Цели и задачи

Цели и задачи Снимка: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Като културен институт на Федерална република Германия с глобална дейност ние се стремим да допринасяме за разбирателството между Германия, Европа и света. Работата ни се основава на рамковото споразумение с Федералното министерство на външните работи. Ние информираме целия свят за културното и социалното многообразие на Германия и Европа. Глобалната ни мрежа се състои от 151 Гьоте-института в 98 държави и от множество партньорски организации. Федералното министерство на външните работи подкрепя нашата работа институционално. Като регистрирано сдружение ние действаме на собствена отговорност, не сме обвързани с никоя политическа партия и сме юридически независими. Около една трета от бюджета ни се формира от собствени приходи от езикови курсове и изпити. Освен това получаваме финансиране от Европейския съюз, от други федерални министерства, както и от фондации и фирми в страната и чужбина.

Ние допринасяме за утвърждаването на немския език като част от образователната система в приемащите страни. Помагаме на повече от 100 000 училища по света да провеждат висококачествено обучение по немски език и насърчаваме професионалното развитие на учителите. Също така предлагаме езиково обучение – стандартни курсове по немски език, езикови курсове с професионална насоченост и семинари за ориентиране в обществен и културен план. Освен това предложенията ни включват онлайн курсове и програми за самообучение. Всяка година над половин милион души по света полагат изпит по немски език в Гьоте-институт или при нашите партньори. Чрез широкия спектър от образователни и информационни услуги ние подкрепяме най-вече студенти и специалисти от чужбина, насочили се към Германия.

Ние вярваме в потенциала на международния културен обмен. Всяка година организираме около 20 000 културни прояви, като си сътрудничим с държавни и неправителствени организации, както и с гражданското общество в приемащите ни страни. Ние подготвяме и консултираме професионалисти в творческата сфера, създаваме контакти между тях и подпомагаме изграждането на устойчиви структури в областта на културата, например чрез мерки за допълнителна квалификация на предприемачи или интернационализация на фирми от креативната индустрия. С нашите резиденции и програми за сътрудничество поощряваме създаването на глобални мрежи от културни дейци. На активистите от гражданското общество предлагаме защитено пространство и възможност за свободни дискусии. Дори в трудни времена не се отказваме от демократичния диалог. Работата ни се ръководи от ценностите на либерално-демократичния обществен ред с върховенство на закона.

Чрез нашите онлайн информационни и образователни услуги на повече от 60 езика и мрежата ни от 87 библиотеки ние предлагаме пространства за учене, срещи и обществена дейност. Прилагаме иновативни технологии и се възползваме от възможностите на цифровизацията, като същевременно не губим от поглед нейното въздействие върху човека и обществото. Насърчаваме общуването между народите с помощта на най-разнообразни формати, като например пътувания за бъдещи „разпространител(к)и“ на идеи и информация, професионален обмен между експерти, програми за младежки обмен и международни фестивали.

Гьоте-институт в България

Гьоте-институт България е създаден през 1989 година и се помещава от 2003 година в сграда на Министерството на културата и туризма в центъра на града. Ние сме си поставили следните цели:

  • насърчаване на многоезичието като основа за създаване на европейска общественост
  • обмен на естетически позиции и на иновативни разработки в изкуството и науката
  • укрепване структурите на демокрацията и на гражданското общество
  • подпомагане изграждането и развитието на информационни структури
  • засилване на европейското гражданско съзнание и на вътрешно-европейския диалог
Акценти на културната програма са срещи между български и германски творци и интелектуалци, представяне на немската съвременна култура и насърчаване на немско-българското и на европейското сътрудничество в културната и в духовната област.

Ние подпомагаме изучаването на немски език в България като предлагаме семинари и многообразни услуги за българските преподаватели по немски език. В сътрудничество с български партньори подпомагаме национални и европейски проекти за изучаване на чужди езици.

Гьоте-институт София предлага разнообрaзие от Езикови курсове. Всички учители имат висока професионална квалификация, отговаряща на съвременните стандарти. Различните изпити на Гьоте-институт се признават в цял свят.

Библиотеката на Гьоте-институт България предоставя информации за актуални аспекти на културния, обществения и политическия живот в Германия. Тя предлага обширен достъп до книги и медии, както и конкретни информационни услуги за всички, които се интересуват от Германия или искат да учат или да преподават немски език. Посредством съвместни мероприятия с български библиотеки и други културни институции тя подкрепя задълбочаването на професионалния обмен на опит и диалог.