ให้คำปรึกษาและบริการ ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาเยอรมัน

Bildungskooperation Deutsch Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา ภาษาเยอรมัน เป็นส่วนหนึ่งของแผนกภาษา สถาบันเกอเธ่ ที่มีเป้าหมายหลักคือ การสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย โดยการทำงานร่วมกันกับบุคคลหรือหน่วยงานหลายฝ่ายทั้งราชการและเอกชน อาทิ 


เราสนับสนุนบุคลากรและสถาบันต่างๆที่สอนภาษาเยอรมันโดย
  • ให้คำปรึกษาด้านภาษาและการสอนภาษาเยอรมัน
  • จัดการประชุมทางวิชาการต่างๆ
  • จัดการสัมมนาและอบรมให้ผู้สอนภาษาเยอรมันทั้งจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
  • ประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนภาษาเยอรมันให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน
  • จัดกิจกรรมด้านภาษาและวัฒนธรรมให้กับผู้สอนและผู้เรียน เช่น นิทรรศการ การประกวด คอนเสิร์ต เวิร์คช็อป เป็นต้น
  • ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้สอนและผู้เรียนภาษาเยอรมัน
  • ให้ทุนการศึกษาดูงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญ
  • การจัดสอบวัดระดับภาษาเยอรมันให้แก่ผู้เรียนในอัตราค่าสอบแบบประหยัดตัวอย่างกิจกรรมของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา                 
ตัวอย่างกิจกรรมของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา   
 
เนื่องจากรูปแบบการทำงานของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย แตกต่างจากสถาบันเกอเธ่อื่นๆ ที่นี่โครงการความร่วมมือแห่งอนาคต (PASCH) ถือเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา