Chuyên gia Việt Nam
TS. Nguyễn Mạnh Hà

Nguyễn Mạnh Hà © Nguyễn Mạnh Hà

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên và Phát triển

TS. Nguyễn Mạnh Hà

Anh có bằng Tiến sĩ sinh học và là một nhà sinh vật học nổi tiếng ở Việt Nam và khu vực Đông Dương về lĩnh vực bảo tồn và bảo tồn động vật hoang dã. Anh cũng có nhiều kinh nghiệm trong chống tội phạm về động vật hoang dã trong khu vực. Trong 20 năm qua, TS. Hà tham gia sâu vào việc lập kế hoạch và quản lý các khu bảo tồn của Việt Nam, sự tham gia của cộng đồng và phát triển bền vững. Anh cũng tham gia xây dựng các luật và chính sách quan trọng của Việt Nam về đa dạng sinh học và lâm nghiệp trong nước bao gồm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (2003), Luật Đa dạng sinh học (2008), Luật Lâm nghiệp (2017), Luật Thủy sản (2017). Trong 5 năm qua, anh tích cực làm việc để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam, Khu vực Tư pháp, Cơ quan Thực thi và các tổ chức phi chính phủ trong việc cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý các khu bảo tồn, đặc biệt là chống lại các tội phạm về rừng và động vật hoang dã. Anh đã thực hiện hơn 20 dự án nghiên cứu và bảo tồn tập trung vào đa dạng sinh học, phát triển bền vững và du lịch bền vững và có trách nhiệm. Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia chương trình cao học của Đại học Quốc gia Hà Nội với vai trò là giảng viên về đa dạng sinh học và quản lý khu bảo tồn, du lịch cộng đồng và hướng dẫn nghiên cứu sinh.