Podmínky použití

Podmínky užívání

stanovené Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mnichov
tel.: +49 89 15921-0, info@goethe.de (dále jen „Goethe-Institut“) pro užívání webové stránky goethe.de (dále jen „webová stránka“)

Obsah

 1. Rozsah platnosti a předmět smlouvy
 2. Registrace a uzavření smlouvy
 3. Služby Goethe-Institutu
 4. Povinnosti uživatele a pravidla chování
 5. Sankce v případě porušení povinností, vyloučení z platformy
 6. Poskytnutí práv k užívání
 7. Záruky a odpovědnost
 8. Doba platnosti smlouvy a její ukončení
 9. Změna podmínek užívání
 10. Volba práva
 11. Urovnání sporu
 12. Právo na odstoupení od smlouvy
 

1. Rozsah platnosti a předmět smlouvy

Používání personalizovaných oblastí této webové stránky po příslušné registraci se z hlediska vztahu mezi „uživatelem“ a Goethe-Institutem jako provozovatelem webové stránky řídí níže uvedenými podmínkami užívání.

Předmětem smlouvy je bezplatné užívání webové stránky jako informační a komunikační platformy (dále jen „služba“). Zpoplatněné kurzy distančního vzdělávání podléhají bez výjimky Všeobecným obchodním podmínkám.     

2. Registrace a uzavření smlouvy

Předpokladem pro využívání personalizovaných služeb je předchozí registrace. Při registraci musí uživatel uvést pravdivé údaje a je upozorněn, že s nimi bude nakládáno dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Po registraci obdrží uživatel e-mail s odkazem k potvrzení. Aktivací uživatelského účtu ze strany Goethe-Institutu je uzavřena smlouva o bezplatném užívání webové stránky. 

Uživatel nesmí přenechat svůj přístup k užívání třetím stranám a jako majitel účtu je odpovědný za jeho ochranu před zneužitím. Je proto povinen uchovávat své přístupové údaje v tajnosti a chránit je před přístupem třetích osob. Jako uživatelské jméno nelze používat chráněné obchodní značky nebo jména jiných fyzických či právnických osob.     

3. Služby Goethe-Institutu

Goethe-Institut umožní uživateli v rámci těchto podmínek užívání číst a zveřejňovat na webové stránce příspěvky a komunikovat s ostatními uživateli. Za tímto účelem poskytuje Goethe-Institut uživateli v rámci svých technických a ekonomických možností bezplatně platformu s různými komunitními funkcemi.
Komunitní funkce mají usnadňovat tematickou a odbornou diskusi o nabídce Goethe-Institutu v oblasti vzdělávání a kultury. Goethe-Institut provozuje platformu v rámci úkolů mu svěřených. Platforma neslouží k obecné výměně názorů, sebeprezentaci uživatelů nebo zábavě.

V případě dlouhodobého poskytování služeb jsme oprávněni provést změny digitálního produktu, které překračují rámec toho, co je nezbytné pro zachování souladu se smlouvou, pokud:

 1. pro to existuje pádný důvod,
 2. vám v důsledku změny nevzniknou žádné další náklady a
 3. vás budeme o změně jasně a srozumitelně informovat.

TMezi závažné důvody v tomto smyslu patří situace, kdy je změna nezbytná kvůli přizpůsobení digitálního produktu novému technickému prostředí nebo zvýšenému počtu uživatelů či z jiných významných provozně-technických důvodů.

Pokud změna výrazněji omezí přístup uživatele ke komunitním funkcím nebo jeho možnost využívat je, zašle Goethe-Institut uživateli e-mailem informaci o změně a jeho právech v přiměřené lhůtě před tím, než změna nabude účinnosti.  

4. Povinnosti uživatele a pravidla chování

Uživatel se zavazuje při registraci uvést vždy pravdivé, aktuální a úplné osobní údaje dle požadavků registračního formuláře, přičemž nesmí Goethe-Institut ani ostatní uživatele uvést v omyl ohledně své totožnosti.

Zveřejněním obsahu na webové stránce uživatel potvrzuje, že vlastní všechna práva k tomu nezbytná. Uživatel se zavazuje, že na webových stránkách nebude zveřejňovat žádné příspěvky, které porušují dobré mravy nebo platné zákony, a ani je nebude zasílat jiným uživatelům. Uživatel se zejména zavazuje, že nebude zveřejňovat a ostatním uživatelům zasílat žádné příspěvky,

 • jejichž zveřejnění naplňuje skutkovou podstatu trestného činu nebo které jsou přestupkem,
 • které porušují autorská práva, ochranné známky nebo právo na ochranu hospodářské soutěže,
 • které porušují práva třetích osob na ochranu osobních údajů (např. zveřejnění soukromých zpráv bez souhlasu odesílatele),
 • které mají urážlivý, nepravdivý, rasistický, diskriminační nebo pornografický obsah či obsah ohrožující nezletilé,
 • které obsahují reklamu, přičemž se může jednat také o grafická znázornění nebo odkazy s doprovodným textem nebo bez textu, které jsou součástí podpisu nebo příspěvků.

