Aвтономия нa обучаваните и дигитални медии По-интерактивни, по-автентични, по-индивидуални

Дигиталните медии създават индивидуалност.
Дигиталните медии създават индивидуалност. | Снимка: © Syda Productions – Fotolia.com

Дигиталните медии навлизат все по-дълбоко и в часовете по чужди езици. Наред с чистия потенциал за изучаване на езици, стимулирането на автономията на обучаваните е свързано с все по-засиленото използване на медиите. Но какви точно са силните страни на дигиталните медии с оглед на автономното учене?

За разлика от аналоговото учене в часовете по чужди езици приетата, но само отчасти емпирично доказана добавена стойност от използването на дигитални медии се отличава с голямо многообразие. Често мобилните крайни устройства се използват в час като източник на знания и материали. Работата с дигиталните медии не само засилва общата медийна компетентност, но може да мотивира обучаваните за самостоятелни и автентични езикови действия на чуждия език. Освен това използването на дигитални медии в час може да стимулира тяхното автономно учене.
 
Обучаваните все повече биват включвани във взимането на всички засягащи учебния процес решения – от планирането, през изпълнението и до критичната оценка на собствената работа. По този начин те се научават сами да задават въпроси за Какво?, Как? и Защо? (Dam 1995) и да им отговарят. Осъзнаването на отговорността за собственото учене и готовността тя да бъде поета вече представляват първата крачка в посока автономия. Ето защо целта на нашите действия в час трябва да бъде да създадем среда и атмосфера за учене, където учещите са мотивирани да се занимават със собственото си учене на чужд език. Ако се използват правилно, тук дигиталните медии могат да бъдат много полезни.

Потенциал на дигиталните медии

Като се изключат организационните предимства като лесния достъп, запаметяване и повторно извикване на информация, налице са най-вече педагогически преимущества. Ученето вече не се ограничава до класната стая, а с помощта на мобилните крайни устройства и приложения може да се провежда навсякъде и по всяко време. Ако се обвържат с ефективни задачи, дигиталните медии могат да създадат автентична учебна обстановка, в която реалните учебни цели се осъществяват съвместно с помощта на близки до реалността материали и след това се оценяват автентично.

Автономия означава също и избор на мястото за учене. Автономия означава също и избор на мястото за учене. | Снимка: © Eleven studio – Fotolia.com За осъществяване на тези цели разполагаме с богат набор от дигитални медии с многобройни приложения.
Да вземем за пример упражняването на непознати думи от чуждия език: С инструменти като Quizlet и VLEglossary обучаваните могат да поставят дефиниции към нови думи върху виртуални учебни карти и по този начин да ги упражняват индивидуално, но и достъпно за всички. След това могат да упражняват новите думи в интерактивната викторина (Kahoot) и да ги интегрират в специфични за учебната група словесни облаци (Wordle).
 
Използването на дигитални медии има смисъл и при развиването на уменията за писане на чужд език, защото то стимулира използването на колаборативни процеси на писане, при които учещите изминават всички стъпки заедно и се подкрепят по отношение на индивидуалния си учебен напредък. Google Docs, Lucidpress – Drag and Drop приложение за лесно създаване на съдържание, – edublogs или blogger са само някои примери.
 
Общото между почти всички инструменти е, че с оглед на автономното учене те предлагат възможност да се подходи индивидуално към потребностите на отделните обучавани, без да се губи връзката с учебната група и нейните общи цели (Dal-Bianco и Moore-Walter 2017).

Обръщане на обучението чрез дигитални медии

Като цяло дигиталните медии ни дават възможност да преосмислим учебния час. По смисъла на принципа Flipped Classroom (обърнатата класна стая) учещите могат сами, със собствено темпо, да усвояват теоретично учебно съдържание с помощта на обяснителни видеа и съпътстващи материали. В присъствения час тези основи се обсъждат целенасочено и се упражняват спрямо потребностите на обучаваните. Най-вече в часовете по чужд език така може да се даде свобода за комуникативна и интерактивна учебна аранжировка, защото преподавателят ще изразходва по-малко учебно време за преподаване на съдържание. Видео и аудио записи, например създадени от преподавателя или от обучаваните учебни помагала в YouTube или уебстраници, позволяват на обучаваните сами да усвояват съдържание. Това не само оказва особен мотивиращ ефект върху тях, но и води до по-задълбочено усвояване на знания и освен това показва дали нещо наистина е било разбрано. Когато създават видеата и/или уебстраниците, обучаваните могат не само да поставят свои собствени акценти и да ги развиват креативно, но и да изпробват различни методически принципи. Тази свобода на взимането на решения се отразява положително върху развитието на тяхното автономно учене. След фазата на упражняването в час, например чрез ориентирани към проблеми учебни задачи, следва фазата на обработка на знанията извън училище чрез подкастове, блогове или онлайн дискусионни форуми.

Пример: дигитално колаборативно писане

Онлайн лексиконът Wikipedia е една от най-известните световни интернет страници и намира многостранно приложение и в часовете по чужд език. За разлика от класическия аналогов лексикон, Wikipedia предлага редица предимства, например хипер и мултимедийно представяне на информация, което не на последно място тренира обучаваните да разпознават важността и надеждността на източниците. Една от задачите, базирана на Wikipedia, е съвместното създаване на една или няколко статии на чужд език. Това може да се прави както от цялата учебна група, така и в малки групи по интереси. Ако в рамките на групата няма собствени идеи за статии, или тези вече съществуват, то Wikipedia подържа рубрика за желани теми за статии, която предлага голямо разнообразие. Когато дадена група избере тема, тя преминава към (базирана на интернет) проучвателна работа – рисърч ("research"). Обучаваните могат да събират резултатите в уеб базиран текстов файл, например GoogleDocs, и да ги представят на останалите чрез презентация в PowerPoint. Обратна връзка може да се дава както персонално след презентацията, така и директно онлайн в GoogleDocs. Инструменти като Vocaroo – приложение за записване на звук – или MailVuса са подходящи за даване на обратна връзка. Накрая статиите могат да бъдат качени в Wikipedia. С помощта на такива задачи обучаваните участват в реални езикови ситуации, които тренират езиковите им умения и могат да действат мотивиращо поради автентичните ситуации на общуване.
 

Доброто използване на медии изисква автономия на обучаваните

Ако се използват правилно, дигиталните медии, от една страна, предлагат много опции за по-интерактивно и по-автентично организиране на учебните процеси. От друга, тяхното интегриране позволява също и адаптиране към способностите и потребностите на индивида. Но особеното предизвикателство при стимулирането на автономията на обучаваните в подкрепена от медии учебна среда е фактът, че тяхното успешно прилагане често изисква точно онези способности и компетенции, които дигиталните медии следва да развиват. Силният колаборативен характер на дигиталните медии изисква от учещите множество способности и компетенции, например самостоятелно организиране на работни процеси или последваща организация и оценка на сътрудничеството в групата, които чрез работата с мобилни крайни устройства и инструменти тепърва се тренират. Не на последно място използването на дигитални медии налага преосмисляне на ролята на учители и обучавани в институционална учебна среда.

Литература

Dam, Leni (1995): Learner autonomy 3. From theory to classroom practice. Dublin: Authentik.
Dal-Bianco, Veronica/Moore-Walter, Lawrie (2017): Tools and Collaborative Tasks for Enabling
Language Learning in a Blended Learning Environment. In: Ludwig, Christian/Van de Poel, Kris (Hg.): Collaborative Learning and New Media: New Insights into an Evolving Field. Frankfurt am Main: Peter Lang, стр. 107-131.