Viện Goethe Hà Nội
Cán bộ nhân viên

Bạn có thể trực tiếp liên hệ với các cán bộ ở Viện Goethe Hà Nội để giải quyết những công việc cụ thể.

Chúng tôi rất vui lòng phục vụ bạn.

Ban Giám đốc

Oliver Brandt © Viện Goethe Hà Nội

Oliver Brandt

Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de


Steffen Kaupp © Viện Goethe Hà Nội

Steffen Kaupp

Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de


Phòng Chương trình Văn hóa

Oliver Brandt © Viện Goethe Hà Nội

Oliver Brandt

Viện trưởng
Tel.: +84 24 32004494
Oliver.Brandt@goethe.de


Võ Trà My © Viện Goethe Hà Nội

Võ Trà My

Điều phối chương trình văn hóa và giáo dục
Tel.: +84 24 32004494
TraMy.Vo@goethe.de


Lê Thị Loan © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Loan

Điều phối Chương trình Văn hóa-Xã hội
Tel.: +84 24 32004494
ThiLoan.Le@goethe.de


Phạm Đức Minh © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Đức Minh

Điều phối chương trình văn hóa
Tel.: +84 24 32004494
DucMinh.Pham@goethe.de


Thư viện

Trần Việt Phương © Viện Goethe Hà Nội

Trần Việt Phương

Quản lý thư viện
Quản lý trang web
Tel.: +84 24 32004494
VietPhuong.Tran@goethe.de


Nguyễn Tiến Vinh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Tiến Vinh

Dịch vụ bạn đọc
Tel.: +84 24 32004494
TienVinh.Nguyen@goethe.de


Phòng Ngôn ngữ

Steffen Kaupp © Viện Goethe Hà Nội

Steffen Kaupp

Viện phó
Trưởng phòng Ngôn ngữ
Tel.: +84 24 32004494
Steffen.Kaupp@goethe.de


Lê Thị Phương Hoa © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Phương Hoa

Trưởng bộ phận tổ chức khóa học
Tel.: +84 24 32004494
PhuongHoa.Le@goethe.de


Vũ Minh Trang © Viện Goethe Hà Nội

Vũ Minh Trang

Cán bộ phụ trách tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
MinhTrang.Vu@goethe.de


Nguyễn Phương Mạn Ngọc 1500 © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Phương Mạn Ngọc

Giáo viên, Giám sát kỹ thuật giảng dạy
Phối hợp đào tạo chuyên sâu
Tel.: +84 24 32004494
PhuongManNgoc.Nguyen.extern@goethe.de


Nguyễn Thanh Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hương

Trưởng dự án tiền hội nhập/ AMIF
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen2@goethe.de


Matthias Schneider

Matthias Schneider

Trưởng dự án Cầu nối đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Matthias.Schneider@goethe.de


Nguyễn Phương Trang © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Trang

Nhân viên dự án Cầu nối Đại học và PASCH
Tel.: +84 24 32004494
Phuong.Trang.Nguyen.Thi@goethe.de


Nguyen Thanh Ha © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hà

Điều phối marketing và truyền thông
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHa.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Lan Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Lan Hương

Nhân viên phụ trách nhân sự
Tel.: +84 24 32004494
LanHuong.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Hồng Hạnh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Hồng Hạnh

Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
HongHanh.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Thị Trang © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thị Trang

Nhân viên phụ trách đăng kí học và thi
Tel.: +84 24 32004494
ThiTrang.Nguyen@goethe.de


Ngô Thị Toàn © Viện Goethe Hà Nội

Ngô Thị Toàn

Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
Toan.Ngo.Thi@goethe.de


Lê Bích Hà © Viện Goethe Hà Nội

Lê Thị Bích Hà

Nhân viên bộ phận tổ chức thi
Tel.: +84 24 32004494
BichHa.Le@goethe.de


Hoàng Thùy Trang © Viện Goethe Hà Nội

Hoàng Thùy Trang

Nhân viên Tư vấn khóa học và kì thi
Tel.: +84 24 32004494
Thuy.Trang.Hoang@goethe.de


Dao Ngoc Phuong Linh © Viện Goethe Hà Nội

Đào Ngọc Phương Linh

Điều phối viên dự án cho các dự án lao động chuyên nghiệp
Tel.: +84 24 32004494
NgocPhuongLinh.Dao@goethe.de


Pham Thuy Linh © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Thùy Linh

Trợ lý dự án cho các dự án lao động chuyên nghiệp
Tel.: +84 24 32004494
ThuyLinh.Pham@goethe.de


Trần Huy Hoàng © Viện Goethe Hà Nội

Trần Huy Hoàng

Giáo viên, đào tạo giáo viên khu vực và điều phối viên DLL
Phối hợp đào tạo chuyên sâu
Tel.: +84 24 32004494
HuyHoang.Tran@goethe.de


Phòng Hành chính

Nguyễn Quốc Thịnh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Quốc Thịnh

Trưởng phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
QuocThinh.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Thanh Hương © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thanh Hương

Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
ThanhHuong.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Thùy Linh © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Thùy Linh

Thủ quỹ
Tel.: +84 24 32004494
ThuyLinh.Nguyen@goethe.de


Nguyễn Thị Hương © Goethe-Institut Hanoi

Nguyễn Thị Hương

Kế toán
Tel.: +84 24 32004494
Huong.Nguyen@goethe.de


Chau Xuan Nhi © Viện Goethe Hà Nội

Châu Xuân Nhi

Nhân viên chuyên trách phòng Hành chính
Tel.: +84 24 32004494
Thi.Xuan.Nhi.Chau@goethe.de