Kromě toho musí uživatelé vždy dodržovat obecná pravidla slušného chování (dále jen "netiketa") a chovat se k sobě navzájem s respektem a nesmí využívat službu k tomu, aby ostatní uživatele nebo třetí osoby ohrožovali, obtěžovali, jinak poškozovali, uváděli v omyl nebo poškozovali jejich pověst či podnikatelskou činnost.

Mimoto je rovněž nepřípustné zveřejňovat příspěvky, které nemají žádný vztah k tématům, jimž je příslušná komunitní oblast výslovně věnována, nebo které mohou jinak narušovat tematickou a odbornou diskusi (bod 3). To zahrnuje zejména hromadné zveřejňování příspěvků, které jsou bez obsahu nebo mají identický obsah („spam“).

V případě, že se uživatel stane svědkem porušení těchto Podmínek užívání jiným uživatelem, je povinen o tom informovat administrátora prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu
kdf@goethe.de.   

5. Sankce v případě porušení povinností, vyloučení z platformy

V případě porušení povinností uvedených výše v bodě 4 (vyjma povinnosti nahlásit porušení ze strany jiných uživatelů) nebo existuje-li důvodné podezření, že tyto povinnosti byly porušeny, může Goethe-Institut uložit uživateli dle vlastního uvážení následující sankce:

 • smazání nebo změna obsahu, který uživatel zveřejnil, pokud Goethe-Institut z titulu svých povinností vyhodnotí, že se jedná o porušení pravidel chování dle bodu 4,
 • udělení výstrahy,
 • omezení využívání služby,
 • dočasné nebo trvalé zablokování přístupu,
 • ukončení uživatelské smlouvy a vymazání všech údajů a obsahu uživatele, a to i s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

Pokud zveřejněný příspěvek porušuje bod 4, může jej Goethe-Institut bez předchozího upozornění zablokovat. Goethe-Institut o této skutečnosti uvědomí uživatele, aby se k ní mohl vyjádřit. Ukáže-li se, že příspěvek bod 4 neporušuje, Goethe-Institut zablokování zruší.

Goethe-Institut zablokuje uživateli přístup bez předchozího upozornění pouze v případě úmyslného, systematického nebo podobně závažného porušení. V opačném případě dojde k definitivnímu zablokování pouze v případě, že uživatel po výstraze opět poruší některé z pravidel chování.

Zablokování přístupu je navíc zpočátku pouze dočasné a Goethe-Institut poskytne uživateli také možnost vyjádření v přiměřené lhůtě. Teprve na základě vyjádření nebo po uplynutí lhůty Goethe-Institut rozhodne o definitivním zablokování přístupu.
Uživatel sprostí Goethe-Institut veškerých nároků třetích stran, které tyto vznesou z důvodu zaviněného porušení povinností uvedených výše v bodě 4 ze strany uživatele (s výjimkou povinnosti nahlásit porušení ze strany ostatních uživatelů). Uživatel se zavazuje, že Goethe-Institut v dobré víře podpoří informacemi a dokumenty při obraně proti takovým nárokům. Uživatel je rovněž povinen nést náklady na nutnou právní obranu Goethe-Institutu. Další práva a nároky Goethe-Institutu na náhradu škody zůstávají nedotčeny.    

6. Poskytnutí práv k užívání

Autorská práva ke zveřejněným příspěvkům chráněným autorským právem zůstávají příslušnému uživateli. Uživatel však zveřejněním svého příspěvku na stránkách goethe.de uděluje Goethe-Institutu nevýhradní, celosvětové a časově neomezené právo na

 • trvalé zpřístupnění příspěvků veřejnosti na webové stránce (rovněž v překladu),
 • rozmnožování a šíření příspěvků v tištěných dílech (včetně překladů),
 • přesouvání příspěvků v rámci webové stránky a jejich slučování s jiným obsahem,
 • úpravu příspěvků, zejména krácení, překlad, jejich přesun v rámci webové stránky a/nebo jejich slučování s jiným obsahem, a to i mimo webovou stránku,
 • změnu nebo částečné smazání příspěvků, vyžaduje-li to bod 5.  


Uživatel nemá nárok na smazání nebo opravu příspěvků, které vytvořil. Ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení EU 2016/679), autorského zákona a případná zákonná povinnost uživatele ke smazání příspěvku zůstávají tímto nedotčeny.  
  

