Kontakt i zapisy
Warszawa

Kursteilnehmer Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Kontakt i zapisy

Czy już wiesz, na jaki kurs się zapisać? A może potrzebujesz dodatkowych informacji? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Bieżące informacje

Biuro Kursów jest otwarte dla Państwa
od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-18.00 oraz
w piątki w godz. 9.00-16.00
Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zdezynfekowanie rąk przy wejściu do Instytutu oraz założenie maski.
 
Telefoniczny kontakt z Biurem Kursów możliwy jest:
w poniedziałki, środy i piątki w godz. 12.00-16.00 oraz
we wtorki i w czwartki w godz. 13.00-18.00

Zmiany w organizacji kursów

W związku z zarządzeniami władz Goethe-Institut w Warszawie przekształca tymczasowo od poniedziałku 19.10.2020 kursy stacjonarne  w kursy zdalne. Uczestnicy otrzymają wszystkie niezbędne informacje od swoich lektorów. Powiadomieni będą również rodzice dzieci uczestniczących w naszych kursach.Kursy stacjonarne wznowimy, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli.

Zapisy na kursy

Osoby, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego, mogą zapisać się na kurs korzystając z formularza zgłoszeniowego w punkcie: Zapisy online dla początkujących.
Kursanci, którzy kontynuują naukę, mogą dokonać zapisu na kolejny kurs: mailem, telefonicznie lub osobiście w Biurze Kursów.

Pozostałe osoby prosimy o przedstawienie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik testu z Goethe-Institut lub centrum egzaminacyjnego Goethe-Institut, międzynarodowy certyfikat) lub zapraszamy do udziału w teście poziomującym w Goethe-Institut w Warszawie. Informacje o zapisach na test w zakładce: „Testy poziomujące“.

Jeśli przy zapisie na kurs będą Państwo potrzebowali faktury na firmę, prosimy o zapoznanie się (przed zgłoszeniem na kurs)  z informacjami w zakładce  „Płatności”.

Semestr zimowy 2020/21

Semestr zimowy 2020/21 – Dorośli
Czas trwania: 05.10.2020 – 06.02.2021
Zapisy:
obecni Kursanci: 01.07.20 – 30.09.20
nowi Kursanci: 07.09.20 – 30.09.20

Semestr zimowy 2020/21 – Dzieci i młodzież
Terminy:
Kursy poniedziałkowe, środowe i czwartkowe: 21.09.2020 – 04.02.2021 (z przerwą na ferie zimowe)
Kursy sobotnie: 26.09.2020 – 20.02.2021 (z przerwą na ferie zimowe)
Zapisy:
Zapisy dla obecnych Kursantów od 20.07.2020
Testy poziomujące dla nowych Kursantów: 31.08.20 oraz  01.09.20.

Grupowe Kursy Online
październik-grudzień 2020

Czas trwania: 19.10-18.12.2020
Zapisy: 05.10.-14.10.2020
 

Więcej informacji

   
Dla dorosłych (od 16 roku życia)

Formularz zgłoszenia - poziom A 1.1 dorośli
Zapisy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia.

Brak wolnych miejsc.

Kursy dla dzieci i młodzieży

Testy poziomujące

Testy dla dorosłych (od 16 roku życia)
Test poziomujący pozwala precyzyjnie określić, na jakim poziomie językowym się Państwo znajdują i dobrać odpowiedni kurs.
Test składa się z części pisemnej (online) oraz ustnej (z powodu covid-19 online lub telefonicznie).

Zgłoszenia na test poziomujący (zapis najpóźniej na 2 dni przed terminem testu)
 
Krok 1
Proszę wypełnić formularz online i wybrać tam dzień i godzinę testu ustnego.
 
Krok 2
Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo od Goethe-Institut w ciągu 2 dni roboczych drogą mailową:
-  link i kod dostępu do pisemnego testu online. Proszę wykonać test (wynik testu wpływa do Goethe-Institut).
-  potwierdzenie terminu testu ustnego.

Krok 3
Proszę przyjechać do Goethe-Institut na test ustny.

Dla Państwa ochrony część ustna testu poziomującego odbędzie się telefnicznie lub przez Zoom. Bliższe informacje otrzymają Państwo od naszego Biura Kursów.

Na podstawie przeprowadzonego u nas testu poziomującego możemy wystawić oficjalne zaświadczenie o znajomości języka (koszt: 150,- PLN).
Terminy testów ustnych (data, godzina) dla osób, które zapisały się na test pisemny online.
Test ustny trwa ok. 15 minut.

