Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Poniedziałek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Środa 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Piątek 9:00 - 16:00
Zdecydowali się już Państwo na jakiś kurs? A może potrzebne są Państwu dodatkowe informacje? Chętnie służymy pomocą. Na kurs mogą Państwo zgłosić się w Biurze Kursów osobiście, telefonicznie lub droga mailową.

Początkujący oraz kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą zapisać się na kurs mailem lub telefonicznie.
Pozostałe osoby zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie lub prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat).

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
KURS INTENSYWNY JESIENNY
03.09.-21.09.2018
godz. 9.00-12.15 lub 17.00-20.15
zapisy od 04.06.2018

SEMESTR ZIMOWY 2018/19
04.10.2018-02.02.2019  – Kursy dla dorosłych 
22.09.2018-16.02.2019  – Kursy dla dzieci i młodzieży
Zapisy:
od 18.06.2018 – dla kursantów Goethe-Institut
od 03.09.2018 – dla nowych kursantów
Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują. Test składa się z części ustnej i pisemnej. Test trwa ok. 1,5 godziny i kosztuje 10,- PLN.

Terminy testów
Prosimy o uprzednią rezerwację terminu testu:
tel. +48 22 505 90 00

– Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 14.15:
06.09. / 04.10 / 08.11. / 06.12.


– dodatkowe terminy testów:
23.08. (czw.)  godz. 10.00,15.30, 16.00, 16.30, 17.00
27.08. (pon.)  godz. 10.00,15.30, 16.00
28.08. (wt.)    godz. 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
29.08. (śr.)     godz.10.00, 15.30, 16.00,
30.08. (czw.)  godz. 10.00, 15.30, 16.30, 17.00 
 
Dalsze terminy:
17.09.-20.09.2018
24.09.-27.09.2018

Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).

Testy dla dzieci i młodzieży
 

Jeśli chcą Państwo uzyskać wstępną informację o poziomie znajomości języka niemieckiego, zachęcamy do wykonania testu on-line. Wynik tego testu nie będzie jednak brany pod uwagę przy zapisie na kursy w Goethe-Institut w Warszawie.
Test online - sprawdź swój niemiecki
Dokładna informacja o podręczniku podana jest na dokumencie rezerwacyjnym, który otrzymują Państwo podczas zapisu na kurs.

Podręcznik nie jest objęty ceną kursu. Podręczniki dostępne są w księgarniach językowych. Karty rabatowe na zakup podręcznika (15%) do księgarni POLANGLO (Pl. Wilsona 4) dostępne są w recepcji Goethe-Institut.

Skrypty (dla kursów C2.4/C2.5) są do nabycia w pierwszym tygodniu zajęć w recepcji Goethe-Institut.

Ogólne Warunki Uczestnictwa w kursach językowych prowadzonych przez Goethe-Institut w Warszawie

 1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
  1.1 Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych i intensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
  1.2 Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera umowę z Goethe-Institut o przeprowadzenie kursu i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 2. Warunek podstawowy
  Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 3. Ceny
  3.1. Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
  3.2. Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
  3.3. Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego.
  Goethe-Institut w Warszawie oferuje również bezpłatne konsultacje z lektorami. Aktualne terminy konsultacji dostępne są na stronie www.goethe.de/warszawa.
  3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 4. Warunki płatności
  4.1. Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w podanym na dokumencie rezerwacyjnym terminie – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów.
  4.2. Terminowa wpłata opłaty za kurs gwarantuje miejsce w kursie określonym w dokumencie rezerwacyjnym. 
 5. Rezygnacja
  5.1. W przypadku wycofania się z kursu przed jego rozpoczęciem Goethe-Institut w Warszawie zwraca 100% ceny kursu.
  5.2. W przypadku wycofania się z kursu przez Kursanta po rozpoczęciu zajęć zwracana jest opłata za udział w kursie proporcjonalna do ilości pozostałych do odbycia zajęć.
  5.3. W przypadku nieutworzenia kursu ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych (to jest mniej niż 7 osób) Kursantowi, jak również Goethe-Institut w Warszawie przysługuje prawo rozwiązania umowy (w terminie do 7 dni od daty planowanej jako data rozpoczęcia zajęć) o przeprowadzenie kursu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a w takim przypadku opłata za kurs zostaje zwrócona w całości. 
 6. Przydział do grupy / liczebność grup
  6.1 Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat).
  6.2. Grupy kursów w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a minimalna liczba uczestników kursu wynosi 7 osób.
 7. Udział w zajęciach
  7.1 Kursanci Goethe-Institut uczestniczą w zajęciach respektując zasady kultury oraz normy współżycia społecznego.
  7.2. Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, np. z powodu nieobecności na zajęciach własnej grupy. 
 8. Hospitacje
  W ramach kursu przeprowadzane są hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 9. Zaświadczenie ukończenia kursu
  Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym, uczęszczał na kurs. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.
 10. Skargi, zażalenia
  Skargi i zażalenia mogą Państwo składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Dyrektor Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni.
 11. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
  11.1. Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
  11.2. Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia kursu superintensywnego zajęć w lutym 2017 roku.
 

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług lingwistycznych oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Goethe-Institut Warschau oraz prawie do ich poprawiania.


Po przesłaniu zgłoszenia otrzyma Pan/Pani w ciągu 72 godzin wiadomość z potwierdzeniem oraz informacjami dotyczącymi płatności.

* wymagane