Trần Thanh Tùng © Viện Goethe Hà Nội

Tran Thanh Tung

Quản lý kỹ thuật
Tel.: +84 24 32004494
ThanhTung.Tran@goethe.de


Phạm Anh Đức © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Anh Đức

Phụ trách IT
Tel.: +84 24 32004494
AnhDuc.Pham@goethe.de


Phạm Thanh Sơn © Viện Goethe Hà Nội

Phạm Thanh Sơn

Kỹ thuật IT
Tel.: +84 24 32004494
ThanhSon.Pham@goethe.de


Nguyễn Hải Đăng © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Hải Đăng

Lái xe
Tel.: +84 24 32004494
HaiDang.Nguyen@goethe.de


Đội ngũ giáo viên

Bùi Minh Tâm
Bùi Minh Tâm | © Viện Goethe Hà Nội
Bùi Thái Anh
Bùi Thái Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Bùi Việt Chung
Bùi Việt Chung | © Viện Goethe Hà Nội
Chu Quỳnh Trang
Chu Quỳnh Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Đỗ Thanh Thủy
Đỗ Thanh Thủy | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thi Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Lưu Kim Chi
Lưu Kim Chi | © Viện Goethe Hà Nội
Irina Myschkowaja
Irina Myschkowaja | © Viện Goethe Hà Nội
Ngô Vân Anh
Ngô Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Ngọc Anh
Trần Ngọc Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thu Trang
Nguyễn Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Bảo Ngọc
Nguyễn Bảo Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Hồng Ngọc
Nguyễn Hồng Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Mai Phương
Nguyễn Thị Mai Phương | © Viện Goethe Hà Nội
Larisa Siegner
Larisa Siegner | © Viện Goethe Hà Nội
Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền | © Viện Goethe Hà Nội
Phan Diễm Ngọc My
Phan Diễm Ngọc My | © Viện Goethe Hà Nội
Eva Schwark
Eva Schwark | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Thị Thanh
Trần Thị Thanh | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Thùy Linh
Trần Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Vũ Thu Phương
Vũ Thu Phương | © Viện Goethe Hà Nội
Hoàng Tuyết Nhung
Hoàng Tuyết Nhung | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà | © Viện Goethe Hà Nội
Đặng Vân Anh
Đặng Vân Anh | © Viện Goethe Hà Nội
Đinh Diệu Thúy
Đinh Diệu Thúy | © Viện Goethe Hà Nội
Đỗ Thị Hương Giang
Đỗ Thị Hương Giang | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thu Hường
Nguyễn Thu Hường | © Viện Goethe Hà Nội
Lại Thùy Linh
Lại Thùy Linh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Huyền Tâm
Nguyễn Huyền Tâm | © Viện Goethe Hà Nội
Trịnh Thị Châu
Trịnh Thị Châu | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thuy Duong
Nguyễn Thùy Dương | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Lan Phương
Nguyễn Lan Phương | © Viện Goethe Hà Nội
Phạm Tú Châu
Phạm Tú Châu | © Viện Goethe Hà Nội
Trần Huyền Trang
Trần Huyền Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thi Nhu Y
Nguyễn Thị Như Ý | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Trang Nhung
Nguyễn Trang Nhung | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thanh Tung
Nguyễn Thanh Tùng | © Viện Goethe Hà Nội
Ta Thi Tra My
Tạ Thị Trà My | © Viện Goethe Hà Nội
Vũ Nguyễn Bích Ngọc
Vũ Nguyễn Bích Ngọc | © Viện Goethe Hà Nội
Vu Thuy Hang
Vũ Thúy Hằng | © Viện Goethe Hà Nội

Nguyễn Mai Hương
Nguyễn Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thi Nhu Y
Nguyễn Thị Như Ý | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Thi Thu Trang
Nguyễn Thị Thu Trang | © Viện Goethe Hà Nội
Vuong Hong Nhat
Vương Hồng Nhật | © Viện Goethe Hà Nội

Nhân viên tòa nhà

Bùi Khánh Tân
Bùi Khánh Tân | © Viện Goethe Hà Nội
Đỗ Thanh Sơn
Đỗ Thanh Sơn | © Viện Goethe Hà Nội
Dương Hồng Điệp
Dương Hồng Điệp | © Viện Goethe Hà Nội
Lê Anh Tuấn
Lê Anh Tuấn | © Viện Goethe Hà Nội
Lê Mai Hương
Lê Mai Hương | © Viện Goethe Hà Nội
Lê Việt Hùng
Lê Việt Hùng | © Viện Goethe Hà Nội
Mai Thị Nguyệt
Mai Thị Nguyệt | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Huy Công
Nguyễn Huy Công | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyen Manh Cuong Wächter
Nguyễn Mạnh Cường | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Mạnh Hải
Nguyễn Mạnh Hải | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Mạnh Tiến
Nguyễn Mạnh Tiến | © Viện Goethe Hà Nội
Vũ Văn Quang
Vũ Văn Quang | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Ngọc Oanh
Nguyễn Ngọc Oanh | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thế Huyện
Nguyễn Thế Huyện | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Mai
Nguyễn Thị Mai | © Viện Goethe Hà Nội
Nguyễn Thị Sáng
Nguyễn Thị Sáng | © Viện Goethe Hà Nội
Phan Thanh Tùng
Phan Thanh Tùng | © Viện Goethe Hà Nội