Od učenia sa k vyučovaniu

Chcem (sa) učiť nemčinu © Goethe-Institut

Od učenia sa k vyučovaniu

Nemecký jazyk je s regiónom dnešného Slovenska pevne spätý. Už v stredoveku sa na našom území usídľovali nemecky hovoriaci osadníci a v mnohých mestách bolo počuť nemčinu na každom rohu. Aj v samotnej slovenčine môžeme nájsť veľké množstvo slov, ktorých etymologický pôvod je v nemeckom jazyku.
Dnes je na Slovensku množstvo nemeckých spoločností, ktorých dorozumievacím jazykom je nemčina. Nemčina otvára dvere k lepšiemu zamestnaniu, aj štúdiu na elitných univerzitách.  

My na Goetheho inštitúte vnímame potrebu nemeckých spoločností a potrebu posilnenia a podpory vyučovania nemčiny už na základných/stredných školách a gymnáziách, ako aj potrebu jazykovo zdatných učiteľov nemčiny. Lebo v dnešnej dobe už zďaleka nestačí iba angličtina.

Ako reakcia na aktuálnu situáciu vznikol v spolupráci s našimi partnermi projekt Chcem (sa) učiť nemčinu.
 

Hlavné ciele projektu:

1. Motivovať študentov stredných škôl (SŠ) učiť sa nemčinu a neskôr študovať učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry.
2. Motivovať študentov vysokých škôl (VŠ) pôsobiť v profesii učiteľa na slovenských školách.
 

O projekte

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu vzniká ako reakcia na aktuálne potreby a výzvy spoločnosti v oblasti cudzojazyčného vzdelávania, ktoré sa priamo premietajú do situácie na pracovnom trhu. Reaguje tiež na akútny nedostatok nemecky hovoriacich zamestnancov, ktorý úzko súvisí aj so zredukovanou výučbou nemeckého jazyka na školách a nízkym záujmom o profesiu učiteľa či lektora.

Geografická blízkosť Rakúska a Nemecka, ako aj fakt, že nemčina je najpoužívanejší materinský jazyk v Európe, sú potenciálnymi výhodami práve pre voľbu nemčiny. Prostredníctvom predkladaného projektu by sme chceli prispieť k zatraktívneniu učiteľského povolania a inovatívnej príprave kvalifikovaných učiteľov, ktorí budú schopní uplatniť vedomosti v praxi na slovenských školách alebo v mimoškolskom vzdelávaní v jazykových kurzoch pre deti a dospelých.
  Chcem (sa) učiť nemčinu © Nadácia Volkswagen Slovakia

AKTIVITY PARTNEROV PROJEKTU VO VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI

 
 • marketing projektu
 • návrh loga
 • tvorba návrhov
 • výroba marketingových predmetov
 • hospitácie na Goetheho inštitúte
 • semináre - pozorovanie a príprava vyučovania
 • workshopy
 • film Goetheho inštitútu
Realizátor: Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • mix vzdelávacích aktivít
 • workshopy
 • piesne, hry, rozhlasové hry, vizuálne médiá
 • vedenie worskhopov pre študentov stredných škôl
Realizátor: Katedra nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK
 • E-learningový kurz Ja&nemčina
 • úlohy zamerané na jazykovedu, literatúru, didaktiku nemeckého jazyka
 • práca s digitálnymi médiami
 • prehĺbenie motivácie u študentov učiť sa nemčinu
 • podnietenie záujmu o štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry

Ja&Nemčina
V roku 2021 boli štipendiá udelené okrem iného aj dvom výhercom súťaže, ktorá sa konala v rámci e-learnigového kurzu Ja&Nemčina – Jakub Švento a Andrej Klč. Vo videách výhercov sa dozviete, prečo je podľa nich dobré, učiť sa nemčinu.
© Goethe-Institut

Video von Jabub Švento

Video von Andrej Klč


Aktuálne výsledky projektu

Výsledky projektu © Nadácia Volkswagen Slovakia  
Skúsenosti účastníkov kurzov:

 • Rozšíril mi slovnú zásobu, ale asi najväčším prínosom je, že už nevnímam nemčinu ako predmet, ale ako jazyk, ktorý sa mi bude v živote hodiť a dokáže byť rovnako zaujímavý či zábavný ako angličtina.“
 • „E-learningové aktivity by mali určite pokračovať aj po skončení pandémie. Je to úžasný prínos pre ľudí, ktorí chcú zažiť niečo nové a popritom sa aj učiť + netreba nikam cestovať, čiže to šetrí čas aj peniaze, no zároveň spoznáte mnoho nových ľudí.“
 • „Úplne rozdielny spôsob výučby, motivácia do ďalšieho učenia.“
 • „Aby ste v týchto projektoch pokračovali, lebo sú skutočným prínosom – je to niečo, čo človek nezažije len tak na hodine a je to úžasné. Možno by som pridala viac spoločnej práce napr. na projektoch, lebo to mňa osobne najviac bavilo a myslím, že vtedy sme sa tak akoby viac zblížili v kurze.“
 • „Pokračujte v tom, čo robíte doteraz. Držím palce najviac ako môžem. Ako to už bolo veľakrát povedané, len jeden jazyk nestačí. :)“ 
 
