Podmínky účasti

Soutěž Goethe-Institutu „Bystré hlavy“


1 Soutěž

1.1 Soutěž realizují Goethe-Institut v České republice na webové stránce www.goethe.de/hk.

1.2 Soutěž je určena pro žáky ze zemí uvedených v odstavci 1.1, kteří se zajímají o přírodní vědy a technické obory.

1.3 Soutěž začíná 01. listopadu 2019 a končí 29. února 2020. Finalisté budou o účasti ve finále informováni v průběhu měsíce března 2020. Finálové kolo proběhne v dubnu 2020.

1.4 Účastníci soutěže předloží popis svého vlastního soutěžního projektu v jednom z těchto oborů: chemie, fyzika, biologie, matematika, informatika. Ve finále představí svůj projekt porotě, před níž jej také musí obhájit. Porota vybere dva vítěze, kteří získají hlavní cenu. Tou je jazykový kurz v Německu.


2 Účast v soutěži

2.1 Účastí v soutěži soutěžící výslovně vyjadřuje souhlas s těmito soutěžními podmínkami i s uplatněním německého práva.

2.2 Účastnit se mohou žáci, kteří nejpozději 01. listopadu 2019 dovršili 15. - 18. rok života, ve školním roce 2019-2020 neskládají maturitní zkoušku, němčinu se učí jako druhý nebo další cizí jazyk a / nebo svou znalostí němčiny dosahují úrovně A1 – B1, a jejichž bydliště je v zemi, v níž se soutěže chtějí účastnit.

2.3 Účastník ztvrzuje, že v případě, že dosud nedovršil 18 let, se soutěže účastní se svolením svého zákonného zástupce.

2.4 Účastnit se může jednotlivec nebo dvoučlenný tým, přičemž oba členové týmu musejí splňovat podmínky uvedené v odstavci 2.2.

2.5 Soutěžní projekt musí být odeslány prostřednictvím webové stránky Goethe-Institutu nejpozději do 24:00 hod posledního dne soutěže (29.02.2020 = poslední termín pro zaslání podkladů do soutěže).

2.6 Účast na soutěži je dobrovolná a zdarma; účast nebo úspěšné umístění v soutěži nejsou nijak podmíněny koupí zboží nebo využitím nějaké služby.


3 Průběh a realizace

3.1 Pro to, aby se účastník mohl do soutěže zapojit, je nutné, aby kompletně a správně vyplnil veškeré registrační údaje v přihlašovacím formuláři, vzal na vědomí tyto soutěžní podmínky, potvrdil, že s nimi souhlasí, a zároveň ztvrdil, že je k uvedenému také oprávněn. Dále musí potvrdit pravdivost všech informací, které v souvislosti s účastí v soutěži uvádí.

3.2 Registrace proběhne souběžně s podáním soutěžního projektu prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Pod „podáním soutěžního projektu“ se rozumí popis vlastního soutěžního projektu podle předepsaných otázek ve formuláři. Ve formuláři je účastník rovněž vyzván, aby sepsal krátký odstavec o svém vztahu k Německu, a vysvětlil tak svou motivaci pro účast v soutěži, jejímž hlavním tématem je Německo. Celý přihlašovací formulář účastníci vyplní v jazyce země, v níž se soutěže účastní.

3.3 Do finále může postoupit a vyhrát hlavní cenu jen ten účastník, který v době mezi 01.11.2019 a 29.02.2020 předloží svůj soutěžní projekt.

3.4 Pod pojmem „soutěžní projekt“ se rozumí: vynález nebo adaptace nějakého vynálezu, návrh nějakého přístroje, technického zařízení, vyřešení nějakého problému, měření nebo pozorování se zajímavými výsledky. Používání nebezpečných chemikálií, experimentování se zvířaty a zbraněmi je zakázáno.


4 Výběrové řízení

4.1 Za realizaci výběrového řízení je zodpovědná komise sestavená z vědců, učitelů a spolupracovníků vědeckých institucí a zaměstnanců Goethe-Institutu.

4.2 Každý účastník získá body za popis svého soutěžního projektu. Za soutěžní projekt je možné získat maximálně dvacet bodů.

4.3 Pokud se soutěže účastní tým, musejí oba členové soutěžní projekt vypracovat společně a společně jej také poslat do soutěže.

4.4 Při posuzování soutěžních projektů bude porota hodnotit dle následujících kritérií: stanovení cíle, srozumitelnost popisu, míra samostatné práce soutěžícího, aktuálnost tématu, zdůvodnění hypotéz(y), použité metody, originalita.

4.5 Volba finalistů se uskuteční v březnu 2020. Do finále postupuje osm až dvanáct soutěžících, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů. Finalisté budou vyrozuměni e-mailem nejpozději 31. března 2020. V tomto e-mailu obdrží podrobné informace o průběhu finále, především o formě prezentace. Ostatní soutěžící žádný e-mail neobdrží. Pokud se finalista do 5 dnů po odeslání informace nepřihlásí na adrese uvedené v informačním e-mailu, pak jeho nárok na účast ve finále propadá bez náhrady, a na jeho místo se posune v pořadí další účastník soutěže.

4.6 Ve finále bude prezentaci účastníka hodnotit porota a zaměří se mj. na následující kritéria: výstavba prezentace, srozumitelnost, odborné znalosti, ústní projev, reagování na otázky.

4.7 Vítězové celé soutěže budou vyhlášeni přímo během finále po zasedání poroty.


5 Hlavní cena

5.1 Hlavní cena je jazykový kurz v Německu. Účastník bude moci zlepšit své znalosti němčiny a seznámit se s Německem jako se zajímavým místem pro vědu a studium.

