Ankety
Pozitivní obraz Německa

Global confidence in Germany is high
Global confidence in Germany is high | © Valery Voennyy/Colourbox

Mezinárodní studie hodnotí podle různých kritérií image jednotlivých zemí. Německo dosahuje v těchto studiích dobrých výsledků.

Velká Británie, Francie, Austrálie a Jižní Korea mají na první pohled jen málo společného. Tyto čtyři země jsou však podle všeho doslova zblázněné do Německa. Přes 80 % obyvatel každé z těchto zemí souhlasilo s výrokem, že Německo má hlavně pozitivní vliv na světové společenství. Ani ve zbytku světa to pro Německo nevypadá špatně: Hodnoty ve 24 státech na všech pěti kontinentech dávají dohromady zhruba 60 % pozitivního hodnocení. Pouze 18 % posuzuje Německo negativně. Německo je podle těchto výsledků „mistrem světa“ v oblíbenosti. 

U takto pozitivních výsledků je samozřejmě nutné ptát se na původce ankety. Avšak studie je seriózní. Institut pro průzkum veřejného mínění Globe Scan prováděl dotazování v pověření BBC World Service, mezinárodní rozhlasové stanice BBC (British Broadcasting Corporation), od prosince 2013 do dubna 2014 a ptal se celkem 24.542 lidí z 24 zemí přímo po telefonu, jak tito lidé hodnotí 16 vybraných zemí. Jakkoli se může zdát namátkový vzorek pouhých 500 dotazovaných v některých státech příliš malý a výběr zemí diskutabilní (za Afriku hovoří pouze Ghana, Nigérie a Keňa), je toto dotazování ve stěžejních bodech seriózní. BBC jako globálně působící televizní a rozhlasová společnost si zadáním takové ankety nesmí dovolit žádné podivnosti. Aneb: Kdo chce měřit teplotní křivky obyvatel, potřebuje testovaný teploměr. „Celosvětová anketa“ tyto kvality má – v roce 2014 se konala už podesáté, takže na jejím základě už lze provádět dlouhodobá pozorování.

Německo jako oblíbená země

Špičková hodnota pro Německo v roce 2014 ještě znovu stoupla, ale už pozice pro rok 2013 zajišťovala špičkové umístění, tehdy tvořilo pozitivní hodnocení 59 %. Také v letech 2008 a 2011 bylo Německo na prvním místě. A podobně jako v roce 2013 následovaly i v roce 2014 na druhém a třetím místě Kanada a Velká Británie. Ale: Na otázku, zda má Německo převážně negativní vliv na světové společenství, odpovědělo v roce 2014 „ano“ kolem 18 % dotazovaných, což odpovídá třem bodům navíc oproti roku 2013. Například Španělsko posuzovalo Německo v roce 2014 negativní hodnotou 40 %, což je podstatně více než v roce 2013 – tehdy to bylo pouze 13 %. Zde se evidentně projevily účinky krize eura; mnoho Španělů připisuje hlavní vinu za hospodářskou situaci přísnému finančnímu managementu německé spolkové vlády. Kriticky dopadlo hodnocení Německa také v Izraeli – 38 % Izraelců vnímá Německo v negativním světle, jen 25 % v pozitivním.

Klesající důvěra v hospodářství

O poměřování světa se zajímá nejen BBC World Service. Porovnáváním se zabývá také mezinárodní průzkum Edelman Trust Barometer. V roce 2015 bylo už po patnácté dotazováno 33.000 lidí z 27 zemí – především na to, jak velké důvěryhodnosti se podle nich těší vláda, nevládní organizace, hospodářství a média. Anketu připravila firma Edelman Berland, zabývající se průzkumem trhu. Informace jsou zjišťovány formou dvacetiminutového rozhovoru po internetu. V popředí jsou přitom ekonomické otázky. Výsledek ankety uveřejněný v roce 2015 mimo jiné ukázal, že v Německu dochází oproti předchozím rokům ke všeobecnému poklesu důvěry. Trust Index oproti roku 2014 výrazně klesl o sedm procentuálních bodů – na 50 %. Důvodem je především pokles důvěry v podniky, nevládní organizace a média. Za povšimnutí však stojí, že německá vláda dokázala tomuto trendu vzdorovat a zvýšit svou důvěryhodnost o jeden procentuální bod na 50 % – ve srovnání s jinými zeměmi, ale i s dosavadními německými výsledky, je to hodnota velmi vysoká. 

Třetí uznávanou studií je Anholt-GfK Roper Nations Brands Index (NBI) – která se rovněž opírá o mezinárodní průzkum. Metodiku průzkumu vyvinul britský politický poradce Simon Anholt; průzkum je realizován ve spolupráci s velkým německým podnikem zabývajícím se průzkumem trhu, společností GfK (Společnost pro průzkum konzumu). Národy přitom posuzují ostatní národy – a to podle 23 kritérií, shrnutých do šesti kategorií – export, vláda, kultura, obyvatelstvo, cestovní ruch a imigrace, investice. Struktura těchto doposud zmíněných anket provokuje samozřejmě otázku, zda jsou státy chápány jako obchodní značky a zda vůbec lze tak vysoce komplexní útvary posuzovat jen podle několika málo komponent. Hodnoty zjištěné dotazováním patrně nelze považovat za exaktně vědecky podložené poznatky, ale určitě mohou posloužit jako orientační hodnoty. V průzkumu NBI obsadilo Německo v roce 2014první místo, po druhém místě v roce 2013. Poprvé od roku 2009 nedosáhly Spojené státy americké špičkového umístění v hodnocení celkové image státu. 

V průzkumu NBI dopomohly Německu k prvnímu místu různé faktory. Například skutečnost, že dotazování probíhalo v době od 10. do 28. července 2014. V té době právě německá fotbalová reprezentace vyhrála fotbalový světový šampionát v Brazílii – elegantně, s vynikající technikou a velmi líbivým herním stylem. Tento fakt citelně posunul bodování směrem vzhůru v rubrice „špičkový sportovní výkon“. K dalším faktorům, které ovlivnily globální hodnocení, patřila vůdčí role Německa v Evropě, jeho silná ekonomika a také mezinárodně kontinuálně vnímaná odpovědnost. V kategorii „čestná a kompetentní vláda“ hodnota výrazně stoupla, v otázce „investiční prostředí“ a „sociální rovnost“ je bodové hodnocení dokonce nejvyšší, které bylo v NBI zjištěno ve všech kategoriích. Německo a Němci se tedy mohou radovat – přinejmenším do té doby, než budou známy výsledky příští ankety.