Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Aktualności

Od 17.05.2021 biblioteka znów jest otwarta.
Kursy nadal odbywają się w trybie zdalnym.
Instytut będzie zamknięty dla publiczności jeszcze do końca maja.

Od 16.03.2021 Biuro Kursów będzie dostępne jedynie mailowo lub telefonicznie
od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-17.00
oraz w piątki w godz. 10.00-16.00.

Zapisy na kursy

Osoby, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego, mogą zapisać się na kurs korzystając z formularza zgłoszeniowego w punkcie: Zapisy online dla początkujących.
Kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą dokonać zapisu na kolejny kurs: mailem, telefonicznie lub osobiście w Biurze Kursów.

Pozostałe osoby prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat) lub zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie. Informacje o zapisach na test w zakładce: „Testy poziomujące“.

Jeśli przy zapisie na kurs będą Państwo potrzebowali faktury na firmę, prosimy o zapoznanie się (przed zgłoszeniem na kurs)  z informacjami w zakładce  „Płatności”.
 

Grupowe Kursy Online: czerwiec – sierpień


Czas trwania: 28.06.-27.08.21
Zapisy: 14.06.-23.06.21
Kurs odbywa się w całości na platformie e-learningowej Goethe-Institut.

Więcej informacji

   
Dla dorosłych (od 16 roku życia)

Obecnie brak wolnych terminów.
 
Zapisy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

Brak wolnych miejsc.

Kursy dla dzieci i młodzieży

Testy poziomujące

Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują i dobrać odpowiedni kurs.
Test składa się z części pisemnej (online) oraz ustnej (z powodu covid-19 online lub telefonicznie).

Zgłoszenia na test poziomujący (zapis najpóźniej na 2 dni przed terminem testu)
 
Krok 1
Proszę wypełnić formularz online i wybrać tam dzień i godzinę testu ustnego.
 
Krok 2
Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo od Goethe-Institut w ciągu 2 dni roboczych drogą mailową:
-  link i kod dostępu do pisemnego testu online. Proszę wykonać test (wynik testu wpływa do Goethe-Institut).
-  potwierdzenie terminu testu ustnego.

Krok 3
Proszę przyjechać do Goethe-Institut na test ustny.

Dla Państwa ochrony część ustna testu poziomującego odbędzie się telefnicznie lub przez Zoom. Bliższe informacje otrzymają Państwo od naszego Biura Kursów.

Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).
Terminy testów ustnych (data, godzina) dla osób, które zapisały się na test pisemny online.
Test ustny trwa ok. 15 minut.
  • 10.06.2021:  11.00, 11.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
     
Test poziomujący dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia

Obecnie nie ma żadnych terminów testów.

Kursy dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Płatność za kurs:  przelew
Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

 
Faktury na firmę:
W momencie zakładania rezerwacji Kursant może zgłosić „firmę” jako płatnika.
Prosimy o przekazanie danych „firmy” do Biura Kursów Goethe-Institut najpóźniej w dniu zakładania rezerwacji.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma).
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana do Kursanta drogą elektroniczną.
 
Uczestników kursów prosimy o zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej: (Informacja o podręczniku w kursach maturalnych podana będzie przez lektora na pierwszych zajęciach.)


Podręczniki można zakupić z 15% zniżką na hasło "kurs w Goethe-Institut" w księgarniach:

  • Bookland: Al. Jerozolimskie 55
  • Bookland: ul. Kredytowa 2
  • POLANGLO: Pl. Wilsona 4 lok.109

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 13.02.2020

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych i superintensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
Warunki płatności
4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie, zgodnie z informacją na potwierdzeniu rezerwacji.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy
5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie, w których odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: jeden tydzień, w którym odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile są w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Uczestnicy kursów Goethe-Institut w Warszawie zobowiązują się do respektowania zasad kultury oraz norm współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu
Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym. Brak oceny słownej oznacza, brak promocji na następny poziom. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.

10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą obu stron Umowy.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na złożone na piśmie skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu 14 dni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 28.02.2020 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.