มาตรฐานคุณภาพ

Spracharbeit Berlin Lateinamerika Foto: Goethe-Institut/ Sonja Tobias

คุณภาพคือสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอ

เนื่องด้วยความต้องการเฉพาะด้านจากการสอบวัดระดับทางภาษาต่างประเทศที่สูง ทำให้สถาบันเกอเธ่ยึดมั่นใจการกำกับดูแลด้านคุณภาพและด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าเราได้ทำเติมเต็มความต้องการนั้นอย่างครบถ้วน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและการสอบคือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลปรับปรุงแบบทดสอบ การตรวจแก้ขั้นสุดท้ายนั้นกำกับดูแลผ่านสำนักงานใหญ่ในเมืองมิวนิค เยอรมนี ก่อนการนำไปใช้จริงยังมีการนำเอกสารข้อสอบต่างๆ ไปทดลองใช้ก่อน รวมไปถึงการประเมินผลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ นอกจากนั้น ผู้ดำเนินการสอบยังได้เข้ารับการอบรมและสัมมนาทั้งที่สำนักงานใหญ่และที่อื่นๆ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย

มาตรฐานคุณภาพที่คุณเห็นได้

ความยุติธรรม

การสอบทุกครั้งจะต้องให้ความยุติธรรมกับผู้เข้าสอบทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยไม่ขึ้นกับเพศ สัญชาติ หรือข้อจำกัดอื่นๆ ที่เป็นไปได้

ความเที่ยงตรง

การสอบทุกครั้งมุ่งประเมินเฉพาะทักษะความสามารถทางภาษาเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเรื่องความตั้งใจ สติปัญญา หรือความรู้รอบตัวแต่อย่างใด

ความน่าเชื่อถือ

ด้วยการใช้ผู้ดำเนินการสอบสองคนทำหน้าที่ประเมินผลการสอบทุกครั้ง ทำให้เรามอบความน่าเชื่อถือในระดับสูงให้แก่ผู้เข้าสอบได้

การใช้ได้จริง

เราทำการปรับปรุงการจัดสอบของเราเสมอ ทั้งด้านระยะเวลาการสอบ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปถึงเงื่อนไขการสอบโดยทั่วไป

มาตรฐานคุณภาพที่เป็นหนึ่งเดียว

เราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมผู้สอบวัดระดับภาษาในสหภาพยุโรป หรือ ALTE เพื่อการพัฒนาและนำมาตรฐานคุณภาพไปปฏิบัติ
 
ALTE มีเป้าหมายดังนี้
  • การสร้างมาตรฐานเดียวกันในการจัดระดับทางภาษาเพื่อสนับสนุนการรับรองทางภาษาที่เป็นสากลในสหภาพยุโรป
  • การสร้างมาตรฐานเดียวกันในด้านเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สำหรับทุกส่วนของการทำข้อสอบและการดำเนินการสอบ ได้แก่ โครงสร้างข้อสอบ การจัดการสอบ การตรวจข้อสอบ การออกใบประกาศนียบัตร การประเมินผล และการเก็บข้อมูล
  • ความร่วมมือในโครงการที่ทำร่วมกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะทาง.
ในปี 2003 ALTE ได้รับการยอมรับจากสภายุโรปให้เป็นองค์การนอกภาครัฐหรือ NGO และนำหลักการนี้มาใช้ในการให้คำแนะนำให้หัวข้อ อาทิ การวัดทักษะความสามารถและการออกใบประกาศนียบัตร ในปี 2006 ALTE ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในฐานะสถาบันให้คำปรึกษา