Байнга тавьдаг асуултууд

Эндээс Та бүхэн Гёте-Институтын шалгалтын талаар ерөнхий мэдээлэл болон байнга тавьдаг асуултуудын хариултыг авах болно.

Хэрэв Та Гёте-Сертфикатын А1-С2 түвшний шагалтын талаар өөрийн хайсан асуултын хариуг эндээс олохгүй бол манай аль нэг шалгалтын төвөөс (Гёте-Институт, Гёте-Шалгалтын төв болон хатран ажилладаг шалгалтын төв) үнэ төлбөргүй зөвөлгөө мэдээлэл авч болно.

Гёте-Институтын шалгалтыг Германы иргэний харъялалтай байхаас үл хамааран хүссэн хүн болгон өгөх боломжтой. Шалгалт нь гадаад эсвэл хоёр дахь хэлний хувьд герман хэлний мэдлэгийг баталгаажуулна.
Шалгалт өгөх тохиромжтой насны хязгаар бий.
Шалгалтын төвүүд тусгай хэрэгцээт буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн (тухайлбал архаг өвчтэй, харааний болон сонсголын бэрхшээлтэй) иргэдийн шалгалт өгөх боломжийг бүрдүүлэхэд хичээн ажилладаг. Тиймээс хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэр болон түвшинийн талаар шалгалтанд бүртгүүлэхдээ мэдээлэлийг эмчийн магадлагааг үндэслэн өгөх шаардлагатай. Шалгалтын төв мэдээллийн аюулгүй байдалд анхаарах үүрэгтэй.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Та өөрийн шалгалтын төвөөс шууд авах боломжтой.
Энэ талаар Та өөрийн хүссэн шалгалтын төвд хандаж биечлэн зөвөлгөө авах боломжтой.
Та (бие засах шаардлагаар) тодорхой хугацаагаар танхимаас гарч болно. Энэ талаар „Шалгалтын протокол“-д тэмдэглэгдэнэ.
Хэлний эсвэл шалгалтын ямар нэгэн бэлтгэл сургалтанд хамрагдсан болон өмнөх түвшний шалгалтын сертификаттай эсэхээс үл хамааран шалгалт өгөх боломжтой.

Гэвч шалгалтын төвийн санал болгож буй шалгалтын бэлтгэл сургалтанд харагдахыг бид зөвлөж байна. Энэ сургалтаар Та шалгалт өгөхөд тань аль болох хялбар болох хэлний болон шалгалт өгөхөд шаардлагатай чадвар эзэмшинэ.

Энэ талаар Та өөрийн хүссэн шалгалтын төвд хандаж биечлэн зөвөлгөө авах боломжтой.
Европын хэлний нэгдсэн стандартад (ЕХНС) тохирсон Гёте-Сертификатын A1-C2 түвшний ангилалын талаарх мэдээллийг дараах холбоосоор авна уу.
Гёте-Инститцтын шалгалтын болон сургалтын түвшний ангилал
Европын хэлний нэгдсэн стандарт (ЕХНС)
Энэ талаар Та өөрийн хүссэн шалгалтын төвд хандаж биечлэн зөвөлгөө авах боломжтой.
Хэлний сургалтын, түвшин тогтоох шалгалт болон шалгалт өгсөн түүнтэй ижил төстэй тодорхойлолт хэлний мэдлэгийг баталгаажуулахгүй.

Зөвхөн амжилттай өгсөн А1-С2 түвшний шалгалтын сертификат болон дунд болон дээд түвшний дипломууд дэлхий дахинаа герман хэлний мэдлэгийг албан ёсоор баталгаажуулна.
Гёте-Институтын C2 түвшний шалгалтууд: Герман хэлний дээд түвшний диплом, ахисан дээд шатны, герман хэлний дунд болон дээд түвшний дипломууд Германы их дээд сургуульд элсэн сурахад шаардлагатай хэлний түвшинг баталгаажуулах бөгөөд ингэснээр TestDaF-ын болон DSH шалгалт өгөх шаардлагагүй болно.

Өөрийн хүссэн их дээд сургуульд элсэн суралцах болон сурах мэргэжилд шаардлагатай хэлний түвшиний талаархи мэдээллийг тухайн их дээд сургуулиас авах эсвэл www.sprachnachweis.de цахим хуудаснаас хайж болно.
Гёте-Институтын бүх түвшний шалгалтын бичгийн ажлыг дүгнэхэд 2006 оны 8 сараас журамлагдан мөрдөж буй дүрмийг баримтална. Үүнд DUDEN “Die deutsche Rechtschreibung“ (2006, 24 дэхь хэвлэлээс хойш) болон „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (2006 оноос хойш) толь бичгүүдийг үндэс болгоно.

Одоо мөрдөж буй дүрмийг дараах холбоосоор авч болно:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung
Сурах гэдэг бие даасан үйл явц. Нэг түвшний мэдлэг эзэмшихэд ямар хугацаа зарцуулах нь өөрийн хичээл зүтгэл, цаг төлөвлөлт, ашиглалт, нэмэлт дасгал гэх мэт олон хүчин зүйлээс шалтгаална.

Хэрэв та нэг болон хэд хэдэн гадаад хэл сурсан бол герман хэлийг хялбар сурна. Та өөрийн эх оронд хэлний сургалтанд хамрагдаж байна уу эсвэл хичээлээс гадуур герман хэлээр байнга харилцах боломжтой Германд хэлний сургалтанд хамрагдаж байна уу гэдэг нь мөн чухал үүрэгтэй.

Сурах үйл явцад сургалтын хурд (эрчимжүүлсэн, энгийн гм.) мөн маш чухал. Энэ асуудлаар та өөрийн хүссэн шалгалтын төвд хандаж биечилэн зөвөлгөө аваарай.
Шалгалтын түвшин бүрт зориулсан танилцах болон дасгалын материалуудыг та дараах хэлбэрээр авах боломжтой. Үүнд:
  • онлайнаар бэлдэх
  • татаж авах
  • захиалах
  • шалгалтын журам болон хэрэгжүүлэх журам
Мөн өөрийн ойр байрлах Гёте-Институтээс зарим материал авах боломжтой.
Зарим шалгалтуудад зориулсан алсын зайн сургалтын материал болон онлайн сургалт бий.
Deutsch lernen per Fernunterricht
Бүтэн шалгалтыг хэдэн ч удаа өгч болно. Чадвар тус бүрийн хэсэгчилсэн шалгалт болон тэдгээрийг давтан өгөхийг түвшин бүрийн шалгалтыг хэрэгжүүлэх журмаар зохицуулсан байна.
Гёте-Институтын A1 - C2 хүртэлх шалгалтын сертификат хугацаагүй байна.

Гэвч олон байгууллага, ажил олгогчид хоёроос илүүгүй хугацааны сертификат шаарддаг.

Ахисан дээд шатны (ZOP), герман хэлний дунд болон (KDS) дээд түвшний дипломууд шинэ Гёте-сертификат C2 гарснаас хойш ч хүчин төгөлдөр үлдсэн: Шерман хэлний дээд түвшний диплом нь C2 түвшний шалгалтанд шилжсэнээр 2012 оны 1 сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр болсон.
Журмаар бол дахин сертификат олгохгүй.

Шалгалт өгснөөс хойш 10-аас дээш жил өнгөрөөгүй бол таны шалгалт өгсөн шалгалтын төвөөс тодорхой төлбөр авч орлох тодорхойлолт гарган өгч болно.
Нэрээ сольсон бол (жишээ нь гэр бүлийн хүний овгоор овоглосон, үрчлүүлсэн гэх мэт) шинэ сертификат болон орлох тодорхойлолт өгөх боломжгүй.

Нэрээ сольсон нь холбогдох төрийн байгууллагын гэрчилгээ (төрсний эсвэл гэрэлсний гэрчилгээ гм.) эсвэл түүнийг баталгаат хуулбараар баталгаажсан байна.

Шалгалтын төв бүртгэлийн үеэр нэр, түүний бичвэрийг баталгаажуулж зургийн хамт хүлээж авна. Шалгалтанд тэнцсэн тохиолдолд энэ бүхний үндсэн дээр сертификатыг бэлэн болгоно.
Та өөрийн сертификатаа суралцах зорилгоор төрийн аль ч байгууллагад (шүүх, яам, сургууль, банк гэх мэт) баталгаажуулж болно. Ажил олгогчид ихэвчилэн албан ёсны хуулийн байгууллагын баталгаа шаарддаг.
Албан ёсны орчуулгыг албан ёсны эрх бүхий орчуулагч болон орчуулгын товчоогоор хийлгэж болно.