Náš koncept výučby
Orientovaný na cieľ, jasne štrukturovaný, rozmanitý

Náš koncept výučby © Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias Náš koncept výučby Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias


Vyučovanie v Goetheho inštitúte neznamená iba učiť sa cudzí jazyk, ale aj spoznávať novú kultúru. Pomocou osobného rozhovoru a vstupného testu zistíte, aké máte predchádzajúce znalosti. Spoločne pre Vás vyberieme vhodný kurz. Zistite viac o výučbe nemčiny v Goetheho inštitúte.

Vyučovanie

 • Využíva najnovšie poznatky z výskumu učenia a učenia sa
 • Je pestré a komunikatívne. Hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie sa precvičuje v prirodzených situáciach a s autentickými textami.
 • Je orientované aktuálne a interkultúrne. Témy súvisiace s reáliami, (internetové) projekty a úlohy na rešeršovanie poskytujú rozmanité možnosti pre kontakt s nemecky hovoriacou kultúrou.
 • Vyučovacím jazykom je od prvej hodiny nemčina.
 • Naša internetová platforma Moodle poskytuje inovatívnu a flexibilnú výučbovú ponuku.

Náš systém kurzov

 • Vychádza zo šiestich stupňov Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Tým sú jazykové znalosti získané v našich kurzoch objektívne merateľné a porovnateľné na medzinárodnej úrovni. 
 • Je celosvetovo jednotný a transparentný. Po ukončení kurzu sa môžete flexibilne učiť ďalej – na mieste, v Nemecku alebo online.

Naši učitelia a učiteľky

 • Sú špeciálne vyškolení pre výučbu nemčiny ako cudzieho jazyka. Základom je program vzdelávania a ďalšieho vzdelávania DLL – Deutsch Lehren Lernen, ktorí vyvinuli odborníci z Goetheho inštitútu spoločne s vedeckými zástupcami.
 • Nemecky hovoria ako rodným jazykom alebo majú veľmi dobré znalosti nemčiny.
 • Majú skúsenosti so spoluprácou s ľuďmi z rozličných krajín a kultúrnych oblastí.
 • Pravidelne absolvujú školenia a sú tak vždy informovaní o aktuálnom dianí vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka.
 • Pravidelne Vás informujú o Vašom pokroku a poradia Vám, ako sa najlepšie učiť ďalej. 

Naše skúšky z nemčiny

 • Naše skúšky sú medzinárodne uznávané a mnohými zamestnávateľmi a vzdelávacími inštitúciami uznávané ako doklad o kvalifikácii.
 • Všetky skúšky pre dospelých študentov Goetheho inštitútu sú testované Association of Language Testers in Europe (ALTE) a majú záruku kvality Q-Mark.

Naše výhody

 • Zažite Nemecko v celej jeho pestrosti. Vďaka kurzom nemčiny v Goetheho inštitúte máte prístup k našim knižniciam a mediatékam – a môžete sa zúčastniť početných kultúrnych podujatí.
 • Využite našu bezplatnú ponuku cvičení a komunikácie Deutsch für dich. V komunite ďalších študentov nemčiny máte prístup k rozsiahlej ponuke interaktívnych výučbových materiálov a môžete si vymieňať poznatky s inými členmi.
 • Spokojnosť našich klientov je jedným z najdôležitejších cieľov našej práce. Preto máme celosvetovo zavedený jednotný manažment kvality, ktorý zabezpečuje, aby boli jazykové kurzy a skúšky na všetkých inštitútoch na celom svete vykonávané podľa jednotných štandardov.