Quy định hoạt động

1. Điều kiện tham gia

Độ tuổi tối thiểu để tham gia các khóa học tại viện Goethe Hà Nội là 16 tuổi. Không có qui định về độ tuổi tối thiểu tham gia dự thi.

2. Kiểm tra trình độ đầu vào

2.1. Đối với học viên mới đã biết tiếng Đức:
Khi đăng ký học sẽ phải làm bài kiểm tra trình độ để xếp lớp cho phù hợp. Bài kiểm tra trình độ bao gồm phần trắc nghiệm và phần kiểm tra nói.

2.2. Những học viên sau không cần phải làm bài kiểm tra trình độ:
Những học viện có bằng của viện Goethe trong vòng một năm trở lại cũng như các học viên trong vòng một năm trở lại đã hoàn thành tốt một khóa học tại viện Goethe.

3. Lệ phí và phương thức thanh toán

3.1. Lệ phí học và/ hoặc lệ phí thi có thể nộp bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ vào thời điểm đăng ký tại phòng tuyển sinh hoặc chuyển khoản sau khi đăng ký trên trang web. Hạn đăng ký thi trực tiếp tại phòng tuyển sinh kết thúc 05 ngày làm việc trước mỗi kỳ thi.

3.2. Ngoài ra có thể đăng ký thi qua mạng. Khi đăng ký thi qua mạng, lệ phí thi sẽ được nộp bằng cách chuyển khoản.
  • Dựa vào lịch thi trên trang web của viện Goethe www.goethe.de/vietnam/pruefungen, Quý vị có thể đăng ký qua mạng một kỳ thi phù hợp.
  • Việc đăng ký thi qua mạng sẽ kết thúc 08 ngày làm việc trước mỗi kỳ thi.
  • Trong vòng 48 tiếng kể từ khi Quý vị nhận được xác nhận về việc đăng ký thi của mình qua Email từ viện Goethe, Quý vị phải chuyển khoản lệ phí thi. Sau thời gian này, mã chuyển khoản cho kỳ thi mà Quý vị muốn đăng ký sẽ không còn hiệu lực.
3.3. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cá nhân mà thí sinh cung cấp khi đăng ký thi.
 
3.4. Những thông tin về kỳ thi của Quý vị, nhất là mã số thí sinh, ngày giờ thi cụ thể, nơi thi sẽ được thông báo muộn nhất 3 ngày trước kỳ thi trên trang web của viện Goethe.
 
3.5. Khi đi thi, Quý vị mang theo hộ chiếu, một bản sao hộ chiếu và một ảnh cỡ 4x6 mới chụp. Quý vị hãy dán ảnh này lên góc phải của bản sao hộ chiếu.
 
3.6. Tất cả các loai phí dựa trên bảng biểu phí được thông báo trong cuốn lịch học và thi của viện Goethe Hà Nội tại thời điểm đăng ký. Học phí đã bao gồm tiền giáo trình.
 
3.7. Trong trường hợp học phí hoặc lệ phí thi phải được chuyển khoản từ ngoài Việt Nam, số tiền phải được chuyển bằng Euro vào tài khoản ngân hàng tại Đức của viện Goethe theo tỉ giá Euro do viện Goethe thông báo. Mọi chi phí chuyển khoản, phí giao nhận do bên chuyển chịu. Điều này cũng áp dụng cho việc chuyển khoản tiền VND trong nước Việt Nam đến tài khoản tiền Việt của viện Goethe Hà Nội.

4. Rút học phí, đổi lớp, hủy khóa học

4.1. Có thể rút học phí trước khi khóa học bắt đầu hoặc trong vòng mười tiết học đầu tiên kể từ ngày khai giảng. Sau mười tiết học đầu tiên, học phí đã đóng sẽ không thể hoàn trả. Phí hành chính cho việc rút học phí là 20% học phí đã đóng.

4.2. Việc chuyển lớp có thể được thực hiện trong vòng hai ngày học đầu tiên theo thỏa thuận với giáo viên giảng dạy.
 
4.3. Khi đổi sang lớp có số tiết nhiều hơn, Quý vị phải đóng thêm số tiền chênh lệch do học phí cao hơn. Khi đổi sang lớp có số tiết ít hơn, Quý vị sẽ không được nhận lại số tiền chênh lệch.

4.4. Khi hủy khóa học trước ngày khai giảng, 80% học phí sẽ được hoàn lại.
 
4.5. Sau mười tiết học đầu tiên kể từ ngày khai giảng, học phí sẽ không được hoàn lại. Trong trường hợp không thể tiếp tục khóa học vì lí do sức khỏe và có chỉ định từ bác sĩ, một phần học phí có thể được hoàn lại hoặc được bảo lưu cho khóa học sau.
 
4.6. Nếu một lớp có quá ít học viên đăng ký tham gia thì viện Goethe có quyền không mở khóa học đó. Trong trường hợp này, học viên nhận lại toàn bộ số học phí đã đóng.

