Pouk tujih jezikov v srednji šoli

Fremdsprachenlernen in der Sekundarstufe
Foto: Colourbox.com

Pouk tujih jezikov je v srednji šoli veliko bolj usmerjen k dosežkom kakor v osnovni šoli. Učenke in učenci, ki so se že na osnovni stopnji z veseljem in veliko motivacije učili tujega jezika, lahko v srednji šoli zaradi spremenjenih okvirnih pogojev izgubijo veselje do učenja nemščine.

Čeprav je nemščina učni predmet tudi v osnovnih šolah, večina učenk in učencev z učenjem nemščine prične šele v srednji šoli.

Heterogeni razredi

V nekaterih državah so razredi v srednjih šolah glede na predznanje učenk in učencev zelo heterogeni, saj imajo nekateri izkušnje z nemščino že iz osnovne šole, večina pa jih nima nobenih izkušenj. Pogosto so tako v začetnih razredih srednje šole v razredu skupaj  učenci s predznanjem in popolni začetniki. Takšne situacije so velik izziv za učiteljice in učitelje ter tudi učenke in učence.

Večja zahtevnost

V srednji šoli se od učenk in učencev zahteva več, kar pomeni, da se v primerjavi z osnovno šolo bistveno poveča število učnih ur ter učni tempo. Mnogi učni postopki in načini poučevanja, na katere so se učenke in učenci navadili pri pouku tujega jezika v osnovni šoli, se v srednji šoli spremenijo. Tako imajo učiteljice in učitelji nemščine ob posredovanju učne snovi tudi nalogo, da nove učenke in učence vpeljejo v nove učne postopke in načine poučevanja.

Spremenjen fokus

V osnovni šoli tuji jezik posredujemo v povezavi s celostnim usvajanjem materinščine kot prvega jezika ter v praktično naravnanih in komunikativnih kontekstih z upoštevanjem mnogih čutov. Pri tem je v središču govorjeni jezik v obliki iger, pesmi, rim in zgodb. Pisni jezik se uporablja veliko manj. Nasprotno pa je v srednji šoli večji poudarek na pisnem jeziku in jezikovnih pravilih. Zgodbe in pesmi pri pouku v srednji šoli vse bolj pridobivajo status dodatka.
Te spremembe so vidne tudi v učbenikih. Medtem kot so v osnovni šoli ti še opremljeni s pisanimi slikami, igrami, zgodbami in pesmicami ter dodatnim gradivom, kakor so npr. slikovne karte ali ročne lutke, pa v srednji šoli prevladujejo besedila in abstraktne predstavitve. Zaradi tega učbeniki sprva na učenke in učence delujejo primerljivo manj zanimivi in se nanje še morajo navaditi.