Бърз достъп:

Отиди директно в съдържанието (Alt 1) Отиди директно в навигация на първо ниво (Alt 2)

Общественото излъчване в полза на гражданите на Северна Македония

В медийната система на Северна Македония, общественото излъчване е не само създадено, но и контролирано и финансирано от обществеността. Да, в нашата страна то се финансира от държавния бюджет, но средствата все още се осигуряват от гражданите.

Общественото радио- и телевизионно излъчване е важен фактор за демократизацията на социалните отношения и катализатор за едно по- отворено общество. Въпреки че националните интереси традиционно се определят от властите, обществените радио- и телевизионни услуги по целия свят съумяха да се превърнат в институции, които да се занимават с съобразяват с истинските интереси на обществото. 

По същество този тип медии трябва да позволяват ефективно гражданско участие -  с други думи, да предоставят възможност и пространство на всеки човек, да насърчават диверсификацията в социалните гледни точки. Въз основа на това общественият интерес служи за подчертаване на капацитета на медията да служи за социалното развитие. И това става чрез включване на маргинализираните групи и засилване на толерантността и многообразието.

Протоколът за системата на публичното радиоразпръскване в държавите членки, включен в Договора от Амстердам от 1997 г., гласи, че общественото излъчване е фактор за сближаване между групите в едно общество. Неговата кохезионна функция означава, че допринася за интеграцията на всички групи в обществото, следователно обслужва цялото население.

Протоколът има за цел да задоволи нуждите на стари и млади, богати и бедни хора, образовани и не много добре образовани, както и на групите със специфични интереси (като етнически, културни, религиозни групи, групи от хора с различна сексуална ориентация, научни групи, социално- икономически групи и др.)

В Северна Македония обаче картината изглежда по друг начин. Радио- и телевизионното разпространение е запазило само епитета си на "публична" услуга. 30 години след демократизацията на страната това остава непроменено. Публичното излъчване продължава да бъде само и единствено правителствена услуга, по-конкретно да служи като  „говорител“ на политическия елит, а не на обществото.

Успоредно с премахването на таксата за излъчване, новата правна реформа осигури (поне на хартия) прозрачен процес на подбор на новите членове на Съвета за радио и телевизия на Северна Македония (NRTV), като отправна точка за съществени реформи в тази медийна институция. Концепцията за упълномощени номинатори вече е част от историята. Сега новият модел изисква публичен конкурс и публични дебати с участието на кандидати, които са решили да се кандидатират за съвета.

От кандидатите за членове на съвета се изисква да представят поне две писма за подкрепа от различни организации за свобода на медиите. Това включва различни сдружения на журналисти, организации за правата на човека и образователни институции в областта на журналистиката и комуникацията. През 2019 г. първият подобен конкурс завърши с провал заради личпсата на политически консенсус. С подновяването на този модел на избори през юни 2021 г. обаче 26 кандидати се бориха за 13 места. След това Програмният съвет се очакваше да избе ре и нови роводители на Националната телевизия, които най-сетне да я превърнат в истинска обществена услуга.

Изпълнение на общите принципи за обществените радио- и телевизионно отразяване в Северна Македония

Целите на общественото радиоразпръскване винаги са били и остават универсалност, разнообразие и независимост. Към тези три принципа трябва да се добави и четвърти; идентификацията (да бъдеш забелязан), особено предвид факта, че публичните медии оперират рамо до рамо с комерсиалните медии.

(1) Универсалност - Всички граждани на страната трябва да имат достъп до програмите на обществените услуги. Това е егалитарна и демократична цел, която дава на всички граждани равен статут, независимо от техния социален статус и доходи. Общественото радио и телевизия в Северна Македония (NRTV) се опитва да спазва този принцип, но само технически. Това означава, че сигналът на NRTV може да се чуе/гледа масово в над 90% от страната. По отношение на съдържанието обаче, NRTV не успя да осигури универсалност, особено предвид гледаемостта на обществените програми. За да не остане този принцип приложим само технически, обществената услуга трябва да се трансформира в публичен форум (глас) за всички социални групи.

(2) Многообразие – предлаганият пакет на обществената радио- и телевизионна услуга трябва да включва многообразие поне по три начина: по отношение на жанрове, програмите, които предлага, темите, които обхваща и аудиторията, към която се отнася. Няколко анализа показват, че NRTV се справя със сериозните проблеми при осигуряването на разнообразие по отношение на телевизионните програмни жанрове. NRTV излъчва програми не само на македонски език, но и на албански (един от нейните канали вече излъчва 24 часа на албански). Докато четвърти канал излъчва програми на езиците на други общности като турски, сръбски, влашки, ромски и босненски езици. Езиковото разнообразие е представено и в обществените радиопрограми.