Language programm Berlin Latin America
Photo: Goethe-Institut/Sonja Tobias

การสอบ

รับรองความรู้ความสามารถทางภาษาเยอรมันของคุณผ่านข้อสอบของสถาบันเกอเธ่ 

การสอนภาษาเยอรมัน

สถาบันเกอเธ่เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการจัดการอบรมครูผู้สอน ภาษาเยอรมัน เรามีโปรแกรมหลากหลายให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทย ในประเทศเยอรมนี หรือแบบเรียนทางไกล

ฝึกภาษาเยอรมันฟรี

ฝึกทำแบบฝึกหัดออนไลน์หลากหลายที่มีตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2