Obecnie brak dostępnych terminów.
Testy poziomujące dla dorosłych od 16 roku życia

Obecnie nie ma żadnych dostępnych terminów.

>> Kursy dla dorosłych
Test poziomujący dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia
Aktualnie brak terminów.
 

Kursy dla dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Płatność za kurs:  przelew lub karta (z zależności od terminu zapisu p. powyżej)
Prosimy o dokonanie wpłaty w ciągu 5 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji.
Jeżeli do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 7 dni – płatności należy dokonać kartą przed początkiem kursu (w Biurze Kursów).
 
Faktury na firmę:
W momencie zakładania rezerwacji Kursant może zgłosić „firmę” jako płatnika.
Prosimy o przekazanie danych „firmy” do Biura Kursów Goethe-Institut najpóźniej w dniu zakładania rezerwacji.
Ze względów proceduralnych Goethe-Institut może wystawić fakturę wyłącznie na płatnika usługi. Płatności musi dokonać płatnik (firma).
Faktura zostanie wystawiona po dokonaniu płatności i przesłana do Kursanta drogą elektroniczną.
 
Uczestników kursów prosimy o zakup podręcznika oraz książki ćwiczeń (cena kursu ich nie obejmuje).
Informacje na temat podręcznika potrzebnego na danym kursie dostępne są poniżej: (Informacja o podręczniku w kursach maturalnych podana będzie przez lektora na pierwszych zajęciach.)


Podręczniki można zakupić z 15% zniżką na hasło "kurs w Goethe-Institut" w księgarniach:

  • Bookland: Al. Jerozolimskie 55
  • Bookland: ul. Kredytowa 2
  • POLANGLO: Pl. Wilsona 4 lok.109
 

Ogólne Warunki Uczestnictwa
w kursach językowych
prowadzonych przez
Goethe-Institut w Warszawie
Stan na dz. 13.02.2020

1. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Uczestnictwa
1.1  Ogólne Warunki Uczestnictwa dotyczą wszystkich kursów semestralnych, intensywnych i superintensywnych w Goethe-Institut w Warszawie.
1.2  Ogólne Warunki Uczestnictwa są dostępne w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa, o czym Kursant jest informowany przy zapisie na kurs. Kursant wnosząc opłatę za kurs zawiera z Goethe-Institut w Warszawie Umowę o przeprowadzenie kursu (zwaną dalej: Umową) i potwierdza jednocześnie, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa.
 
2. Warunek podstawowy
Osoby chcące uczestniczyć w kursach językowych w Goethe-Institut w Warszawie muszą mieć ukończone16 lat. Nie dotyczy to kursów dla dzieci i młodzieży – w tym wypadku wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego.
 
3. Ceny
3.1  Informacje o cenach obowiązujących w momencie zapisów znajdują się w aktualnym cenniku znajdującym się w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie oraz na stronie www.goethe.de/warszawa.
3.2 Przy zmianie grupy nie pobiera się żadnej opłaty manipulacyjnej.
3.3 Uiszczona opłata za kurs uprawnia do bezpłatnego korzystania z biblioteki Goethe-Institut w Warszawie oraz elektronicznego dziennika internetowego. Opłata za kurs upoważnia również do korzystania z bezpłatnych konsultacji z lektorami.
3.4 Opłata za kurs nie obejmuje kosztów podręcznika i egzaminu.
 
Warunki płatności
4.1  Opłatę za kurs należy uiścić jednorazowo w terminie podanym na potwierdzeniu rezerwacji – przelewem na wskazany rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie lub kartą płatniczą w Biurze Kursów Goethe-Institut w Warszawie, zgodnie z informacją na potwierdzeniu rezerwacji.
Tylko terminowa wpłata gwarantuje miejsce w kursie.
4.2 Opłatę za kurs uważa się za wniesioną z chwilą jej wpływu na rachunek bankowy Goethe-Institut w Warszawie.
 