5. Thay đổi hoặc hủy thi

5.1. Sau khi đã đăng ký thi, Quý vị sẽ không hủy được việc tham gia thi.
 
5.2. Việc chuyển lịch thi có thể được thực hiện muộn nhất 8 ngày làm việc trước ngày thi bằng cách đổi trực tiếp tại phòng tuyển sinh.
 
5.3. Phí hành chính cho việc thay đổi lịch thi là 20% lệ phí của kỳ thi.

5.4. Khi thay đổi lịch thi, Quý vị cần trực tiếp mang theo hộ chiếu và hóa đơn nộp lệ phí thi của thí sinh.

6. Kết quả thi

6.1. Kết quả thi có thể tra trên trang web của viện Goethe theo mã thí sinh sau ít nhất 5 ngày làm việc (đối với kỳ thi A1 và A2) và 12 ngày làm việc (đối với các kỳ thi B1, B2 và C1) kể từ sau ngày thi cuối cùng kết thúc.
 
6.2. Bằng có thể được nhận tại văn phòng tuyển sinh sau ít nhất là 5 ngày làm việc (đối với kỳ thi A1 và A2) và 12 ngày làm việc (đối với kỳ thi B1, B2 và C1) kể từ sau ngày thi cuối cùng kết thúc. Có thể làm giấy ủy quyển để nhờ người lấy bằng hộ.

7. Nghĩa vụ của học viên/ thí sinh

7.1. Thí sinh và học viên có nghĩa vụ chấp hành các qui định về khóa học, kỳ thi cũng như qui định về nơi học và thi được áp dụng tại viện. Các qui đinh này cũng như các hướng dẫn về tổ chức thi có tại phòng tuyển sinh.

7.2. Nếu một học viện có các hành động gây ảnh hưởng đến giờ học, đến giáo viên, đến các học viên khác hoặc gây hại đến hoạt động học và thi, viện Goethe sẽ có quyền chấm dứt hợp đồng đối với học viên này. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ được thông báo trước với hạn định phù hợp để xử lí hoặc bỏ qua hành vi vi phạm. Tiền phí đã đóng sẽ không được hoàn lại.
 
7.3. Quý vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhận khi đăng ký học hoặc thi.

8. Trách nhiệm

8.1. Viện Goethe Hà Nội chỉ chịu trách nhiệm bồi thường, không phụ thuộc vào tình trạng pháp lý, trong các trường hợp cố ý hoặc do sơ suất.

8.2. Viện Goethe cũng chịu trách nhiệm về sự sơ suất đối với các thiệt hại trong trường hợp thương tích thân thể, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe cũng như các thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.
 
8.3. Các yêu cầu đền bù khác với hợp đồng và qui lỗi khác học viên bị loại trừ.

9. Bất khả kháng

Viện Goethe Hà Nội không nhận trách nhiệm cho viện cũng như nhân viên của viện đối với việc không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ký kết trong hợp đồng khi xảy ra các thiệt hại bất khả kháng nằm ngoài trách nhiệm và khả năng tác động của viện Goethe Hà Nội.
Chúng tôi có quyền đề xuất với học viên những thay đổi về khóa học (ví dụ: thay đổi về thời gian và địa điểm) trong các trường hợp và sự kiện đặc biệt nghiêm trọng hoặc bất thường xảy ra, hay khi có các thay đổi do các trường hợp và sự kiện bất thường nằm ngoài khả năng và trách nhiệm của viện Goethe (ví dụ như bất ổn, xung đột quân sự hoặc khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, đại dịch v.v.) Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có đề xuất với học viên về khóa học mới trong một thời hạn và đề nghị học viên xác nhận lại về việc có tham gia khóa học mới do chúng tôi đề xuất hay thôi học. Trong trường hợp học viên muốn dừng khóa học, chúng tôi sẽ hoàn trả phần học phí còn lại của khóa học (dựa trên tình trạng của việc cung cấp dịch vụ).

10. Hiệu lực

Bản Qui định hoạt động hợp lệ là bản được công bố trên trang web của viện Goethe Hà Nội.
Bản này thay thế tất cả các phiên bản Qui định hoạt động trước đây. Bản in của Quy định này có thể đọc tham khảo tại các phòng của viện Goethe Hà Nội.

11. Điều khoản về tính khả thi

Nếu các điều khoản hoặc phần đơn lẻ của điều khoản trong bản Quy chế hoạt động này mất hiệu lực thì các phần còn lại vẫn không bị ảnh hưởng về mặt nội dung và tính hiệu lực. Điều khoản mất hiệu lực sẽ được thay thế bằng điều khoản pháp lý mới tương ứng về mặt nội dung và tác động kinh tế.

12. Qui định về ngôn ngữ

Trong các trường hợp có sự nghi ngờ các văn bản dịch, bản tiếng Đức có giá trị quyết định.