Ďalšie informácie

Späť na Goethe-Zertifikat C2: GDS

Váš výstup, prosím! Moduly

Skúška Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sa skladá z modulov čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie (ústna individuálna skúška).
Skúška sa na celom svete vykonáva a hodnotí jednotne.
 
Úlohy v module písanie sú viazané na literárne diela a boli vyvinuté v spolupráci s Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove.
 
Štyri moduly sa dajú vykonať jednotlivo alebo v kombinácii. Jednotlivé osvedčenia o štyroch moduloch zodpovedajú celkovému osvedčeniu.
Moduly Čítanie, Počúvanie a Hovorenie sa hodnotia v skúšobných centrách. Hodnotenie modulu Písanie koordinuje Skúšková centrála Goetheho inštitútu.
 

Pokiaľ si pri vykonávaní skúšky v roku 2021 v module Písanie časť 2 nevyberiete jednu z oboch všeobecných tém, ale jednu z oboch literárnych tém, musíte vopred vypracovať (aspoň) jeden z titulov, ktorý na rok 2021 určila Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Počas skúšky si zvolíte jednu zo štyroch ponúkaných tém.

Literatúra 2021 na Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Sibylle Berg
Habe ich Dir eigentlich schon erzählt…
Ein Märchen für alle
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-03735-7
€ 7,95 (D)

Arno Geiger
Der alte König in seinem Exil
Roman
dtv Verlag
ISBN 978-3-423-14154-3
€ 9,90 (D) | eBook € 9,99 (D)
Pokiaľ si pri vykonávaní skúšky v roku 2022 v module Písanie časť 2 nevyberiete jednu z oboch všeobecných tém, ale jednu z oboch literárnych tém, musíte vopred vypracovať (aspoň) jeden z titulov, ktorý na rok 2022 určila Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Počas skúšky si zvolíte jednu zo štyroch ponúkaných tém.

Literatúra 2022 na Goethe-Zertifikat C2: GDS 

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
 

Čítanie

Čítate odborné texty, komentáre, reportáže a inzeráty a vypracujete k nim rozličné úlohy. Textom bez namáhy rozumiete, aj keď sú abstraktné a obsahovo alebo jazykovo komplexné a zahŕňajú súčasne aj implicitné významy.

Doba trvania: 80 minút

Písanie

Preformulujete v častiach krátky refererát a vypracujete na základe všeobecnej alebo literárnej témy text, ktorý je dobre štruktúrovaný a štylisticky primeraný v podobe názoru čitateľa alebo knižnej recenzie. Na výber máte dve všeobecné témy a vždy po jednej téme k obom knihám zo zoznamu literatúry. Zo štyroch možných tém vypracujete jednu.

Doba trvania: 80 minút

Počúvanie

Počúvate správy a reportáže z médií, neformálne rozhovory aj interview s odborníkmi v prirodzenom hovorenom tempe a vypracujete k nim rozličné úlohy.

Doba trvania: cca 35 minút

Hovorenie

Prednesiete prednášku na komplexnú tému, napr. globalizácia, pričom na dotazy svoju argumentáciu vysvetlíte diferencovane. V debate za a proti diskutujete o ďalšej téme, pričom zastupujete vlastnú mienku, reagujete na protiargumenty a svojho diskusného partnera alebo partnerku sa snažíte presvedčiť o svojej pozícii.

Doba trvania: cca 15 minút

Predpoklady

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom je skúška z nemčiny pre dospelých.

Skúšky Goetheho inštitútu sú k dispozícii pre všetkých záujemcov a možno ich absolvovať nezávisle od dosiahnutia minimálneho veku a nezávisle od toho, či ste nemeckým štátnym občanom.
  • Na skúšku Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom sa odporúča vek nad 18 rokov.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom predpokladá jazykové znalosti na šiestom a najvyššom stupni (C2) Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (SERR).
  • Na dosiahnutie tohto stupňa je potrebné, v závislosti od predchádzajúcich znalostí, absolvovať minimálne 1 000 vyučovacích hodín po 45 minút.