Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 
Poniedziałek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Środa 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Piątek 9:00 - 16:00
Zdecydowali się już Państwo na jakiś kurs? A może potrzebne są Państwu dodatkowe informacje? Chętnie służymy pomocą. Na kurs mogą Państwo zgłosić się w Biurze Kursów osobiście, telefonicznie lub droga mailową.

Początkujący oraz kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą zapisać się na kurs mailem lub telefonicznie.
Pozostałe osoby zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie lub prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat).

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
SEMESTR ZIMOWY 2018/19
04.10.2018-04.02.2019  – Kursy dla dorosłych 
22.09.2018-26.01.2019  – Kursy dla dzieci i młodzieży
Zapisy zakończone

Kurs zimowy trymestralny A1.2
08.01. - 15.03.2019
wt./pt. 16.00-18.25
Zgłoszenia do 20.12.2018

Kurs intensywny zimowy
11-22.02.2019 - 2 tyg.  (pon.-pt.)
godz. 9.00-14.00 lub 16.00-21.00
kursy dla dorosłych (od 16 l.)
Zapisy: od 14.01.2019

Semestr letni  2019
Kursy dla dorosłych:
23.02. - 21.06.2019
Kursy dla dzieci i młodzieży:
23.02. - 21.06.2019

Zapisy:
dla kursantów GI: od 28.01.2019
dla nowych kursantów: od 04.02.2019

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują. Test składa się z części ustnej i pisemnej. Test trwa ok. 1,5 godziny i kosztuje 10,- PLN.

Terminy testów
Prosimy o uprzednią rezerwację terminu testu:
tel. +48 22 505 90 00

– Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 14.15:
08.11.18 / 06.12.18 / 10.01.19 / 07.02.19 / 07.03.19

– dodatkowe terminy testów:
17.01.19 (czw.) godz. 14.15
24.01.19 (czw.) godz. 14.15
29.01.19 (wt.) godz. 09.30, 14.30, 15.00, 15.30
30.01.19 (sr.) godz. 14.30, 15.00, 15.30
05.02.19 (wt.)  godz. 10.00, 15.30, 16.30, 17.00
07.02.19 (czw.) godz. 10.00, 14.15
11.02.19 (pn.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
12.02.19 (wt.)  godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
13.02.19  (sr.) godz. 10.00,14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
14.02.19 (czw.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
18.02.19 (pn.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
19.02.19 (wt.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
20.02.19  (sr.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
21.02.19 (czw.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30


Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).

Testy dla dzieci i młodzieży
 

Jeśli chcą Państwo uzyskać wstępną informację o poziomie znajomości języka niemieckiego, zachęcamy do wykonania testu on-line. Wynik tego testu nie będzie jednak brany pod uwagę przy zapisie na kursy w Goethe-Institut w Warszawie.
Test online - sprawdź swój niemiecki

Zapisy na kurs intensywny zimowy 11.-22.02.2019

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług lingwistycznych oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Goethe-Institut Warschau oraz prawie do ich poprawiania.


Po przesłaniu zgłoszenia otrzyma Pan/Pani w ciągu 72 godzin wiadomość z potwierdzeniem oraz informacjami dotyczącymi płatności.

* wymagane
Dokładna informacja o podręczniku podana jest na dokumencie rezerwacyjnym, który otrzymują Państwo podczas zapisu na kurs.

Podręcznik nie jest objęty ceną kursu. Podręczniki dostępne są w księgarniach językowych. Karty rabatowe na zakup podręcznika (15%) do księgarni POLANGLO (Pl. Wilsona 4) dostępne są w recepcji Goethe-Institut.

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 28.01.2019

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych, superintensywnych i trymestralnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
4. Warunki płatności

4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w podanym na dokumencie rezerwacyjnym terminie – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy

5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów trymestralnych: dwa tygodnie ze skutkiem na koniec tygodnia,
c) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: jeden tydzień ze skutkiem na koniec tygodnia.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile istnieją w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Kursanci Goethe-Institut w Warszawie uczestniczą w zajęciach respektując zasady kultury oraz normy współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu

Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym, uczęszczał/a na kurs. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.
 
10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające pod kontrola obu stron.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 11.02.2019 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.