Na skróty:

Przejdź bezpośrednio do treści (Alt 1)Przejdź bezpośrednio do podmenu (Alt 3)Przejdź bezpośrednio do menu głownego (Alt 2)

Kontakt i informacje
Warszawa

drei Personen sitzen vor einem Fenster, die mittlere Person hat einen weißen Laptop, alle drei schauen auf den Bildschirm und lächeln. Foto (Ausschnitt): Goethe-Institut/Sonja Tobias

Biuro kursów

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Biuro Kursów znów jest otwarte:
od poniedziałku do środy: 09.00–18.00
w czwartki: 09.00–17.00 (tel. do 18.00)
w piątki: 09.00–16.00.

Kontakt

Goethe-Institut Warschau
ul. Chmielna 13A
Tel. +48 22 505 9042
kurs-warszawa@goethe.de

Aktualności

Semestr zimowy
Do końca lipca 2021 kursy odbywają się w trybie zdalnym. Począwszy od semestru zimowego będą znów dodatkowo organizowane kursy w trybie stacjonarnym.
Informacje o kursach semestru zimowego

Informacje ogólne

Zapisy na kursy odbywają się przez naszą stronę internetową (Webshop). Po zapisaniu się na kurs otrzymają Państwo prośbę o dokonanie płatności. Prosimy o dokonanie wpłaty przelewem w ciągu 3 dni.
 
Jeśli za kurs płaci osoba trzecia, np. firma, prosimy o zapisanie się na kurs bezpośrednio w Biurze Kursów i podanie danych płatnika w tym samym dniu.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma). Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana drogą elektroniczną.
Osoby, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego, prosimy o wybranie podczas zapisu przez naszą stronę internetową (Webshop) kursu A1.1 bez testu poziomującego.

Osoby, który kontynuują naukę, zapraszamy do udziału w teście poziomującym. Test jest bezpłatny. Prosimy o zapisanie się na test przez naszą stronę internetową (Webshop).

Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczne powiadomienie zawierające link oraz kod dostępu do pisemnej części testu poziomującego.
Po zakończeniu pisemnej części prześlemy Państwu mailem link prowadzący do formularza online, przez który dokonają Państwo wyboru terminu testu ustnego.
Wyboru terminu części ustnej prosimy dokonywać najpóźniej na 2 dni przed terminem testu.
Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).


 
Prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego. Po otrzymaniu formularza prześlemy Państwu mailem link do strony, gdzie będą mogli Państwo wybrać termin testu. Testy odbywają się przez komunikator Zoom, trwają ok. 20 min. i są bezpłatne.
Po zakończeniu testów poziomujących (tzn. po 13.09.) poinformujemy Państwa, które kursy dojdą do skutku. Jeśli w wyniku testów zbierze się grupa przynajmniej 6 osób na danym poziomie językowym i w danej grupie wiekowej, zaoferujemy także dodatkowe kursy spoza oferty.

Test poziomujący dla dzieci i młodzieży – Formularz zgłoszenia
Najbliższe testy poziomujące dla dzieci i młodzieży odbędą się w następujące dni:
25.08. – godz. 15.00-18.00;
27.08. – godz. 11.00-14.00;
01.09., 06.09., 08.09., 13.09. – godz. 16.00-19.00

KURS SUPERINTENSYWNY sierpień

kurs w trybie zdalnym
Termin zapisów: 12.07-28.07.21
Czas trwania: 16.08.-03.09.2021 (3 tygodnie)
 

KURS SUPERINTENSYWNY wrzesień

kurs w trybie zdalnym 
Termin zapisów: 23.08.-02.09.2021
Czas trwania: 06.09.- 24.09.2021 (3 tygodnie)
 

SEMESTR ZIMOWY 2021/22

kursy stacjonarne lub w trybie zdalnym
 
Dorośli
 
Termin zapisów:
Kontynuujący naukę: 23.08.-29.09.2021
Rozpoczynający naukę: 06.09.-29.09.2021
Czas trwania: 04.10.2021-08.02.2022
 
Dzieci i młodzież
 
Termin zapisów:
Kontynuujący naukę: 01.07.-17.09.2021
Rozpoczynający naukę: 23.08.-17.09.2021
Czas trwania: 23.09.2021-27.01.2022 
 
Uczestników kursów prosimy o zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej:
Podręczniki można zakupić z 15% zniżką w księgarniach:

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 13.02.2020

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych i superintensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
Warunki płatności
4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie, zgodnie z informacją na potwierdzeniu rezerwacji.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy
5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie, w których odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: jeden tydzień, w którym odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile są w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Uczestnicy kursów Goethe-Institut w Warszawie zobowiązują się do respektowania zasad kultury oraz norm współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu
Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym. Brak oceny słownej oznacza, brak promocji na następny poziom. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.

10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą obu stron Umowy.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na złożone na piśmie skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu 14 dni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 28.02.2020 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

Polityka prywatności

Oferta kursów

Prosimy o zapisywanie się na kursy przez naszą stronę internetową (Webshop). 
Pomocą chętnie służy nasze Biuro Kursów pod numerem telefonu +48 22 505 90 42.
Ze względu na wysokie zainteresowanie może się zdarzyć, że nasze linie telefoniczne będą przeciążone. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy:
kurs-warschau@goethe.de.
 


 

Najczęściej zadawane pytania

Aktualna i kolejna oferta kursów znajduje się na stronie www.goethe.de/warschau/kurse.
Na wszelkie pytania chętnie odpowiemy osobiście w Biurze Kursów lub telefonicznie pod numerem:
+48225059042.
Ze względu na wysokie zainteresowanie może się zdarzyć, że nasze linie telefoniczne będą przeciążone. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy:
kurs-warschau@goethe.de
  • semestr zimowy: październik - luty
  • semestr letni: marzec – koniec czerwca
  • kursy superintensywne w lipcu, sierpniu, wrześniu, lutym
Oferujemy różne rodzaje kursów, podczas których zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu albo jeszcze częściej.
Nasza oferta obejmuje kursy na wszystkich poziomach językowych: dla początkujących (A1), zaawansowanych (B1-B2) oraz osób o bardzo wysokim poziomie znajomości języka niemieckiego (C1-C2). Ponadto oferujemy różnorodne kursy specjalistyczne.

Poziomy biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Tak. Osoby, który kontynuują naukę, zapraszamy do udziału w teście poziomującym. Test jest bezpłatny. Prosimy o zapisanie się na test przez naszą stronę internetową (Webshop).
 
Zmiana kursu jest możliwa pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca. Pytania o możliwość zmiany kursu prosimy kierować do Biura Kursów.

 
Niestety nie zawsze jest to możliwe, ponieważ wymagana jest minimalna liczba uczestników kursu. To minimum zależy również od rodzaju kursu. Ponadto inne przyczyny organizacyjne mogą spowodować odwołanie kursu.
Wyślemy stosowną informację, jeśli już opłacony kurs będzie musiał zostać odwołany przed jego rozpoczęciem. Wówczas postaramy się zaproponować alternatywne rozwiązanie lub zwrócimy opłatę za kurs.

 
Uczestników kursów prosimy o zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej:
Podręczniki można zakupić z 15% zniżką w księgarniach:
  • Bookland: Al. Jerozolimskie 55
  • Bookland: ul. Kredytowa 2
  • POLANGLO: Pl. Wilsona 4 lok.109