Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на уебсайта goethe.de („Уебсайт“) на регистрираното дружество „Goethe-Institut“ с адрес Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Мюнхен, Германия и телефон +49 89 15921-0, info@goethe.de („Гьоте-институт“)

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Обхват на приложение и предмет на договора
 2. Регистрация и сключване на договора
 3. Услуги на Гьоте-институт
 4. Задължения на Потребителя и правила за поведение
 5. Санкции при нарушаване на задълженията; изключване от платформата
 6. Предоставяне на права на ползване
 7. Гаранция и отговорност
 8. Срок и прекратяване на договора
 9. Изменение на условията за ползване
 10. Избор на приложимо право
 11. Разрешаване на спорове
 12. Право на отказ
 

1. ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Следните условия за ползване се прилагат за отношенията между Потребителя и Гьоте-институт като оператор на Уебсайта при използването на персонализираните области на Уебсайта след съответната регистрация.

Предметът на договора е безплатното използване на Уебсайта като информационна и комуникационна платформа („Услуга“). Платените курсове за дистанционно обучение са предмет единствено на Общите условия.      

2. РЕГИСТРАЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Предпоставка за използването на персонализираните услуги е предварителната регистрация. При регистрацията си Потребителят трябва да предостави вярна информация и да се запознае с  политиката за поверителност. След регистрацията Потребителят получава имейл с връзка за потвърждение. С активирането на потребителския акаунт от страна на Гьоте-институт договорът за безплатно ползване на Уебсайта влиза в сила.

Потребителят няма право да разрешава на трети лица да използват неговия достъп и като собственик на акаунта носи отговорност да го защитава от злоупотреби. Поради това той е длъжен да пази в тайна данните си за достъп и да ги защитава от трети страни. Използването на защитени търговски марки или имена на други физически или юридически лица като потребителско име не е разрешено.   

3. УСЛУГИ НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ

В рамките на тези условия за ползване Гьоте-институт разрешава на Потребителя да чете и публикува съдържание на уебсайта, както и да общува с други потребители. За тази цел Гьоте-институт предоставя безплатно на Потребителя платформа с различни общностни функции в рамките на своите технически и финансови възможности.

Целта на общностните функции е да се даде възможност за обмен на информация и мнения по въпроси, свързани с предложенията на Гьоте-институт в областта на образованието и културата. Гьоте-институт стопанисва платформата в рамките на мисията и задълженията си. Платформата не служи за общи дискусии, за самоизява на потребителите или за развлекателни цели.

При трайно предоставяне на цифровия продукт имаме право да предприемаме промени в него, които надхвърлят необходимото за спазването на договора, ако

 1. има основателна причина за това,
 2. за Вас не възникват допълнителни разходи в резултат на промяната и
 3. Ви информираме ясно и разбираемо за промяната.

Като основателни причини в този смисъл се приемат случаите, в които промяната е необходима, за да се пригоди цифровият продукт към нова техническа среда или увеличен брой потребители, или по други важни оперативни причини.

Ако промяната засяга в съществена степен възможността на Потребителя да осъществява достъп до общностните функции или да ги използва, Гьоте-институт уведомява Потребителя за промяната и правата му по имейл в рамките на разумен срок преди влизането в сила на промяната.   

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си съгласно формуляра за регистрация и няма право в нито един момент да заблуждава Гьоте-институт или други потребители относно своята самоличност.

Публикувайки съдържание на Уебсайта, Потребителят гарантира, че е собственик на всички права, необходими за тази цел. Потребителят се задължава да не публикува на Уебсайта и да не изпраща на други потребители съдържание, което противоречи на етичните норми или на приложимото право. Преди всичко Потребителят се задължава да не публикува и да не изпраща на други потребители съдържание,

 • чието публикуване представлява престъпление или административно нарушение,
 • което нарушава авторското право, правото в областта на търговските марки или конкурентното право,
 • което нарушава поверителността на данните на други лица (напр. публикуване на лични съобщения без съгласието на подателя),
 • което включва обидни, неверни, расистки, дискриминационни, застрашаващи морала на непълнолетните лица или порнографски елементи,
 • което съдържа реклама, в това число и изображения или линкове със или без текст в подписа или в самите публикации.

Потребителите трябва също така винаги да спазват добрите нрави ("Нетикета") и да се отнасят с уважение един към друг. Те нямат право да използват Услугата, за да заплашват други потребители или трети лица, да ги тормозят, да ги уязвяват по какъвто и да било начин, да ги мамят или да нанасят вреди на репутацията или бизнеса им.

