ระดับภาษา A1 - C2

ภาพรวมระดับภาษา

  การใช้ภาษาเบื้องต้น
  A1
สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน รวมถึงสามารถใช้ประโยคพื้นฐานเพื่อสื่อสารถึงความต้องการที่เป็นรูปธรรม สามารถแนะนำตัวเองและคนอื่น สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนบุคคลได้ เช่น สถานที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่มี สามารถโต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ
  A2
สามารถเข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ สามารถอธิบายประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมรอบตัวในขณะที่พูดและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความต้องการเฉพาะหน้า
  การใช้ภาษาระดับกลาง
  B1
สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของสิ่งที่คุ้นเคย ที่เป็นภาษามาตรฐานแบบชัดเจนและที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น สามารถรับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ สามารถสื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล สามารถอธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวังและเป้าหมายของตนเองได้ รวมถึงการให้เหตุผลหรือคำอธิบายเบื้องต้นที่เกี่ยวกับความคิดเห็นและแผนการต่างๆ
  B2
สามารถเข้าใจประเด็นหลักของข้อความที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในบทสนทนาเฉพาะด้านตามความรู้เฉพาะทางของผู้พูด สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ โต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะ รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเรื่องต่างๆ
  การใช้ภาษาระดับสูง
  C1
สามารถเข้าใจข้อความที่ยาวขึ้นและที่ต้องใช้ความเข้าใจหลายด้านและตระหนักถึงความหมายโดยนัย สามารถแสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนักในการคิดหาคำศัพท์ สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพสำหรับการสื่อสารในเข้าสังคมและชีวิตการทำงานหรือในการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับวิชาชีพและในระดับมหาวิทยาลัย สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสารและคำเชื่อมต่างๆ ในการเชื่อมโยงความได้อย่างเหมาะสม   
  C2
สามารถเข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่างๆ สร้างคำอธิบายและระบุเหตุผลในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน