Доклад за антициганизма в Германия

Група роми с флагове © AP Антициганизъм доклад AP

Германска независима комисия изисква фундаментална промяна в обществото

Антициганизмът представлява сериозен проблем, засягащ цялото общество в Германия. Това гласи резюмето на доклада на Независимата комисия за борба с антициганизма, възложен от Германския парламент. Докладът на комисията, който обхваща 821 страници, се основава на 15 актуални изследвания и широки емпирични проучвания.

Нивото на антицигански настроения е изследван например в общинската администрация, полицията, учебниците, в аудиовизуалните изкуства, журналистическите репортажи и социалните медии. Докладът установява, че антициганският расизъм е „всеобхватно всекидневно предизвикателство за синти и роми“ и констатира „провал на германската политика, германското законодателство и тяхното правоприлагане“.

Комисията изисква цялостна стратегия срещу антициганизма. „Нуждаем се от базисна смяна на перспективата в германското общество, която да вземе предвид структурните причини за проблема.“

В този контекст от решаващо значение е и „политиката за наваксваща справедливост“, „която да заличи причинената след 1945 г. неправда спрямо оцелелите и техните наследници“. Освен това Комисията изисква „да се създадат ефективни и устойчиви структури на участие на всички нива за общностите на синти и роми“.

По отношение на медийното отразяване на ромските малцинства Комисията препоръчва организациите на синти и роми да се включват както в административните и надзорните комисии, така и при изготвянето на обществените радио- и телевизионни програми. Според доклада „по-силно би трябвало да бъдат зачитани убедителни творчески и журналистически материали, свързани с деконструкцията на антицигански модели на възприемане и мислене“. Собствените пресслужби, радиостанции или публикации на ромските групи също следва да бъдат финансово и идейно подпомагани.

Медийните корпорации и редакции биват също така призовавани да вземат предвид резултатите от антициганските изследвания и да изработят съответните етични норми. Важна предпоставка за това е включването на темата в учебните и образователните планове на специалностите журналистика и медии и масови комуникации в университетите и висшите училища. Тя би следвало да се превърне в редовна част и от програмите за допълнителна квалификация на журналисти.

Освен това незабавно би трябвало да се предприемат ефективни мерки за по-силно самопредставяне на синти и роми в областта на медиите. Докладът съдържа широк спектър от конкретни насоки за действие на всички нива и във всички области.

Независимата комисия препоръчва на държавата и провинциите да назначат специални пълномощници за борба с антициганизма и да се създаде постоянна комисия, която да работи на най-високо политическо ниво срещу антициганизма.

Независимата комисия за борба с антициганизма е създадена от Германския парламент. В нея участват 11 представители на науката и гражданското общество, които се занимават с антициганизма, респ. с расизма срещу синти и роми.

Пълният текст на доклада на немски можете да намерите тук: https://dserver.bundestag.de/btd/19/303/1930310.pdf