ให้คำปรึกษาและบริการ

Bildungskooperation Deutsch Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

ครูสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทย

สถาบันเกอเธ่ยินดีให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจสอนภาษาเยอรมันในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และยินดีเป็นคนกลางจัดหาครูภาษาเยอรมันให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา (BKD)

ฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษา (Bildungskooperation-BKD) ในประเทศไทยทำงานร่วมกับหลายฝ่าย ได้แก่ ครูภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยม คณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครูภาษาเยอรมันในประเทศไทย (TDLV) เป้าหมายคือการสนับสนุนการสอนภาษาเยอรมัน เราสนับสนุนบุคลากรและสถาบันต่างๆที่สอนภาษาเยอรมันโดย:

  • หลักสูตรศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาและวิชาการสำหรับครูในโรงเรียนและอาจารย์มหาวิทยาลัย
  • โครงการด้านวัฒนธรรมสำหรับครูและนักเรียนภาษาเยอรมัน (เช่น นิทรรศการ การประกวด คอนเสิร์ต)
  • ทุนการศึกษาและทุนศึกษาดูงาน