Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Poniedziałek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Środa 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Czwartek 09:00 - 13.00 + 14.00 - 18:00
Piątek 9:00 - 16:00
Zdecydowali się już Państwo na jakiś kurs? A może potrzebne są Państwu dodatkowe informacje? Chętnie służymy pomocą. Na kurs mogą Państwo zgłosić się w Biurze Kursów osobiście, telefonicznie lub droga mailową.

Początkujący oraz kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą zapisać się na kurs mailem lub telefonicznie.
Pozostałe osoby zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie lub prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat).

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
SEMESTR ZIMOWY 2018/19
04.10.2018-02.02.2019  – Kursy dla dorosłych 
22.09.2018-26.01.2019  – Kursy dla dzieci i młodzieży
Zapisy zakończone

Kurs intensywny zimowy
11-22.02.2019 - 2 tyg.  (pon.-pt.)
godz. 9.00-14.00 lub 16.00-21.00
kursy dla dorosłych (od 16 l.)
Zapisy: od 14.01.2019

Semestr letni  2019
Kursy dla dorosłych:
23.02. - 21.06.2019
Kursy dla dzieci i młodzieży:
22.09.2018 - 16.02.2019

Zapisy:
dla kursantów GI: od 28.01.2019
dla nowych kursantów: od 04.02.2019

Zapisy na kursy dla dzieci i młodzieży
Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują. Test składa się z części ustnej i pisemnej. Test trwa ok. 1,5 godziny i kosztuje 10,- PLN.

Terminy testów
Prosimy o uprzednią rezerwację terminu testu:
tel. +48 22 505 90 00

– Pierwszy czwartek miesiąca o godz. 14.15:
08.11.18 / 06.12.18 / 10.01.19 / 07.02.19 / 07.03.19

– dodatkowe terminy testów:
17.01.19 (czw.) godz. 14.15
24.01.19 (czw.) godz. 14.15
29.01.19 (wt.) godz. 09.30, 14.30, 15.00, 15.30
30.01.19 (sr.) godz. 14.30, 15.00, 15.30
05.02.19 (wt.)  godz. 10.00, 15.30, 16.30, 17.00
07.02.19 (czw.) godz. 10.00, 14.15
11.02.19 (pn.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
12.02.19 (wt.)  godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
13.02.19  (sr.) godz. 10.00,14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
14.02.19 (czw.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30
18.02.19 (pn.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
19.02.19 (wt.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
20.02.19  (sr.) godz. 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
21.02.19 (czw.) godz. 10.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30


Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).

Testy dla dzieci i młodzieży
 

Jeśli chcą Państwo uzyskać wstępną informację o poziomie znajomości języka niemieckiego, zachęcamy do wykonania testu on-line. Wynik tego testu nie będzie jednak brany pod uwagę przy zapisie na kursy w Goethe-Institut w Warszawie.
Test online - sprawdź swój niemiecki

 


 

Zapisy na semestr zimowy 04.10.2018–02.02.2019:

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją usług lingwistycznych oraz na otrzymywanie materiałów informacyjnych o działalności Goethe-Institut (zgodnie z Ustawą z dn.29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 97 Nr 133 poz. 883). Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie do wglądu w swoje dane gromadzone przez Goethe-Institut Warschau oraz prawie do ich poprawiania.


Po przesłaniu zgłoszenia otrzyma Pan/Pani w ciągu 72 godzin wiadomość z potwierdzeniem oraz informacjami dotyczącymi płatności.

* wymagane
Dokładna informacja o podręczniku podana jest na dokumencie rezerwacyjnym, który otrzymują Państwo podczas zapisu na kurs.

Podręcznik nie jest objęty ceną kursu. Podręczniki dostępne są w księgarniach językowych. Karty rabatowe na zakup podręcznika (15%) do księgarni POLANGLO (Pl. Wilsona 4) dostępne są w recepcji Goethe-Institut.

Ogólne Warunki Uczestnictwa w kursach językowych prowadzonych przez Goethe-Institut w Warszawie

 1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
  1.1 Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych i intensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
  1.2 Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera umowę z Goethe-Institut o przeprowadzenie kursu i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 2. Warunek podstawowy
  Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 3. Ceny
  3.1. Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
  3.2. Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
  3.3. Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego.
  Goethe-Institut w Warszawie oferuje również bezpłatne konsultacje z lektorami. Aktualne terminy konsultacji dostępne są na stronie www.goethe.de/warszawa.
  3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 4. Warunki płatności
  4.1. Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w podanym na dokumencie rezerwacyjnym terminie – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów.
  4.2. Terminowa wpłata opłaty za kurs gwarantuje miejsce w kursie określonym w dokumencie rezerwacyjnym. 
 5. Rezygnacja
  5.1. W przypadku wycofania się z kursu przed jego rozpoczęciem Goethe-Institut w Warszawie zwraca 100% ceny kursu.
  5.2. W przypadku wycofania się z kursu przez Kursanta po rozpoczęciu zajęć zwracana jest opłata za udział w kursie proporcjonalna do ilości pozostałych do odbycia zajęć.
  5.3. W przypadku nieutworzenia kursu ze względu na zbyt małą liczbę zainteresowanych (to jest mniej niż 7 osób) Kursantowi, jak również Goethe-Institut w Warszawie przysługuje prawo rozwiązania umowy (w terminie do 7 dni od daty planowanej jako data rozpoczęcia zajęć) o przeprowadzenie kursu, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a w takim przypadku opłata za kurs zostaje zwrócona w całości. 
 6. Przydział do grupy / liczebność grup
  6.1 Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat).
  6.2. Grupy kursów w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a minimalna liczba uczestników kursu wynosi 7 osób.
 7. Udział w zajęciach
  7.1 Kursanci Goethe-Institut uczestniczą w zajęciach respektując zasady kultury oraz normy współżycia społecznego.
  7.2. Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, np. z powodu nieobecności na zajęciach własnej grupy. 
 8. Hospitacje
  W ramach kursu przeprowadzane są hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 9. Zaświadczenie ukończenia kursu
  Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym, uczęszczał na kurs. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.
 10. Skargi, zażalenia
  Skargi i zażalenia mogą Państwo składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Dyrektor Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu dwóch tygodni.
 11. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
  11.1. Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
  11.2. Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem rozpoczęcia kursu superintensywnego zajęć w lutym 2017 roku.
The Goethe-Institut takes the protection of your data very seriously. With this privacy policy we would like to inform you transparently about which personal data ("your data") we collect, process, and use process and use, if you register for a course and / or exam at the Goethe-Institut.