Bài kiểm tra trình độ trực tuyến

Bài kiểm tra trình độ

  • đánh giá cá nhân để sắp xếp vào trình độ học phù hợp
  • kết quả chính xác, ví dụ A1.2, B2.1

miễn phí

Bài kiểm tra thử

  • đánh giá tương đối khả năng tiếng Đức của bạn
  • Kéo dài 15 - 20 phút
  • miễn phí