Uzdevumi un mērķi

Uzdevumi un mērķi  © Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca Uzdevumi un mērķi Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca
Kā Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas darbojas visā pasaulē, mēs iestājamies par Vācijas, Eiopas un pasaules savstarpēju saprašanos. Mūsu darbības pamatu veido vispārīgā vienošanās ar VFR Ārlietu ministriju. Mēs visā pasaulē sniedzam informāciju par Vācijas un Eiropas kultūras un sabiedrības daudzveidību. Mūsu globālo sadarbības tīklu veido 151 Gētes institūti 98 valstīs kopā ar neskaitāmiem sadarbības partneriem. Vācijas Ārlietu ministrija nodrošina mums institucionālu atbalstu. Kā reģistrēta biedrība esam juridiski neatkarīga, ar politiskajām partijām nesaistīta institūcija, kas pati atbildīga par savu darbību. Trešdaļu no mūsu budžeta veido ieņēmumi par vācu valodas kursiem un eksāmeniem. Finansiālu atbalstu saņemam arī no Eiropas Savienības, citām VFR ministrijām, kā arī fondiem un uzņēmumiem Vācijā un ārvalstīs.

Mēs uzticamies starptautiskās kultūras apmaiņas potenciālam. Sadarbībā ar partneriem – attiecīgās zemes valsts, nevalstiskajām un pilsoniskajām institūcijām – gadā īstenojam ap 20 000 kultūras pasākumu. Mēs izglītojam, konsultējam un satīklojam radošos darbiniekus un sekmējam ilgstspējīgu kultūras un radošās industrijas struktūru izveidi, piemēram, rīkojot izglītojošus pasākumus kultūras jomas uzņēmējiem vai institucionalizējot radošos uzņēmumus. Ar rezidences programmām, kooperācijām un kopražojumiem sekmējam globālu kultūras darbinieku sadarbības tīkla veidošanos. Pilsoniskās sabiedrības aktoriem sniedzam aizsargātu un brīvu telpu atklātai viedokļu apmaiņai. Demokrātisko dialogu neļausim pārtraukt arī grūtos un sarežģītos laikos. Mūsu darbības orientieri ir demokrātiskas, brīvas un tiesiskas sabiedriskās iekārtas vērtības.

Ar digitālo informācijas un apmācības piedāvājumu vairāk nekā 60 valodās un 87 bibliotēku tīklu nodrošinām vietu, kur mācīties, satikties un līdzdarboties. Mēs lietojam inovatīvas tehnoloģijas, izmantojam digitalizācijas iespējas un vienlaikus arī reflektējam par to ietekmi uz cilvēku un sabiedrību. Dažādos veidos, piemēram,  viedokļu izplatītāju informatīvos braucienos, apmaiņā starp nozaru ekspertiem, jauniešu apmaiņas programmās un starptautiskos festivālos, nodrošinām satikšanās iespēju cilvēkiem visā pasaulē.

Goethe-Institut Rīgā

Gētes institūts Rīgā Berga Bazāra kvartālā
Gētes institūts Rīgā Berga Bazāra kvartālā | © Goethe-Institut Riga; Foto: Arndt Röskens
1990. gada 4. maijā tika pasludināta Latvijas Republikas neatkarība. 1992. gada rudenī Rīgā tika nodibināts birojs, kas 1993. gada 5. februārī uzsāka darbību kā pirmais Gētes institūts Baltijas valstīs. Gētes institūtam Rīgā ir divi galvenie mērķi: veicināt vācu valodas apmācību un stiprināt vācu-latviešu sadarbību kultūras jomā.

Līdzās vācu valodas kursiem Gētes institūts Rīgā organizē daudzus un dažādus kultūras pasākumus – konferences, kolokvijus, lekcijas, lasījumus, diskusijas, kino programmas (un seminārus), fotogrāfiju un mākslas izstādes, teātra uzvedumus, dejas radošās darbnīcas un koncertus. Šajos pasākumos piedalījušies izcili vācu un latviešu mākslinieki un zinātnieki. Laikraksti, radio un televīzija uzmanīgi sekojuši Gētes institūta darbam Latvijā. Jau no paša darbības aizsākuma Gētes institūts Rigā piedāvā daudzpusīgas informācijas un diskusiju iespējas un ar daudzveidīgu un aktuālu programmu piedāvājumu sniedz diferencētu Vācijas un tās kultūras tēlu.

Gētes institūta Rīgā bibliotēkā iespējams iegūt informāciju par kultūras, sabiedriskās un politiskās dzīves jautājumiem Vācijā. Piedāvājums aptver drukātos un audiovizuālos materiālus, tostarp arī nozīmīgākos dienas un nedēļas laikrakstus. Ar elektroniskā kataloga palīdzību iespējams iegūt informāciju par visiem piedāvātājiem medijiem. Vēl apmeklētāju rīcībā ir arī tiešsaistes datu bāzes. Tālāku informāciju savā mājas lapā piedāvā Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecība Rīgā.

Gētes institūts Rīgā regulāri organizē radošās darbnīcas un seminārus skolotājiem sfērā - vācu valoda kā svešvaloda. Institūtā mēs piedāvājam diferencētu vācu valodas kursu programmu, kuru pašlaik ik gadu izmanto ap 1400 kursu dalībnieku. Pie šī piedāvājuma pieder arī apjomīga vācu valodas eksāmenu programma.