7. Záruky a odpovědnost

Pokud je digitální produkt vadný, je dán nárok na záruku. Nároky z důvodu vad služby dle bodu 1 se promlčují do dvou let od poskytnutí služby, nejdříve však jeden rok po skončení doby trvání smlouvy.

Nároky uživatele na náhradu škody vůči Goethe-Institutu, jeho orgánům, zaměstnancům a pověřeným osobám jsou vyloučeny, pokud není dále stanoveno jinak. Výjimkou jsou nároky na náhradu škody založené na záruce nebo příslibu ze strany Goethe-Institutu, újmě na životě či zdraví, dle zákona o odpovědnosti výrobce za škody způsobené vadou výrobku a nároky na náhradu škody vyplývající z porušení významných smluvních povinností. Významné smluvní povinnosti jsou takové, jejichž splnění je nezbytné k dosažení cíle smlouvy. Vyloučení odpovědnosti se rovněž neuplatní v případě odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalostního porušení povinností ze strany poskytovatele, jeho zákonných zástupců nebo osob poskytujících mu pomoc při plnění úkolů.    

8. Doba platnosti smlouvy a její ukončení

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a kterákoli ze stran ji může vypovědět bez výpovědní lhůty v textové podobě (např. e-mailem).

Goethe-Institut je po ukončení této smlouvy oprávněn, nikoli však povinen, smazat obsah vytvořený uživatelem a sdílený s ostatními uživateli. Uživatel však může kdykoli požádat o smazání uživatelského účtu a neveřejných údajů v něm uložených.

V případě závažného důvodu, zejména hrubého nebo opakovaného porušení povinností dle bodu 4, případně po neúspěšné výstraze je Goethe-Institut oprávněn okamžitě zablokovat přístup uživatele k jeho účtu a ukončit smlouvu bez výpovědní lhůty. V takovém případě se může dotyčný uživatel znovu zaregistrovat pouze s předchozím písemným souhlasem Goethe-Institutu.  

9. Změna podmínek užívání

Goethe-Institut si vyhrazuje právo změnit tyto podmínky užívání bez udání důvodu. Goethe-Institut bude uživatele o změnách včas informovat během návštěvy následující po změně podmínek užívání a požádá ho o souhlas s jejich změnou. Pokud uživatel nevznese námitku v přiměřené lhůtě v délce nejméně 14 dnů, považují se podmínky užívání za přijaté. Při informování o změně podmínek užívání Goethe-Institut uživatele výslovně upozorní, že pokud ve stanovené lhůtě nevznese námitku, má se za to, že se změnou souhlasí. Pokud uživatel vznese námitku, může Goethe-Institut smlouvu vypovědět v souladu s bodem 8.

Archiv

10. Volba práva

Für die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Goethe-Institut und dem Nutzer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dem Verbraucher nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährt wird.   

11. Urovnání sporu

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online (ODR), která je dostupná pod následujícím odkazem: ​​​​​​​ http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Spotřebitelé mají možnost využít tuto platformu pro řešení svých sporů. Jsme ochotni zúčastnit se mimosoudního smírčího řízení před spotřebitelskou smírčí komisí. Příslušným orgánem je Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, https://www.verbraucher-schlichter.de/.   

12. Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitelé mají zákonné právo na odstoupení od smlouvy.

Poučení o odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy
Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne uzavření smlouvy. Abyste mohli právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, musíte nás (Goethe-Institut e. V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mnichov, tel.: +49 89 15921-0, info@goethe.de) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy uvědomit formou jednoznačného prohlášení (např. prostřednictvím dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.
K dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy        
Odstoupíte-li od této smlouvy, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení, že odstupujete od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejnou platební metodu, kterou jste zvolili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za tuto úhradu nebudou účtovány poplatky.

Pokud jste požádali, abychom poskytování služeb zahájili během lhůty pro odstoupení od smlouvy, musíte nám uhradit přiměřenou částku odpovídající podílu již poskytnutých služeb do okamžiku, kdy nám oznámíte, že uplatňujete právo na odstoupení od smlouvy, ve srovnání s celkovým rozsahem služeb stanovených ve smlouvě.  

(Můžete použít níže uvedený formulář nebo text odstoupení od smlouvy formulovat sami).

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete od smlouvy odstoupit, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám jej).
​​​​​​​ ​​​​​​​
Adresát
Goethe-Institut e. V.
Oskar-von-Miller-Ring 18,
80333 München
Deutschland
info@goethe.de

 
Tímto odvolávám/odvoláváme (*) smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup níže uvedeného zboží (*) / poskytnutí níže uvedené služby (*).

______________________________________________________
______________________________________________________

Objednáno dne (*) _____________________ (*) / doručeno dne (*) _____________________

Jméno spotřebitele / spotřebitelů
______________________________________________


Adresa spotřebitele / spotřebitelů
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________


Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze v případě tištěné komunikace)