Zkoušky z němčiny

A1

Mládež

Dospělí

Goethe-Zertifikat A1

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete pochopit a používat známé, běžně užívané výrazy a zcela jednoduché věty, které směřují k uspokojení konkrétních potřeb. Umíte představit sebe i ostatní a klást jiným lidem otázky týkající se jejich osoby – např. kde bydlí, které lidi znají nebo které věci mají – a na otázky tohoto typu dokážete také sami odpovědět. Umíte se jednoduchým způsobem dorozumět s lidmi, kteří mluví pomalu a zřetelně a kteří jsou ochotni Vám s vyjadřováním pomoci.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše jazykové kurzy A1-1 a A1-2.

A2

Mládež

Dospělí

Goethe-Zertifikat A2

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete porozumět větám a často používaným výrazům, které souvisejí s oblastmi, jež jsou pro vás bezprostředně významné (např. informace o vlastní osobě a o rodině, o nakupování, práci nebo bližším okolí). Dokážete se dorozumět v jednoduchých, obvyklých situacích, v nichž jde o prostou a přímou výměnu informací o důvěrně známých a běžných věcech. Jednoduchými prostředky dokážete popsat vlastní původ a vzdělání, bezprostřední okolí a věci, které souvisejí s vašimi bezprostředními potřebami.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše jazykové kurzy A2-1 a A2-2.

B1

Mládež

Dospělí

Goethe-Zertifikat B1

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete porozumět hlavním bodům promluvy, pokud mluvčí hovoří jasně a spisovně a pokud jde o věci důvěrně známé z práce, ze školy, z aktivit ve volném čase apod. Dokážete jazykově zvládnout většinu situací, se kterými se na cestách v německé jazykové oblasti setkáte. Umíte se jednoduše, ale souvisle vyjadřovat ke známým tématům a k oblastem osobního zájmu, vyprávět o svých zkušenostech a událostech, popsat své sny, naděje a cíle a stručně odůvodnit nebo vysvětlit své plány a názory.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše jazykové kurzy B1-1 až B1-4 a rovněž některé ze speciálních kurzů.

B2

Dospělí

Goethe-Zertifikat B2

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete porozumět hlavnímu obsahu komplexních textů s konkrétními i abstraktními tématy; v oblasti vlastní specializace rozumíte i odborným diskusím a dokážete se tedy dorozumět natolik spontánně a plynule, že můžete vést normální rozhovor s rodilými mluvčími, aniž byste museli vy nebo vaši partneři v rozhovoru vynakládat větší úsilí. Umíte se jasně a detailně vyjadřovat k širokému spektru témat, objasňovat svá stanoviska k aktuálním otázkám a uvádět výhody a nevýhody různých možností.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše jazykové kurzy B2-1 až B2-4 a rovněž některé ze speciálních kurzů.

C1

Dospělí

Goethe-Zertifikat C1

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete porozumět širokému spektru náročných delších textů a pochopit i implicitní významy. Umíte se spontánně a plynule vyjadřovat, aniž by bylo patrné, že často musíte hledat slova. Dokážete jazyk účinně a flexibilně používat ve společenském i pracovním životě nebo při vzdělávání a studiu, umíte se jasně, strukturovaně a podrobně vyjadřovat ke komplexním tématům a přiměřeně přitom používat různé prostředky k propojování textu.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše jazykové kurzy C1-1 až C1-4 a rovněž některé ze speciálních kurzů.

C2

Dospělí

Goethe-Zertifikat C2

Absolvováním této zkoušky prokazujete, že dokážete bez obtíží porozumět prakticky všemu, co čtete nebo slyšíte. Dokážete shrnout informace z různých písemných a ústních zdrojů a přitom v souvislém projevu poskytnout odůvodnění nebo vysvětlení. Umíte se vyjadřovat spontánně, velmi plynule a přesně a jste schopni dokonce i u komplexnějších témat volit jemnější významové odstíny.
Optimální přípravou pro tuto zkoušku jsou naše kurzy C2-1 až C2-4 prohlubující jednotlivé jazykové dovednosti a rovněž některé ze speciálních kurzů.

TestDaF

Pro studium

TestDaf

TestDaF je jazyková zkouška na pokročilé úrovni. Na šestistupňové škále Společného evropského referenčního rámce pro jazyky zahrnuje stupně B2 až C1 a je dokladem o jazykových znalostech, který všechny vysoké školy v Německu uznávají jako doklad umožňující přístup k vysokoškolskému studiu. Odborné vědomosti nejsou nutné.

Goethe-Test PRO

Pro povolání

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf je zkouška, která se hodí pro všechny, kteří hledají místo na mezinárodním pracovním trhu. Zkouška Goethe-Test PRO prověří během 60-90 minut vaše jazykové znalosti vztahující se k profesi.

Zkoušková centra v České republice

Zkoušková centra jsou instituce, které jsou oprávněny k provádění zkoušek Goethe-Institutu.

Kooperace v oblasti jazykových zkoušek

Své odborné znalosti a zkušenosti v oblasti jazykových zkoušek rádi předáváme dál – můžete je využít i ve své instituci.