การสอบ

A1

เยาวชน

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat A1

ท่านสามารถเข้าใจถ้อยคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่คุ้นเคยและประโยคง่ายๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ถ้อยคำและประโยคข้างต้นได้ตรงตามความต้องการอีกด้วย ท่านสามารถแนะนำตัวเองและผู้อื่น รวมถึงตั้งคำถามผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปได้ เช่น ที่อยู่ พวกเขารู้จักใครบ้างหรือมีสิ่งของใดบ้าง และท่านยังสามารถตอบคำถามประเภทดังกล่าวได้อีกด้วย ท่านสามารถสื่อสารในระดับง่ายได้ในกรณีที่คู่สนทนาของท่านพูดช้าและชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ

A2

เยาวชน

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat A2

เมื่อสอบผ่าน แสดงว่าท่านสามารถเข้าใจประโยคและถ้อยคำที่ใช้เป็นประจำได้ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและครอบครัว การซื้อของ งาน ชุมชนใกล้เคียง) ท่านสามารถสื่อสารทำความเข้าใจได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและไม่ซับซ้อนนัก เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยและเกิดขึ้นเป็นประจำ ท่านสามารถใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อบรรยายถึงที่มาและการศึกษาของตัวเอง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการ

B1

เยาวชน

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat B1

เมื่อสอบผ่าน แสดงว่าท่านสามารถจับใจความหลักได้ เมื่อใช้ภาษาเยอรมันมาตรฐานและเป็นหัวข้อที่คุ้นเคยในแวดวง การทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ ท่านสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องพบเจอได้ระหว่างการเดินทางในประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน สามารถแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่คุ้นเคยและสิ่งที่ท่านสนใจได้อย่างง่ายๆ และเชื่อมโยงเป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถบอกเล่าถึงประสบการณ์ เหตุการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมาย รวมถึงให้เหตุผลหรืออธิบายอย่างสั้นๆ เกี่ยวกับแผนการหรือความเห็นได้

B2

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat B2

เมื่อสอบผ่าน แสดงว่าท่านสามารถเข้าใจใจความหลักของบทความซับซ้อนทั้งที่ว่าด้วยรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการอภิปรายในหัวข้อที่ท่านถนัด สามารถสื่อสาร โต้ตอบได้อย่างฉับพลันและคล่องแคล่วในระดับที่สามารถโต้ตอบสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่ได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างชัดเจนและละเอียด แสดงจุดยืนในประเด็นของการสนทนา บอกข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆ ได้

C1

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat C1

เมื่อสอบผ่าน แสดงว่าท่านสามารถเข้าใจใจความหลักของบทความขนาดยาวที่มีเนื้อความซับซ้อน รวมถึงเข้าใจความหมายแฝงด้วย พูดโต้ตอบได้อย่างทันทีและคล่องแคล่วโดยไม่ต้องนึกหาคำศัพท์หลายครั้ง ใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับชีวิตในสังคม การทำงานหรือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น แสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน เป็นขั้นตอนและละเอียด อีกทั้งยังสามารถใช้สำนวนในการเชื่อมใจความได้อย่างเหมาะสม

C2

ผู้ใหญ่

Goethe-Zertifikat C2

เมื่อสอบผ่าน แสดงว่าท่านสามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือฟังได้แทบทุกอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้ความพยายาม อีกทั้งยังสามารถสรุปข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือการพูดได้ อีกทั้งยังให้เหตุผลและอธิบายได้อย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงกัน พูดแสดงความเห็นได้ทันที คล่องแคล่วและชัดเจนมาก อีกทั้งยังแยกแยะ คำที่ความหมายใกล้เคียงกันมากได้อย่างชัดเจนในหัวข้อที่ซับซ้อนมาก

TestDaF

สำหรับศึกษาต่อ

TestDaf

TestDaF การสอบวัดระดับภาษาในขั้นสูง ครอบคลุบระดับความสามารถทางภาษาระดับที่ 6 ตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรปตั้งแต่ B2 ถึง C1 ถือเป็นหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาที่ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนียอมรับเพื่อใช้สมัครศึกษาต่อ ผู้สอบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทาง

Goethe-Test PRO

สำหรับการทำงาน

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf เพื่อการทำงานเหมาะสำหรับบุคคลที่กำลังมองหาตำแหน่งในตลาดแรงงานระดับโลก Goethe-Test PRO เป็นข้อสอบวัดความรู้ทางภาษาในแวดวงอาชีพของท่าน ใช้เวลา 60 ถึง 90 นาที