Cán bộ Viện Goethe

Các cán bộ ở Viện Goethe TP.HCM Photo: Goethe-Institut Ho-Chi-Minh-Stadt
Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe TP HCM để giải quyết những công việc cụ thể. Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Mr. Mpangi Otte Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de
Arik Jahn Arik Jahn
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Arik.Jahn@goethe.de

Mr. Mpangi Otte Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de
Nguyen Thi Phuong Lan Nguyễn Thị Phương Lan
Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 28 38326716 - 14
lan.nguyenthiphuong@goethe.de
Bui Minh Huong Bùi Minh Hường
Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 28 38326716 – 14
Minhhuong.Bui@goethe.de

Arik Jahn Arik Jahn
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Arik.Jahn@goethe.de
Phan Thanh Phuong Thu Phan Thanh Phương Thư
Giáo viên
Tel.: +84 28 38326716
thu.phanthanhphuong@goethe.de
Chau Pham Si Dung Châu Phạm Sĩ Dung
Tel.: +84 28 38326716 - 27
Phamsidung.Chau@goethe.de
Nguyen Doan Thuy Nhu Nguyễn Doãn Thùy Như
Phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716 - 18
Doanthuynhu.Nguyen@goethe.de
Pham Ngoc Phuong Anh Phạm Ngọc Phượng Anh
Phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716 - 12
Ngocphuonganh.Pham@goethe.de
Ha Minh Ngoc Hà Minh Ngọc
Phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716 - 16
Minhngoc.Ha@goethe.de
Le Anh Tuyet Lê Ánh Tuyết
Tư vấn Cầu nối Đại học
Tel.: +84 28 38326716 - 26
Anhtuyet.Le@goethe.de
Nguyen Tri Thuc Nguyễn Tri Thức
Tel.: +84 28 38326716 - 28
Thuc.Nguyen-Tri@goethe.de
Ngô Thị Thanh Nguyên Ngô Thị Thanh Nguyên
Phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716 - 28
Nguyen.Ngothanh@goethe.de

Arik Jahn Arik Jahn
Viện phó
Trưởng phòng ngôn ngữ
Tel.: +84 28 38326716
Arik.Jahn@goethe.de

Hua Thi Thanh Huong Hứa Thị Thanh Hương
Trưởng phòng hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - Ext.: 23
Thanhhuong.Hua@goethe.de
Le Thi Ngoc Tram Lê Thị Ngọc Trâm
Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 19
Ngoctram.Le@goethe.de
Lu Thi Hoai Thuong Lư Thị Hoài Thương
Nhân viên Hành chính
Tel.: +84 28 38326716 - 25
Hoaithuong.Lu@goethe.de
Nguyen Hoai Nam Nguyen Hoài Nam
Phụ trách kỹ thuật
Tel.: +84 28 38326716 - 20
nam.nguyenhoai@goethe.de