Odborný článek
Nabídka (výukových) videí pro moderní výuku cizích jazyků

Učení s video materiálem
© Adobe Stock

Jsou všechna videa vhodná pro multimodální recepci textu v cizím jazyce? Které videoformáty vznikají v současné době v oblasti výuky němčiny jako cizího jazyka (DaF)?
Tento příspěvek nabízí stručný přehled nejběžnějších druhů videí pro výuku němčiny jako cizího jazyka a zaměřuje se také na multimodální prezentaci videoobsahu.

PROMĚNA KULTURY UČENÍ

S proměnou kultury učení požadují také žáci ve výuce cizích jazyků větší zapojení digitálních médií (na konci roku 2014: 42). Zdá se, že videa se ideálně hodí ke zprostředkování autentického (cizího) jazyka v učebně a k poskytnutí náhledu na současné používání jazyka. Soukromě mohou žáci a žákyně využívat dnes už nepřebernou nabídku videí na komerčních videoplatformách, jako je YouTube, ale také na vzdělávacích serverech, v mediatékách nebo na soukromých platformách jednotlivých učitelů. Výuková videa zaměřená na výuku jazyků vycházejí z komunikačních potřeb žáků a žákyň a z procvičování dovedností ve výuce cizích jazyků. V závislosti na druhu kompetencí (recepce, produkce, interakce, mediace) je řízena a podporována pozornost žáků, například formou titulků, textových bublin nebo následných cvičení s texty k doplňování. Na základě literární analýzy a vlastních rešerší na internetu lze pro cizojazyčné kontexty identifikovat několik stylů výuky, realizovaných různými videoformáty pro různé věkové skupiny:

1. videa s dialogy, určená k opakování mluveného projevu
2. tematicky zaměřená videa založená na textech
3. gramatické animace
4. vysvětlovací videa
5. videa založená na hře – gaming
 

videa s dialogy, určená k opakování mluveného projevu

Jde o výuková videa, která nabízejí poslech a opakování nejdůležitějších vět v situačních kontextech (průběh dne, jak se představit, v kavárně). Žáci a žákyně při tom mohou prezentované příběhy a rozhovory z běžného života opakovat tak často, jak chtějí. Cílovou skupinu tvoří žákyně a žáci na jazykové úrovni A1-A2, ale existují také videa pro vyšší jazykové úrovně. Tato videa obvykle vytvářejí jazykové instituty nebo učitelé němčiny jako cizího jazyka pro žáky učící se německy, jsou integrována do systémů pro správu učení nebo do blogů nebo jsou k dispozici jako speciální videa k již existujícím materiálům. Na kanálu švýcarské školy němčiny Hallo Deutschschule. Deutsch lernen mit Dialogen na YouTube jsou dialogová videa většinou realizována formou komiksu nebo kresleného formátu. Dialogové situace jsou vytvářeny kresleným stylem. To znamená, že analogově nebo digitálně nakreslené dialogové scény jsou natočeny nebo vytvořeny pomocí animačního programu. Doplňkové gramatické jevy, jako je například deklinace, jsou v animovaných dialozích barevně zvýrazněny v textových bublinách.
Výukové video k přijímacímu pohovoru Výukové video k přijímacímu pohovoru | © Hallo Deutschschule
Schopnost dorozumět se v každodenních a pracovních situacích a zvládnout běžné krátké rozhovory lze například trénovat na platformě LinguaTV. Pro každou lekci je k dispozici doprovodné video. Zpravidla se natáčejí reálné scény (formát reálného natáčení), po kterých následují příležitosti k mluvení a výzvy k řeči a anticipační cvičení (Co se stane dál?).

Tematicky zaměřená videa založená na textech a gramatické animace

Tematicky zaměřená videa založená na textech nabízí blog Deutschlernerblog für Deutschlerner in aller Welt, určený pro studenty němčiny na celém světě. Jedná se zpravidla o klasické slidecasty, založené na záznamu fóliových prezentací na obrazovce. Texty jsou ve videu předčítány a při té příležitosti jsou například vyzdvihovány gramatické struktury, aby se na tyto jevy zaměřila pozornost.


Interaktivní platforma Das Aktuelle Grammatikstudio představuje na základě výzkumu gramatické jevy na jazykové úrovni A1-B2. Na základě přístupu kognitivní gramatiky je chápání gramatických jevů podporováno názornými animacemi (Roche/EL-Bouz 2018). Vzhledem k tomu, že pohyblivé obrázky jsou považovány za esperanto digitálního světa, jsou syntaktická pravidla prezentována pomocí fotbalové metafory bez zvuku, například tak, že slovesa se ujmou role fotbalových brankářů.
Výukové video s gramatickou animací Výukové video s gramatickou animací | Das aktuelle Grammatikstudio © MLA 2018

VYSVĚTLOVACÍ VIDEA

Vysvětlovací videa pro žákyně a žáky, kteří se učí němčinu jako cizí jazyk, jsou obvykle osobní videa ve stylu vlogů (Wolf 2020). Učitel jazyka mluví přímo do kamery a vysvětluje a vizualizuje jazyková pravidla. K tomu jsou poskytovány další odkazy, tipy a cvičení k procvičování jazykových tvarů. Nejznámější německá platforma pro doučování Sofatutor vytváří videa v klasickém formátu, kdy jsou kamerou snímány předlohy položené na stolní desce, a nabízí také jazykový obsah, který odpovídá školnímu kánonu, zájmům a učební úrovni žákyň a žáků. U vysvětlovacích videí v trikovém formátu jsou nakreslené prvky střídavě přesouvány pod záznamovým zařízením a doprovázeny zvukovým komentářem.