 

Názory budúcich učiteliek a učiteľov na vzdelávanie v rámci projektu:

 • Najväčším prínosom týchto podujatí boli pre mňa jednoznačne mnohé praktické tipy, hry a rady, ktoré sme získali od učiteľov, ktorí tieto workshopy viedli. Tým, že sami aj inovatívne učia, sme mali jedinečnú možnosť sa od nich niečo naučiť a takú príležitosť človek nedostane často. Každý workshop sa venoval inej téme a každý jeden učiteľ nám ponúkol svoje know-how ako učiť. Skvelé bolo, že všetky tipy, ktoré sme od nich dostali sme si mohli potom aj priamo hneď vyskúšať a sami viesť hodiny.“
 • „Najväčším prínosom bola pre mňa možnosť naučiť sa pracovať v online priestore a narábať s rôznymi inovatívnymi digitálnymi technológiami. Myslím, že to je pre nás obrovská výhoda, keďže všetky tieto zručnosti môžeme v budúcnosti použiť aj pri prezenčnej výučbe.“
 • „Vďaka týmto workshopom som nadobudla väčšiu odvahu a sebavedomie učiť, pretože som zistila, aký to je pocit v reálnej situácii. Tak isto mi to pomohlo uvedomiť si lepšie samotnú štruktúru vyučovacej hodiny a vedieť si naplánovať a pripraviť aktivity tak, aby som to časovo stihla. Keďže sa vzhľadom na súčasnú situáciu konali tieto podujatia online, pociťujem zmenu aj zlepšenie v technických zručnostiach.“
 • „Najväčšiu zmenu pociťujem v zručnostiach a kompetenciách, keďže väčšina workshopov bola prakticky zameraná a vďaka učeniu, ktoré som si mohla vyskúšať sa cítim sebavedomejšie a nemám už taký strach.“
 • „Každá skúsenosť s učením rôznych žiakov, s rôznymi jazykovými úrovňami ma posúva vpred, a tým pádom sa cítim istejšie a komfortnejšie. Myslím, že aj tieto workshopy mi pomohli a vďaka nim som sa presvedčil, že práve profesia učiteľa by mohlo byť predsa len niečo pre mňa.“
 • „V prvom rade som veľmi vďačná, že som sa mohla zúčastniť na podujatiach s kvalifikovanými učiteľmi. Prednášajúci boli veľmi profesionálni, prezentácie a cvičenia nám zabezpečovali dostatočný prehľad v danej téme. Čo sa týka workshopov, podľa môjho názoru boli najväčším prínosom celého semestra. Naše získané teoretické vedomosti mohli sme využívať v praxi, čo je najpodstatnejšie v našom odbore.“
 • „Myslím, že sa to naozaj oplatilo zapojiť sa do tohto projektu. Dalo nám to nové rozmery vo vnímaní didaktiky či nemeckého jazyka. Veľmi sa mi páčila organizácia a samotná realizácia týchto workshopov. Takže by som sa chcela poďakovať všetkým, čo sa na zrealizovaní týchto podujatí, ktoré boli z veľkej miery prínosom hlavne pre nás študentov, podujali a venovali. Poďakovať by som sa chcela aj samotným zúčastneným žiakom SŠ či dospelým z kurzu GI, že mali chuť a motiváciu sa dozvedieť niečo nové a verím, že sme ich tiež obohatili o nejaké nové vedomosti, pretože bez ich účasti by celý workshop nemal zmysel. A v neposlednom rade by som sa chcela poďakovať aj Nadácii Volkswagen Slovakia, že bola sponzorom a vďaka nej sa mohli uskutočniť tieto projekty a aj za ich finančnú odmenu, ktorá bola v tejto situácii veľmi príjemným prekvapením.“
 • „Aj keď to možno znie ako klišé, ale účasť na týchto podujatiach ma naozaj motivovala k učeniu nemčiny, keďže som spoznala rôzne spôsoby ako celkom jednoducho ozvláštniť hodiny. Po tomto semestri som rozhodnutá, že by som chcela učiť.“