Недопустимо е освен това и публикуването на съдържание, което няма никаква връзка с темите, на които е специално посветена съответната област на общността, или което по друг начин би могло да попречи на обмена на информация и мнения (точка 3). Това включва в частност масовото публикуване на материали, които са празни откъм съдържание или с идентично съдържание („спам“).
Ако даден потребител стане свидетел на нарушение на Условията за ползване от страна на друг потребител, той е длъжен да уведоми администраторите по имейл на адрес
kdf@goethe.de.   

5. САНКЦИИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА; ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ПЛАТФОРМАТА

В случай на нарушение или ако има достатъчно съмнения за нарушение на задълженията, посочени в точка 4 по-горе (с изключение на задължението за докладване на нарушения от страна на други потребители), Гьоте-институт може по свое усмотрение да наложи на Потребителя следните санкции:

 • изтриване или промяна на съдържание, публикувано от Потребителя, ако по преценка на Гьоте-институт то представлява нарушение на правилата за поведение съгласно точка 4;
 • отправяне на предупреждение;
 • ограничаване на използването на Услугата;
 • временно или окончателно блокиране на достъпа;
 • прекратяване на договора за ползване и изтриване на всички данни и на цялото съдържание на Потребителя, включително без предизвестие и без предварително установяване на контакт с него.

Ако дадено публикувано съдържание е в нарушение на точка 4, Гьоте-институт може да го блокира без предварително уведомление. Гьоте-институт ще извести Потребителя, за да може той да вземе отношение. Ако се окаже, че съдържанието не е в нарушение на точка 4, Гьоте-институт ще отмени санкцията.

Гьоте-институт ще блокира достъпа на Потребителя без предупреждение само в случай на умишлени, системни или други подобни сериозни нарушения. При други обстоятелства до окончателно блокиране се прибягва само ако Потребителят повторно наруши правилата за поведение след получено предупреждение.

Освен това блокирането на достъпа първоначално е само временно и Гьоте-институт дава възможност на Потребителя да изложи становището си в разумен срок. Едва въз основа на това становище или след изтичане на срока Гьоте-институт решава дали да блокира достъпа за постоянно.

Потребителят освобождава Гьоте-институт от отговорност за всички искове, предявени от трети страни поради виновно нарушение от страна на Потребителя на горепосочените в точка 4 задължения (с изключение на задължението за докладване на нарушения от страна на други потребители). Потребителят се задължава добросъвестно да съдейства на Гьоте-институт с информация и документи при защитата срещу такива искове. Потребителят е длъжен да поеме и разходите за необходимата правна защита на Гьоте-институт. По-широките права на Гьоте-институт, вкл. и правото на иск за вреди, остават незасегнати.   

6. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ

Авторските права върху публикуваното съдържание, доколкото то представлява обект на авторско право, остават за съответния потребител. Въпреки това, като публикува своето съдържание на goethe.de, Потребителят предоставя на Гьоте-институт неизключителното и вечно право в световен мащаб да

 • осигурява постоянен публичен достъп до това съдържание на Уебсайта (също и в превод),
 • възпроизвежда и разпространява това съдържание в печатни издания (също и в превод),
 • да премества това съдържание в рамките на Уебсайта и да го съчетава с друго съдържание
 • да преработва това съдържание, най-вече да го съкращава, да го превежда, да го премества в рамките на Уебсайта и/или да го съчетава с друго съдържание, включително извън Уебсайта
 • да извършва промени в това съдържание или да трие части от него, ако това се изисква съгласно точка 5

Потребителят няма право да изисква изтриване или коригиране на създаденото от него съдържание. Разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (Регламент ЕС 2016/679) и на Закона за авторското право и всяко законово задължение на Потребителя за изтриване остават незасегнати.    

7. ГАРАНЦИЯ И ОТГОВОРНОСТ

IАко в даден цифров продукт има дефект, може да се предяви гаранционен иск. Исковете заради дефекти в Услугата съгласно точка 1 се погасяват по давност в рамките на две години от датата на предоставяне, но не по-рано от една година след изтичането на срока на договора.

Исковете за обезщетение за вреди от страна на Потребителя срещу Гьоте-институт, неговите органи, служители и представители не са допустими, освен ако допълнително не е предвидено друго. Изключение правят исковете за обезщетение за вреди, които се основават на дадена от Гьоте-институт гаранция, на увреждане на живота, тялото или здравето, на Закона за отговорността за вреди, причинени от продукти, както и исковете за обезщетение за вреди, които произтичат от неизпълнение на съществени договорни задължения. Съществени договорни задължения са тези, чието изпълнение е необходимо за постигане на целта на договора. Изключение прави също така и отговорността за вреди, причинени от умишлено нарушение или груба небрежност при изпълнение на задълженията от страна на доставчика, неговите законни представители или изпълнители.   

8. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Това споразумение се сключва за неопределен период от време и може да бъде прекратено от всяка от страните без предизвестие в текстова форма (напр. по имейл).

След прекратяване на този договор Гьоте-институт има право, но не и задължение, да изтрие съдържанието, създадено от Потребителя и споделено от него с други потребители. Потребителят обаче може по всяко време да поиска изтриване на потребителския акаунт и съхраняваните в него непублични данни.

При наличието на основателна причина, в частност поради сериозно или повторно нарушение на задълженията по точка 4, евентуално след безрезултатно предупреждение, Гьоте-институт има право незабавно да блокира достъпа на Потребителя и да прекрати договора без предизвестие. В този случай съответният потребител може да се регистрира отново само с предварителното писмено съгласие на Гьоте-институт.   

9. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Гьоте-институт си запазва правото да променя тези условия за ползване, без да посочва причини. Гьоте-институт ще информира своевременно Потребителя за измененията при първото му посещение след настъпването им и ще поиска неговото съгласие. Ако Потребителят не възрази в разумен срок от поне 14 дни, условията за ползване се считат за приети. Когато информира Потребителя за измененията в условията за ползване, Гьоте-институт изрично ще посочва, че ако Потребителят не възрази в определения срок, ще се счита, че е приел измененията. Ако Потребителят възрази, Гьоте-институт може да прекрати договора съгласно точка 8.  

Архив

10. ИЗБОР НА ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Договорните отношения между Гьоте-институт и Потребителя се уреждат от законодателството на Федерална република Германия. По отношение на потребителите този избор на право се прилага само до степен, в която те не са лишени от защитата, предоставена им от задължителните разпоредби за защита на потребителите в държавата, в която е обичайното им местопребиваване.    

11. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Европейската комисия поддържа платформа за онлайн разрешаване на спорове, която можете да намерите тук:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Потребителите имат възможност да използват тази платформа за уреждане на своите спорове. Изразяваме готовност да участваме в извънсъдебна арбитражна процедура пред арбитражна инстанция за потребителски въпроси. Компетентният орган е Универсалният арбитражен съвет на Федералната република към Центъра за арбитраж (Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V.), Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. ПРАВО НА ОТКАЗ

Потребителите имат законово право на отказ.  

УКАЗАНИЯ ЗА ОТКАЗ:

Право на отказ
Имате право да се откажете от този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.
Срокът за отказ е четиринадесет дни от датата на сключване на договора.
За да упражните правото си на отказ, трябва да информирате Гьоте-институт (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Мюнхен, телефон: +49 89 15921-0, info@goethe.de) за решението си да се откажете от този договор чрез ясно изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, или имейл). За тази цел можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, който обаче не е задължителен. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите уведомлението за упражняване на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последици от отказа    Ако се откажете от този договор, ние трябва да Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали вид доставка, различен от най-изгодната стандартна доставка, предлагана от нас), без забавяне и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомлението за Вашия отказ от този договор. За целта ще използваме същото платежно средство, с което сте извършили първоначалната трансакция, освен ако изрично не е уговорено друго с Вас; в никакъв случай няма да Ви бъде начислена такса за това изплащане.

Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, трябва да ни заплатите разумна сума, съответстваща на дела на вече предоставените услуги до момента, в който ни уведомите за упражняването на правото на отказ по отношение на този договор, от общия обем на услугите, предвидени в договора.

(Можете да използвате формуляра по-долу или да формулирате сами отказа).
 

ОБРАЗЕЦ НА ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ

(Ако желаете да се откажете от договора, моля, попълнете този формуляр и го изпратете обратно).
​​​​​​​ ​​​​​​​
An Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Германия
info@goethe.de

 
С настоящия документ се отказвам/е (*) от договора, сключен от мен/нас (*) за закупуване на следните стоки (*)/предоставяне на следната услуга (*)

______________________________________________________
______________________________________________________

поръчани/а на (*) _____________________ (*)/получени/а на (*) _____________________


Име на потребителя/ите
______________________________________________


Адрес на потребителя/ите
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Подпис на потребителя/ите (само при уведомление на хартия)
______________________________________________


Дата
______________________________

(*) Зачеркнете невярното.