška
22.10.2021-ústna skúška
07.12.2021-písomná skúška
10.12.2021-ústna skúška
09.08.-15.08.2021

20.09.-26.09.2021

08.11.-14.11.2021
Goethe-Zertifikat C1 165,00€*
175,00€**
31.08.2021-písomná skúška
02.09.2021-ústna skúška
20.10.2021-písomná skúška
22.10.2021-ústna skúška
07.12.2021-písomná skúška
10.12.2021-ústna skúška
09.08.-15.08.2021

20.09.-26.09.2021

08.11.-14.11.2021
Goethe-Zertifikat B2
Goethe-Zertifikat B2 für Jugend
dospelí
155,00€*
Modul 65,00€*
165,00€**
Modul 75,00€**
mládež
110,00€*
Modul 45,00€*
120,00€**
Modul 55,00€**
31.08.2021-písomná skúška
02.09.2021-ústna skúška
20.10.2021-písomná skúška
22.10.2021-ústna skúška
06.12.2021-písomná skúška
08.12.2021-ústna skúška
09.08.-15.08.2021

20.09.-26.09.2021

08.11.-14.11.2021
Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 für Jugend
dospelí
130,00€*
Modul 45,00€*
140,00€**
Modul 50,00€**
mládež
78,00€*
Modul 35,00€*
88,00€**
Modul 40,00€**
31.08.2021-písomná skúška
02.09.2021-ústna skúška
20.10.2021-písomná skúška
22.10.2021-ústna skúška
06.12.2021-písomná skúška
08.12.2021-ústna skúška
09.08.-15.08.2021

20.09.-26.09.2021

08.11.-14.11.2021
Goethe-Zertifikat A2:
Fit in Deutsch 2 (pre mládež)
dospelí
85,00€*
95,00€**
mládež
55,00€*
65,00€**
02.09.2021-celá skúška
22.10.2021-celá skúška
09.12.2021-celá skúška
09.08.-15.08.2021
20.09.-26.09.2021
08.11.-14.11.2021
Goethe-Zertifikat A1:
Start Deutsch 1
Goethe-Zertifiktat A1:
Fit in Deutsch 1(pre mládež)
dospelí
75,00€*
85,00€**
mládež
45,00€*
55,00€**
02.09.2021-celá skúška
22.10.2021-celá skúška
10.12.2021-celá skúška
09.08.-15.08.2021
20.09.-26.09.2021
08.11.-14.11.2021
  *cena interní
**cena externí


Na skúšku sa  môžete prihlásiť nasledovne:

Vyplňte  prihlášku a podpísanú ju zašlite poštou alebo  e-mailom na:

Goethe-Institut
Jazykové kurzy a skúšky
Panenská 33 
814 82  Bratislava 

kurzy-bratislava@goethe.de

Poplatok za skúšku môžete uhradiť bankovým prevodom. V prípade bankového prevodu je rozhodujúcim dňom deň pripísania poplatku na bankový účet Goetheho inštitútu Bratislava. 

Venujte prosím pozornosť skutočnosti, že Vaša prihláška je platná iba ak bol poplatok za skúšku doručený na bankový účet v termíne splatnosti. Inak je prihláška neplatná a je nutné zaslať novú prihlášku.


Prihláška
Účastníci skúšky sú povinní zoznámiť sa so skúšobným poriadkom. Prihláškou na skúšku a zaplatením poplatku za skúšku potvrdzuje účastník, že sa zoznámil s vykonávajúcimi predpismi v aktuálnom znení a že ich akceptuje.
Skúšobný poriadok  a vykonávajúce predpisy nájdete pri konkrétnom popise danej skúšky. 
 
Podmienky účasti na skúške
2.1 Účasť na skúške je nezávislá na návšteve jazykového kurzu na Goetheho inštitúte .
2.2 Zúčastniť sa skúšky je možné, iba ak bola podaná prihláška na skúšku na Goetheho inštitút v Bratislave v danom termíne, tzn. do posledného dňa zápisu a bol aj k tomuto dňu uhradený poplatok za skúšku.
2.3 Poplatok za skúšku je možné uhradiť bankovým prevodom. Pri bankovom prevode je rozhodujúci deň pripísania poplatku na účet Goetheho inštitútu.
2.4 Potvrdenie o prihlásení a úhrade bude  zaslané poštou na korešpondenčnú adresu uvedenú na prihláške alebo vydané osobne pri prihlásení sa.
2.5 Lekárske potvrdenie o zvláštnych potrebách účastníka skúšky je nutné doručiť na Goetheho inštitút do posledného dňa termínu zápisu  na skúšku.
2.6 Informácie o začiatku písomnej skúšky obdrží účastník s potvrdením o prihlásení, presný čas ústnej skúšky bude vyvesený v deň konania písomnej skúšky. 
 
Všeobecné informácie
3.1 Účastníci sa musia dostaviť ku skúške včas. V prípade oneskorenia sa, nebudú vpustení do skúšobnej miestnosti.
3.2 Účastníci sa musia  preukázať identifikačným preukazom (úradným dokumentom s aktuálnou fotografiou).
3.3 Počas skúšky je zakázané používať mobilný telefón, elektronické prístroje, slovníky či iné pomôcky. Výnimky upravujú vykonávacie predpisy pre účastníka so zvláštnymi potrebami. 
 
Odstúpenie od skúšky
4.1 Odstúpiť od skúšky je možné najneskôr 7 dní pred termínom písomnej skúšky. Pri odstúpení v tejto lehote bude poplatok za skúšku vrátený po odpočítaní správneho poplatku vo výške 50%. Odstúpenie po tejto lehote je možné iba zo zdravotných dôvodov a je nutné predložit lekárske potvrdenie.
4.2 Odstúpenie po začatí skúšky nie je možné. 
 
Informácie o výsledkoch skúšky / certifikát
5.1 Certifikát s výsledkom skúšky obdrží účastník do 5 týdňov po zložení skúšky.
5.2 V prípade neúspešne zloženej skúšky dostane do 5 týždňov po skúške informáciu o výsledkoch skúšky. 
 
Možnosť nahliadnuť do skúškového materiálu
6.1 Účastníci (zákonný zástupca) môžu nahliadnuť do častí skúšky, v ktorých neuspeli.
6.2 V takomto prípade je nutné dohodnúť si špeciálny termín v jazykovej kancelárii. 
 
Opakovanie skúšky
7.1 Ak účastník neuspeje v niektorej z časti skúšky – písomnej alebo ústnej časti –, je celá skúška považovaná za neúspešnú.
7.2 Celú skúšku je možné  opakovať bez obmedzenia.
7.3 Opakovanie iba jednej časti skúšky, ak sa nejedná o modulovú skúšku, nie je možné. V modulovej skúške existuje možnosť jednotlivé moduly opakovať bez obmedzenia. Toto upravuje skúškový poriadok.
  
Námietky
8.1 Námietku voči výsledku skúšky je možné podať dva týždne po oznámení výsledku skúšky a to písomne vedeniu Goetheho inštitútu v Bratislave.
8.2 Námietku voči priebehu skúšky je nutné podať okamžite po skúške vedeniu Goetheho inštitútu v Bratislave.
Ďalšie detaily upravujú body 8a. a 8b. skúšobného poriadku.
  
 

Výsledky skúšok 2021 - jún/júl