ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ TestDaf

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ TestDaF เป็นการสอบที่มีมาตรฐาน ออกข้อสอบและประเมินผลโดยหน่วยงานกลาง ประกอบด้วยข้อสอบ 4 ส่วน ประเมินผลการสอบในแต่ละทักษะ ทั้งการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน แบบแยกจากกันทุกทักษะ ผลการสอบจะประเมินเป็นระดับ TestDaF (TDN) ในระดับ 3, 4 และ 5
 

การอ่านจับใจความ

 • ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านบทอ่านสั้นๆ ในบริบทการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น เอกสารประกอบการบรรยาย เป็นต้น รวมไปถึงปฏิทินกิจกรรม แผ่นพับ และอื่นๆ จากนั้นเลือกว่าบทอ่านใดที่มีเนื้อหาตรงกับแบบทดสอบที่มีให้
 • ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านบทอ่านเชิงข่าว (ความยาวประมาณ 450-550 คำ) ในหัวข้อทางวิชาการหรือรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ จากนั้นตอบคำถามแบบเลือกตอบ (multiple choice)
 • ผู้เข้าสอบจะต้องแก้ไขบทความที่ใช้ภาษาระดับวิชาการ (ความยาวประมาณ 550-650 คำ) จากหนังสือพิมพ์เฉพาะทางหรือวารสารมหาวิทยาลัย จากนั้นเลือกคำตอบว่าข้อความที่ให้ตรงกับเนื้อหาที่อ่านหรือไม่ หรือเนื้อหาที่อ่านไม่ได้ให้ข้อมูลเอาไว้
ระยะเวลา: 60 นาที

การฟัง

 • ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนาสั้นๆ ในบริบทการเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น บทสนทนาระหว่างนักศึกษาสองคน และจดบันทึกเกี่ยวกับคำถามไปด้วย
 • ผู้เข้าสอบจะต้องฟังจับใจความบทสัมภาษณ์หรือการอภิปรายในหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนหรือวิชาการทั่วไป พร้อมเลือกคำตอบว่าข้อความที่ให้ถูกต้องตรงกับเนื้อในบทฟังที่กำลังฟังอยู่หรือไม่
 • ผู้เข้าสอบจะต้องฟังการบรรยายหรือบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นตอบคำถามหลักเกี่ยวกับเนื้อหาสั้นๆ
ระยะเวลา: ประมาณ 40 นาที

การเขียนแสดงความคิดเห็น

 • ผู้เข้าสอบจะได้รับหัวข้อและจะต้องเขียนบทความที่มีความเกี่ยวข้องและมีโครงสร้างที่ดี โดยใช้แนวทางและข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับ
 • ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวด้วย
ระยะเวลา: 60 นาที

การพูดแสดงความคิดเห็น (ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ)

 • ผู้เข้าสอบจะต้องทำแบบทดสอบ 7 ข้อ โดยผู้เข้าสอบจะต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์การสนทนาต่างๆ ในระดับมหาวิทยาลัย
 • ผู้เข้าสอบจะต้องจับใจความข้อมูลที่ได้ บรรยายข้อมูลในแผนภาพและสรุปเนื้อหาดังกล่าว จากนั้นจะต้องแสดงความคิดเห็นและให้เหตุผล แสดงจุดยืน ให้คำแนะนำ พิจารณาทางเลือก และตั้งสมมุติฐาน
ระยะเวลา: ประมาณ 35 นาที

เงื่อนไข

การสอบ TestDaF เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา เพื่อการรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี นอกจากจะมุ่งเน้นผู้เข้าสอบที่เป็นนักศึกษาหรือผู้สนใจเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นหลักแล้ว ยังเหมาะจะเป็นหลักฐานรับรองความสามารถทางภาษาเยอรมันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เพื่อทำโครงการทางวิชาการและการประกอบอาชีพในสาขาการศึกษาด้วย
 • ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อยอยู่ที่ระดับ B2
 • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1000 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน

การประเมิน

สำหรับข้อสอบในส่วนทักษะการอ่านจับใจความและการฟัง หากผู้เข้าสอบทำแบบทดสอบได้อย่างถูกต้องในแต่ละข้อ จะได้รับคะแนน 1 คะแนน (เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบ หรือแบบเลือกถูก/ผิด) เกณฑ์สำคัญในการจัดระดับความสามารถทางภาษาคือจำนวนข้อที่สามารถตอบได้อย่างถูกต้อง สำหรับข้อสอบในส่วนการเขียนและการพูดแสดงความคิดเห็นจะใช้ผู้ตรวจที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน การประเมินระดับความสามารถทางภาษาจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดเข้าชมที่เว็บไซต์ www.testdaf.de โดยคุณสามารถทำการสอบซ้ำได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

การลงทะเบียนสอบ TestDaF

คุณสามารถลงทะเบียนสอบ TestDaF ได้จากทุกมุมโลกตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ 6 ครั้งต่อปีที่เว็บไซต์ www.testdaf.de สำหรับผู้เข้าสอบในประเทศจีน การสอบจะดำเนินการโดย National Education Examination Authority ซึ่งตารางเวลาการสอบจะแตกต่างออกไป

ผู้เข้าสอบที่มีความพิการทางร่างกายโปรดแจ้งและแสดงใบรับรองสุขภาพกับศูนย์สอบที่ท่านเลือกไว้ล่วงหน้า