Thông tin chi tiết các kỳ thi trong 08.2019

Thong tin thi Photo: Henning Hilbert

Danh sách thi sẽ được dán tại bảng thông báo Viện Goethe trước 2 ngày thi, đề nghị thí sinh xem để kiểm tra lại thông tin cá nhân và các thông tin khác,.

Khi tham gia kỳ thi:
Thí sinh vui lòng đến trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục thi.
Vào ngày thi, thí sinh phải có mặt đúng giờ với hộ chiếu gốc và biên nhận lệ phí thi.
Nếu hộ chiếu bản gốc đang nộp tại lãnh sự quán thì phải đem theo giấy hẹn của lãnh sự quán và hộ chiếu có công chứng để thay thế.
Nếu thí sinh đến trễ sau khi kỳ thi đã bắt đầu diễn ra thì sẽ không được phép tham gia kỳ thi.

Kết quả thi và phát bằng:
Sau ngày thi, kết quả thi sẽ có sau 7 ngày làm việc (A1 và A2), 14 ngày làm việc (B1). (Viện Goethe sẽ không cung cấp kết quả sớm theo yêu cầu cá nhân).

Các thí sinh phải đem theo hộ chiếu bản gốc để nhận chứng chỉ tại Phòng Ngôn ngữ.

 • Ngày thi: 26./27.08.2019
 • Địa điểm thi: Deutsches Haus - Ngôi Nhà Đức
 • Thời gian thi:
  • 26.08.2019: 13:30 - 17:30
   • 13:30 – 14:35      Leseverstehen
   • 14:35 – 14:50      Pause 
     
   • 14:50 – 15:30      Hörverstehen
   • 15:30 – 15:45      Pause
     
   • 15:45 – 16:45      Schriftlicher Ausdruck
  • 27.08.2019: 13:00 - 17:30: muendliche
Thí sinh vui lòng có mặt lúc 13:00 và mang theo hộ chiếu.
 
 • Ngày thi: 20./21.08.2019
 • Thời gian và địa điểm thi: Lầu 4, Deutsches Haus
 • 20.08.2019: 13:00 - 17:00: schriftliche
 • 21.08.2019: 13:00 - 17:00: muendliche
 
Thí sinh vui lòng có mặt lúc 13:00 và mang theo hộ chiếu.