Често задавани въпроси

Тук ви предоставяме информация за общи и често поставяни въпроси относно изпитите на Гьоте-институт.

Ако имате други въпроси относно сертификатите на Гьоте-институт от A1 до C2, моля, информирайте се безплатно и необвързващо чрез лична консултация директно в някой от изпитните ни центрове (Гьоте-институти, Гьоте-центрове или партньори за провеждане на изпити).

Изпитите на Гьоте-институт са достъпни за всички, които проявяват интерес към тях, и могат да бъдат полагани независимо това, дали кандидатите притежават немско гражданство. Те са замислени като доказателство на езикови познания по немски като чужд език и немски като втори език.
За участие в тях се препоръчва минимална допустима възраст.
Можете да напуснете помещението за приемливо време (до тоалетната). Това се отбелязва в „Протокол от провеждане на изпит“.
Скалата на сертификатите на Гьоте-институт от A1 до C2, съответстваща на Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР), ще намерите на:
Нива на изпити и езикови курсове на Гьоте-институт
Обща европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР)
Удостоверения за участие в езиков курс, в тест за определяне на ниво или в изпит не са достатъчни.

Единствено свидетелство за издържан изпит Goethe-Zertifikat A1 до C2, съответно за Kleines или Großes Deutsches Sprachdiplom, е признато по целия свят като доказателство за съответните знания по немски като чужд език.
Изпитите Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, Kleines Deutsches Sprachdiplom и Großes Deutsches Sprachdiplom са признати като езиково доказателство за следване във висше учебно заведение (университет) в Германия и освобождават от TestDaF-Prüfung или друг изпит за висше учебно заведение (DSH).

Относно изискванията за владеене на език в избраното от Вас висше учебно заведение, съответно специалност, моля, информирайте се в съответното висше учебно заведение, в което желаете да следвате или проверете на www.sprachnachweis.de.
За всички изпити на Гьоте-институт при оценяването на писмените резултати е задължителен правописът според регулацията от август 2006 г. Основа за това са „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (след 24-издание 2006 г.) и „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (след 2006 г.).

Актуалните правила ще откриете в интернет на:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Ученето е индивидуален процес. Колко време ще е необходимо лично на Вас, за да достигнете едно ниво, зависи от различни, а също индивидуални фактори: ангажираност, отделяне на време и използване на допълнителни упражнения.

Ако вече сте научили един или повече езици, обикновено ще научите немски по-бързо. От голямо значение е това дали посещавате курс във Вашата родна страна или в Германия, където можете да слушате и говорите немски и извън учебните часове.

За процеса на учене важна също така е и интензивността на часовете (интензивен, вечерен или друг курс). Моля, обърнете се по този въпрос към избрания от Вас изпитен център и ще бъдете консултиран лично.
При съответния изпит Вие ще намерите материал за упражнение и информация
  • Материали за упражнение онлайн
  • Материали за изтегляне
  • Материали за поръчване
  • Ред по време на изпита и Разпоредби относно провеждането
Част от материалите ще получите от Езиковия отдел на Гьоте-институт на място.
За някои изпити има материал за дистанционно обучение и онлайн курсове.
Дистанционно изучаване на немски език
Като цяло изпитът може да бъде повтарян без значение колко пъти. Подробностите, включително относно възможните повторения на изпита, са уредени в Разпоредбите относно провеждането на съответния изпит.
Свидетелствата на Гьоте-институт за Goethe-Zertifikate A1 до C2 са с неограничена валидност.

Много институции и работодатели обаче изискват свидетелство, което е не по-старо от две години.

Свидетелствата Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) и Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) запазват валидността си след въвеждането на новия Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom и след промяната на изпитите на ниво C2 от 01.01.2012 г.
По принцип дубликат не се издава.

Ако обаче изпитът не е положен преди повече от 10 години, изпитният център, където сте държали изпита, може да ви издаде заместващо удостоверение срещу заплащане.
При промяна на името (например при сключване на брак, осиновяване или развод) не се издава нито ново свидетелство, нито заместващо удостоверение.

Промяна на името може да бъде доказана чрез съответния административен документ (акт за раждане, удостоверение за сключване на граждански брак или друго), съответно чрез заверено копие.

Името, съответно изписването на името се взема от документа за самоличност при записването за изпит в изпитния център. Свидетелството за издържания изпит се изготвя въз основа на тези данни.
Вие можете да заверите Вашето свидетелство например за учебни цели във всяка държавна институция (съд, министерство, училище, банка или др.). Работодателите обикновено изискват нотариална заверка на копието.
Официален превод можете да получите от заклет преводач/преводачка или в преводаческа агенция.
Участието в изпита не е обвързано нито с посещаване на определен езиков или подготвителен курс, нито с придобиването на сертификат от по-ниско ниво.

Все пак ние препоръчваме участие в подготвителен курс на изпитния център. Тук ще придобиете специфични умения, които ще Ви улеснят при полагането на изпита.

Моля, обърнете се по този въпрос към избрания от Вас изпитен център и ще бъдете консултиран лично.
Участниците в изпитите могат да проверят резултатите си 2 седмици след изпита онлайн (Регистрацията на Mein Goethe.de е задължителна)