5. Rozwiązanie Umowy
5.1  Kursant może odstąpić od Umowy najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień trwania kursu. W takim wypadku Kursantowi zwracana jest opłata za kurs w całości.
5.2 Od pierwszego dnia kursu Kursant może wypowiedzieć Umowę na piśmie. W przypadku kursów intensywnych i superintensywnych wypowiedzenie Umowy jest możliwe tylko z ważnych powodów.
Umowa ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia. Obowiązują następujące okresy wypowiedzenia:
a) w przypadku kursów semestralnych: cztery tygodnie, w których odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia,
b) w przypadku kursów intensywnych i superintensywnych: jeden tydzień, w którym odbywają się zajęcia, ze skutkiem na koniec tygodnia.
5.3 W przypadku wypowiedzenia Umowy Kursantowi zwracane są opłaty za godziny lekcyjne przypadające po upływie okresu wypowiedzenia.
5.4 W przypadku, gdy grupa kursu standardowego liczy mniej niż 8 Kursantów, Goethe-Institut w Warszawie zastrzega sobie możliwość rozwiązania kursu w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia kursu lub zaoferowania go w postaci kursu z mniejszą liczbą Uczestników i zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych w niezmienionej cenie. W przypadku rozwiązania kursu opłata za kurs zostanie zwrócona w całości. W obu przypadkach przysługuje Kursantom także możliwość przejścia do innej grupy, o ile są w niej wolne miejsca.
 
6. Przydział do grupy / liczebność grup
6.1  Przydział do grupy na danym poziomie dokonywany jest na podstawie aktualnego zaświadczenia o znajomości języka (wynik części ustnej i pisemnej testu kwalifikacyjnego w Goethe-Institut lub Centrum egzaminacyjnym Goethe-Institut, certyfikat Goethe-Institut).
6.2 Grupy kursów standardowych w Goethe-Institut w Warszawie liczą maksymalnie 12 osób, a w wyjątkowych przypadkach maksymalnie 14 osób. Minimalna liczba uczestników kursu wynosi 8 osób.
6.3 Maksymalna liczba uczestników w przypadku kursów dla dzieci i młodzieży wynosi 10 osób.
 
7. Udział w zajęciach
7.1  Uczestnicy kursów Goethe-Institut w Warszawie zobowiązują się do respektowania zasad kultury oraz norm współżycia społecznego.
7.2 Nie jest możliwy udział w zajęciach innej grupy, niż tej, do której Kursant został zapisany.
 
8. Hospitacje
W ramach kursu przeprowadzane są przez Kierownictwo Działu Językowego hospitacje mające na celu utrzymanie wysokiej jakości zajęć.
 
9. Zaświadczenie ukończenia kursu
Na zakończenie każdy Kursant otrzymuje na życzenie zaświadczenie ukończenia kursu z informacją o osiągniętych wynikach (na podstawie testów oraz wypowiedzi ustnych i pisemnych) określonych w następujący sposób: ukończył/a kurs z wynikiem bardzo dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem dobrym, ukończył/a kurs z wynikiem zadowalającym. Brak oceny słownej oznacza, brak promocji na następny poziom. Do uczestnictwa w kursie następnego stopnia uprawnia tylko zaświadczenie ukończenia kursu z wynikiem bardzo dobrym, dobrym lub zadowalającym.

10. Zakres odpowiedzialności Goethe-Institut w Warszawie/okoliczności spowodowane siłą wyższą
Odpowiedzialność Goethe-Institut w Warszawie i jego pracowników ogranicza się do przypadków działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Goethe-Institut w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze świadczeń spowodowane działaniem siły wyższej takiej jak np. klęski żywiołowe, pożar, powódź, wojna, zarządzenie władz i wszelkie inne okoliczności pozostające poza kontrolą obu stron Umowy.
 
11. Skargi, zażalenia
Skargi i zażalenia należy składać w Biurze Kursów w siedzibie Goethe-Institut w Warszawie. Na złożone na piśmie skargi i zażalenia odpowiedzi udziela Kierownictwo Działu Kursów i Egzaminów w formie pisemnej w ciągu 14 dni.
 
12. Obowiązywanie Ogólnych Warunków Uczestnictwa
12.1   Goethe-Institut w Warszawie ma prawo zmienić niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Goethe-Institut w Warszawie. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia Kursantom zmienionego Regulaminu.
12.2   Niniejsze postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa wchodzą w życie z dniem 28.02.2020 r.

Goethe-Institut e.V. jako usługodawca (w szczególności kursów stacjonarnych i zaocznych oraz egzaminów) jest administratorem danych osobowych uczestników kursów i egzaminów w znaczeniu Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) UE oraz niemieckich ustaw o ochronie danych osobowych, w szczególności federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.