5.2 Hlavní cenu získají dva nejlepší finalisté.

5.3 Účastník musí svou účast na jazykovém kurzu včas potvrdit (ve finále po oznámení výsledků obdrží přesné informace včetně termínů) a musí jednoznačně potvrdit souhlas s podmínkami účasti na tomto jazykovém kurzu, které mu budou předány během finále. Pokud v té době účastník ještě nedovrší 18 let, je třeba, aby předložil písemný souhlas svého zákonného zástupce s účastí na jazykovém kurzu. Bez předložení tohoto souhlasu nárok na cenu bez náhrady propadá.

5.4 Hlavní cena pro každého vítěze soutěže zahrnuje: cestovní náklady mezi bydlištěm a místem konání jazykového kurzu, ubytování v mládežnické ubytovně (dvou nebo vícelůžkové pokoje), stravování, jazykový kurz, program, nemocenské a úrazové pojištění a nepřetržitý dospělý doprovod.


6 Záruky

6.1 Zpřístupnil-li Goethe-Institut cenu přislíbeným způsobem, jsou tím veškeré závazky Goethe-Institutu splněny.

6.2 Za ztrátu nebo neúplnost údajů zprostředkovaných účastníky soutěže Goethe-Institut nijak neručí, vyjma situace, kdy ztráta nebo neúplnost dat byla způsobena úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním Goethe-Institutu nebo jeho zaměstnanců. Totéž platí i pro oznámení informací třetími osobami v důsledku technické závady při přenosu dat a / nebo v důsledku neautorizovaného přístupu.

6.3 Goethe-Institut si vyhrazuje právo na změnu cen v soutěži i na změnu termínů.


7 Autorská a osobnostní práva

7.1 Účastí v soutěži účastníci vyjadřují souhlas se zveřejněním fotografií nebo videí, na nichž jsou vidět a které během finále a jazykového kurzu v Německu pořídí Goethe-Institut, na webových stránkách Goethe-Institutu, na facebookovém profilu Goethe-Institutu (v souladu s podmínkami užití definovanými Facebookem) a v tiskovinách Goethe-Institutu, respektive na jeho blozích kurzů pro mládež.

7.2 Účastníci přiznávají Goethe-Institutu nevýhradní právo užití soutěžních projektů vytvořených pro účely soutěže, a to jakýmkoli známým i neznámým způsobem bez časového a územního omezení, avšak s omezením obsahovým na užití obsahově související se soutěží. Především jde o právo na kopírování a rozšiřování, právo na zpřístupnění díla na internetu a vystavování díla. Poskytnutí práva užití je bezplatné. Goethe-Institut je oprávněn uvedená práva poskytnout třetím osobám.

Účastníci ztvrzují, že svými soutěžními projekty neporušují práva třetích osob, např. autorská práva, další práva související s právem autorským, osobnostní práva, a jsou majiteli svého soutěžního projektu. Osvobozují Goethe-Institut od nároků třetích osob, které by vznikly v případě neplatnosti předchozí garance.

K užití soutěžního projektu zpracovaného účastníkem soutěže je Goethe-Institut oprávněn, nikoli zavázán.

Goethe-Institut v případě užití projektů účastníky soutěže vždy jmenovitě uvede.


8 Ochrana údajů

8.1 Goethe-Institut bude dodržovat zákonná ustanovení ochrany osobních údajů.

8.2 Účastníci soutěže souhlasí s ukládáním, rozšiřováním a zprostředkováním údajů, které pro účely realizace soutěže Goethe-Institutu poskytli, pokud je to pro realizaci soutěže nutné.

8.3 Předání údajů třetím osobám za jiným účelem se neuskuteční.

8.4 Údaje poskytnuté při registraci budou po ukončení soutěže uchovány po dobu tří měsíců a poté automaticky smazány. O tom účastník neobdrží žádnou zvláštní zprávu.

8.5 Účastníci mají možnost vyžádat si informace o svých údajích, které si Goethe-Institut uchoval. Účastníci mohou souhlas s uložením údajů kdykoli odvolat a tím odstoupit od účasti v soutěži.

8.6 Zodpovědnou institucí ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů je Goethe-Institut e.V se sídlem v Mnichově. (Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mnichov, Německo).


10 Další a závěrečná ustanovení

9.1 Výplata výher v hotovosti se v žádném případě nekoná.

9.2 Nárok na výhru nelze přenechat někomu jinému.

9.3 Odpovědnost za projekt „Bystré hlavy“ nese Goethe-Institut Česká republika (Masarykovo nábř. 32, Praha 1, Česká republika).

9.4 Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Goethe-Institut e.V. a jejich rodinní příslušníci.

9.5 Vyloučeny jsou osoby, které (i) o své osobě uvedly nepravdivé údaje, (ii) na web projektu uložily protiprávní nebo soutěžním podmínkám odporující obsahy nebo (iii) manipulovaly či jinak zneužily elektronická zařízení vytvořená pro účely soutěže.

9.6 Vymáhání účasti v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno.

9.7 Průběh soutěže a právní vztahy osob účastnících se soutěže se řídí výhradně právem Spolkové republiky Německo, a to nezávisle na místě, ze kterého se účastník soutěže účastní.

9.8 Pokud je nebo bude některé z ustanovení těchto soutěžních podmínek neúčinné nebo neprosaditelné, zůstává platnost ostatních podmínek beze změny.

9.9 Tyto podmínky účasti v soutěži jsou vyhotoveny v německém, lotyšském a českém jazyce. V případě rozporů mezi těmito třemi jazykovými verzemi má přednost znění v německém jazyce.