Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Godziny otwarcia Biura Kursów

poniedziałek–czwartek 09:00 - 18:00
piątek 09:00 - 16:00

 

Zapisy na kursy

Początkujący  oraz kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą zapisać się na kurs: mailem, telefonicznie lub osobiście w Biurze Kursów.

Pozostałe osoby prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat) lub zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie. Informacje o zapisach na test w zakładce: „Testy poziomujące“.

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży


Jeśli przy zapisie na kurs będą Państwo potrzebowali faktury na firmę, prosimy o zapoznanie się (przed zgłoszeniem na kurs)  z informacjami w zakładce  „Płatności”.
 

Terminy kursów

Kurs intensywny
październik–listopad 2019

kursy dla dorosłych (od 16 l.)
Zapisy:  Płatność: 
dla kursantów Goethe-Institut:
10.-18.06.2019 przelew lub karta  (płatność do 31.07.2019)
02.-06.09.2019 do 15.09. przelew lub karta,
po 15.09. tylko karta
dla nowych kursantów:
09.-30.09.2019 do 15.09. przelew lub karta,
po 15.09. tylko karta
 
Semestr zimowy 2019/20
4.10.2019 - 3.02.2020

kursy dla dorosłych, młodzieży i dzieci
Zapisy:  Płatność: 
dla kursantów Goethe-Institut:
10.-18.06.2019 przelew lub karta  (płatność do 31.07.2019)
02.-06.09.2019 do 15.09. przelew lub karta, 
po 15.09. tylko karta
dla nowych kursantów:
09.-30.09.2019 do 15.09. przelew lub karta,
po 15.09. tylko karta
 


Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
Dla dorosłych (od 16 roku życia)
Zapisy zakończone.

Testy poziomujące

Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują i dobrać odpowiedni kurs.
Test składa się z części pisemnej (online) oraz ustnej (w siedzibie Goethe-Institut, czas trwania: 20-30 min.).

Zgłoszenia na test poziomujący (zapis najpóźniej na 2 dni przed terminem testu)
 
Krok 1
Proszę wypełnić formularz online i wybrać tam dzień i godzinę testu ustnego.
 
Krok 2
Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo od Goethe-Institut w ciągu 2 dni roboczych drogą mailową:
-  link i kod dostępu do pisemnego testu online. Proszę wykonać test (wynik testu wpływa do Goethe-Institut).
-  potwierdzenie terminu testu ustnego.

Krok 3
Proszę przyjechać do Goethe-Institut na test ustny.

Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).
 

Testy dla dzieci i młodzieży
 

Terminy testów ustnych (data, godzina) dla osób, które zapisały się na test pisemny online.
Test ustny trwa ok 20-30 minut.

- pierwszy czwartek miesiąca:  
07.11., 05.12., o godz. 15.00 i 15.30
 
Testy poziomujące dla dorosłych od 16 roku życia
Formularz zgłoszenia na test poziomujący

Informacje ogólne

Płatność za kurs:  przelew lub karta (z zależności od terminu zapisu p. powyżej)
Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
Jeżeli do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 7 dni – płatności należy dokonać kartą przed początkiem kursu (w Biurze Kursów).
 
Faktury na firmę:
W momencie zakładania rezerwacji Kursant może zgłosić „firmę” jako płatnika.
Prosimy o przekazanie danych „firmy” do Biura Kursów Goethe-Institut najpóźniej w dniu zakładania rezerwacji.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma).
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana do Kursanta drogą elektroniczną.
 
Uczestników kursów prosimy o zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej:

(Informacja o podręczniku w kursach maturalnych podana będzie przez lektora na pierwszych zajęciach.)

Podręczniki można zakupić z 15% zniżką na hasło "kurs w Goethe-Institut" w księgarniach:

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 28.01.2019

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych, superintensywnych i trymestralnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
4. Warunki płatności

4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w podanym na dokumencie rezerwacyjnym terminie – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy

5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów trymestralnych: dwa tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia,
c) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: jeden tydzień ze skutkiem na koniec tygodnia.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile istnieją w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Kursanci Goethe-Institut w Warszawie uczestniczą w zajęciach respektując zasady kultury oraz normy współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu

Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym, uczęszczał/a na kurs. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.
 
10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające pod kontrola obu stron.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 11.02.2019 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.