От университета в класната стая

Препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България Снимка: © Бернхард Лудевиг

Препоръки за университетската подготовка на учители по немски език в България в рамките на Конференцията за университетско образование на Гьоте-институт (05.-06.12.2018 г.)

На 05.-06.12.2018 г. по покана на Гьоте-институт България се проведе конференцията „Нови перспективи в университетската подготовка на учители по немски език в България“. Главни теми на пленарните реферати бяха:

  • Компетенции на учителите и техните ментори необходими за преподаването на чужд език в училище
  • Ориентирани към практиката иновативни модели за професионална подготовка на учителите по немски език по примера на програмата „Уча се да преподавам немски език“ (DLL) на Гьоте-институт и програмата „Dhoch3“ (Deutsch hoch drei. Немски на трета степен) на Германската служба за академичен обмен (DAAD)
  • Модели за интеграция на ориентирани към практиката фази в подготовката на учителите по немски език (хоспитационна програма, учителска практика)
  • Европейската профилираща скала за учители по чужд език (ЕПС)
В резултат на експертните обсъждания в рамките на конференцията Гьоте-институт и неговите партньори биха искали да отправят следните препоръки към лицата, отговорни за вземането на решения относно образователната политика на България:
 
Още на ранен етап от следването бъдещите учители по немски език трябва да бъдат подготвени за дидактическите и педагогически предизвикателства в началното и средното образование. Чрез свързване на ориентирани към практиката модули от програмата „Уча се да преподавам немски език“ с интегрирана иновативна стажантска програма (практически семестър), провеждаща се в базовите училища, студентите ще имат възможност да придобият представа за училищната класна стая и да съчетаят теоретичните знания с практическия опит. Осмислянето на опита от стажантския семестър следва да е в пряка връзка с по-нататъшната университетска подготовка.

Препоръчително е университетите да разработят процедура за признаване на стажантската програма като компонент от учебната програма на бакалавърската степен по германистика.
Професионализмът на учителите не се изгражда чрез натрупването на знания. Решаващ фактор е развитието на личността на учителя, който чрез своите умения може успешно да се справя с ежедневието на преподаването. Препоръчително е институциите, занимаващи се с професионалната подготовка на учители по чужди езици, да се опитат да развият всеобхватни компетенции в различните области на преподаването на чужди езици.

Ключовите компетенции на учителите по езици са представени в Европейската профилираща скала (ЕПС). Този иновативен инструмент трябва да създаде основата за определяне целите на университетската подготовка, ориентирани към компетенциите и професията, и да подпомага професионалното развитие на учителите.
Важна образователна цел за следващите няколко години е учителската професия да се превърне в привлекателна възможност за кариерно развитие. Висококачественото чуждоезиково обучение се основава преди всичко на добре подготвени и квалифицирани учители. Затова подготовката на учители по чужди езици следва да се подчинява на принципите за компетентностно и професионално ориентиране. Препоръчително е придобиването на компетенции, както са описани в Европейската профилираща скала, да е основата за разработване на учебни програми за подготовка на учителите.

По възможност научното съдържание трябва от самото начало да се комбинира с дидактика на предмета и преподавателска практика, като насърчаването на способността за рефлексия и развиването на личностни компетенции трябва да се разглеждат като централни компоненти на концепцията за професионална подготовка. За да може преподаването да се усвои в контекста на взаимодействието между дидактическата теория, знанията, придобити чрез опит, придружаващото преподаване и рефлексията върху преподаването, е необходимо още на ниво учебна програма да се определи взаимодействието и сферите на работа на участниците в образованието (университети, Министерство на образованието, РУО, базови училища).

Съвременният курикулум за подготовка на учители по немски език трябва да позволява практическата ориентация да започва възможно най-рано.
За да се насърчи преподаването на чужди езици в българските училища, което да е ориентирано към обучаваните, дейностите в класната стая, уменията и комуникацията, се препоръчва иновативната и ориентирана към практиката програма „Уча се да преподавам немски език“ да бъде интегрирана в учебния курикулум в частта „Методика на чуждоезиковото обучение“. 

Необходимо е създаването на структура, която да осигури взаимодействието между университета и училището, разработва и придружава прилагането на менторски програми и подкрепя и съпровожда навлизащите в професията в продължение на най-малко една година. Гьоте-институт може да се включи като експерт и консултант при създаването на програма за квалификация на базови учители и обучители.
Ще се радваме, ако Вие като учител по немски език във Вашето училище подкрепяте  ориентацията към практиката на младите студенти и се включите като базов учител и обучител на бъдещите учители по немски език. Ако имате интерес към квалификация като обучител и към допълнителни насоки и идеи, моля да се обърнете към Гьоте-институт: bildung-sofia@goethe.de