Videa založená na hře – gaming

Videa, ve kterých se jazykové dovednosti procvičují hravou formou, sahají od soukromě vytvořených videí prostřednictvím aplikace PowerPoint pro interaktivní memorování slovíček až k vážným videohrám („serious games“), virtuálním světům Second Life a učení s avatarem. Například v nízkonákladových variantách lze nalézt memorovací videa na soukromých kanálech učitelů. Žáci se po pozorném poslechu pokoušejí zopakovat vhodný pojem pro kartu, která byla následně skryta. Na druhém konci spektra se nacházejí interaktivní dobrodružné hry, ve kterých lze obvykle sledovat nějakou postavu, která například objevuje nějaké město, snaží se rozluštit tajemství nebo musí vyřešit nějaký problém. Patří sem například hra Ein rätselhafter Auftrag, vytvořená Goethe-Institutem. Společnost Deutsche Welle vytvořila drzou postavu jménem Harry, která se s pomocí studentů pokouší dostat z časové smyčky. Jazykové dovednosti, které je nutné použít v rámci takových virtuálně vyprávěných příběhů, se dají převést do kontextů v reálném světě. Ve snaze pomoci protagonistům se čte a píše nejen situační slovní zásoba, ale také různé druhy textů vyskytujících se v běžném životě, jako jsou e-maily, žádosti o místo nebo životopisy.
Tímto způsobem jsou herní prvky propojovány se slovní zásobou a procvičováním reálií. Studie o výhodách a limitech digitálních her ve výuce němčiny jako cizího jazyka resp. němčiny jako druhého jazyka (DaF/DaZ) zpracoval Gabriel (2016). Oblasti, ve kterých lze zaznamenat výrazný nárůst znalostí cizího jazyka, se týkají lexika, diskurzních strategií, gramatických struktur i regionálních historických, kulturních a sociálních aspektů. Úspěch učení závisí na několika faktorech. Vedle časového faktoru, didaktického zakomponování videa a doprovodných úkolů před videem, během něj a po něm, hraje důležitou roli také vhodnost videa pro příslušnou cílovou skupinu (např. vhodnost her pro získání L2). Pro udržení motivace jsou rozhodující autentický kontext, zábavný faktor, interaktivnost a zpětná vazba ve hře.


 

LiteraturA

  • Ende, Karin (2014): „Motivation durch digitale Medien im Unterricht? Aber ja!“ In: Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts, 51, 42–48.
  • Gabriel, Sonja (2016): Spielend Fremdsprachen lernen – Wie können digitale Spiele den Fremdsprachenerwerb unterstützen? Eine kurze Übersicht über den derzeitigen Stand der Forschung. In: Medienimpulse. 54 (3). Online: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/mi973 (29.01.2021).
  • Roche, Jörg; EL-Bouz, Katsiaryna (2018): „Deutsche Grammatik sportlich und animiert“. In: Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 23 (1), 30‒42.
  • Wolf, Karsten D. (2020): „Sind Erklärvideos das bessere Bildungsfernsehen“? In: Dorgerloh, Stephan; Wolf, Karsten D. (Hrsg.): Lehren und Lernen mit Tutorials und Erklärvideos. Weinheim/Basel: Beltz, 17–24.

ODKAZY

AUTORKY

Dr. Zuzana Münch-Manková je postdoktorandkou v oboru Němčina jako druhý jazyk/Němčina jako cizí jazyk (DaZ/DaF) na Univerzitě Oldenburg se zaměřením na skloubení výuky jazyků a nejazykových předmětů v rámci vzdělávací akademie. Ve svém výzkumu se zabývá zejména digitálně podporovanou, jazykově senzibilní výukou matematicko-přírodovědných předmětů, němčinou jako druhým jazykem, vícejazyčností v odborných kontextech, profesionalizací a formáty dalšího vzdělávání pro učitele a učitelky němčiny jako druhého jazyka a němčiny jako cizího jazyka.

Juliane-Nicola Müller de Acevedo je odbornice na výuku a vedoucí iniciativy „Školy – partneři budoucnosti“ (PASCH) v Goethe-Institutu v Brazílii. Ve svém výzkumu se zaměřuje na podporu čtení a psaní ve vícejazyčných kontextech, na didaktiku pro oblast dalšího vzdělávání, na jazykovou diagnostiku a mezikulturní setkávání v digitálním prostoru.